Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och dag för justering

 •   3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken (FB)

 • Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 25,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

  Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen kommer erhålla kompensation till och med 30 april från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakade av pandemin. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 10,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr.

  Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för januari är 9,81 procent för rullande 12 månader.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnderna ska regionvis ta fram ett gemensamt underlag till stadsövergripande boendeplanering 2022 med utblick mot 2040. Arbetet samordnas av äldrenämnden. Boendeplanen ska därefter godkännas av kommunstyrelsen.  Stadsdelsförvaltningarna i region innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm) har tillsammans arbetat fram underlaget.  Underlaget bifogas tjänsteutlåtandet.

 • I stadens budget framgår att socialförvaltningen ska samordna arbetet med boendeplanen för bostäder för personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen sammanställer alla stadsdelsförvaltningars/regioners förslag och föreslår en stadsövergripande boendeplan med målet om att tillgodose behoven av bostäder med särskild service.  Region innerstaden, som består av stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm, har gjort en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas existerande boenden, befintliga individuella avtal, pågående projekt av boenden och uppskattat behov av boenden år 2031. Sammanställningen levereras till socialförvaltningen som bidrag till stadens övergripande boendeplan.


  Underlaget bifogas tjänsteutlåtandet.

 • Sedan 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och reglerar behandlingen av personuppgifter. Den som bestämmer syfte och ändamål med behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I Stockholm stad är varje nämnd och bolag personuppgiftsansvariga och är ålagda att utse ett dataskyddsombud (DSO) som ska kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument, samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och informera och ge råd inom organisationen.

   

  Denna årsrapport är ett medel för nämnden att ta emot de råd och rekommendationer som DSO är skyldig att ge till personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen samt för att få insyn i vad DSO:s granskande arbete av verksamhetens status avseende integritet och dataskydd visar. Detta för att nämnden ska kunna fatta beslut om prioriteringar, resurser och initiativ framåt. Detta samspel resulterar i att det blir enklare för ansvarig nämnd att visa hur den som personuppgiftsansvarig efterlever dataskyddslagstiftningen. Årsrapporten är även ett medel för nämnds/bolagsstyrelsens uppföljning och styrning av verksamhetens systematiska integritets- och dataskyddsarbete.

 • Skrivelsen tar upp att den andra vågen av covid-19-pandemin inneburit en ökad isolering i hemmet för många personer. Enligt författarna till skrivelsen finns det därför en ökad risk för att personer i isolering utsätts för våld i nära relation i större omfattning än tidigare.

  Antalet inkomna ärenden till relationsvåldsteamet som rör våld i nära relationer har ökat med 15 procent år 2020 jämfört med år 2019. Antal ärenden till relationsvåldscentrum, innerstaden, har under 2020 ökat med ca 34 % (obs. att detta avser hela innerstaden). Förvaltningens verksamheter kan i dagsläget inte se en direkt koppling till pandemin när det gäller ökningen av antal ärenden. Förvaltningen befarar att inflödet av våldsutsatta kan komma att öka, särskilt när människor inte i samma utsträckning arbetar hemifrån, utan går till skolan, arbete eller annan sysselsättning och på så vis har möjlighet att både söka och att ta emot stöd och hjälp. Både relationsvåldsteamet och relationsvåldscentrum har god bemanning för att möta de behov som finns och utvecklingen följs noggrant.

  Bilagor

 • Skrivelsen tar upp hur flera undersökningar visar att andelen timanställda i äldreomsorgen har påverkat hur drabbade vård- och omsorgsboenden blivit av Corona då fast eller tidsbestämd anställning är en grundförutsättning för att få personal att stanna hemma. Frågor som ställs är bland annat hur stor andel som var timanställda inom äldreomsorgens verksamheter i stadsdelsförvaltningen, i början av mars 2020 när covid-19 började spridas jämfört med idag? Vidare undrar författarna till skrivelsen vilka åtgärder förvaltningen gjort i anställningsformer för att säkerställa att personalen kan stanna hemma när de är sjuka.


  Andelen timanställda medarbetare i förvaltningens egen regi-verksamheter inom äldreomsorgen har minskat med fyra procentenheter mellan februari år 2020 och december år 2020. Under pågående pandemi har förvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att för begränsa andelen timanställda inom äldreomsorgen genom att erbjuda medarbetarna längre vikariat och allmänna visstidsanställningar.

  Bilagor

 • Under februari månad 2021 har tio medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att inrätta Heliosgångens utegymspark. I medborgarförslaget föreslås att ett utegym placeras på en idag, enligt förslagsställaren, oanvänd grus- och leryta i Bröderna Hedlunds Park i Hammarby sjöstad. I medborgarförslaget föreslås vidare att om det av budgetmässiga skäl inte är möjligt att anlägga ett utegym på platsen, bör ytan istället inkluderas med den nyligen upprustade Heliosgången genom att tillföra platsen bänkar, träd, blommor, buskar och belysning.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det bland annat främjar fysisk aktivitet i stadsdelsområdet parker.  Med hänvisning till beslutet i ett tidigare medborgarförslag om att tillföra Hammarby sjöstad ett nytt utegym, ”Medborgarförslag om att anlägga utegym i Anders Franzéns lekpark, SÖD 2020/510”,

  anser förvaltningen dock att ett nytt utegym i Hammarby sjöstad i första hand ska utredas i närområdet till Anders Franzéns park innan eventuellt ytterligare nya platser för utegym i Hammarby sjöstad utreds vidare.  Stadsdelsförvaltningen är väl medveten om att Bröderna Hedlunds Park har stora underhållsbehov då parken bland annat används av många barn under skolraster. För att parken ska erhålla en långsiktigt hållbar standard föreslår förvaltningen att den stora gräsyta, som är placerad ut mot Heliosgången, förses med ett mer ändamålsenligt ytskikt i form av grus så att den kan användas för exempelvis fri lek och spontanidrott. Förvaltningen föreslår vidare att den befintliga kryddplanteringen utvecklas till en stadsodling, gärna i samarbete med skolor i området. Förvaltningen planerar även att tillsammans med trafikkontoret se över möjligheten att utveckla belysningen i parken.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande utegym vid Hammarbyslussen. I medborgarförslaget beskrivs att det är många personer i mogen ålder som promenerar längs med Hammarby kanal med omgivningar. I medborgarförslaget föreslås därför att ett utegym anläggs på en yta strax söder om vändplanen mot kajen vid Östgötagatan 100.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det bland annat främjar fysisk aktivitet i stadsdelsområdet.  På den plats där utegymmet föreslås placeras ställer förvaltningen under sommarsäsongen ut parkbänkar. Under sommarsäsongen finns här också en glasskiosk. Förvaltningen anser mot bakgrund av ovannämnda att det inte är lämpligt att anlägga ett utegym på den aktuella platsen.  Eftersom den föreslagna ytan för ett utegym ligger i anslutning till det välfrekventerade gång- och cykelstråket längs med Norra Hammarbyhamnen, anser förvaltningen att ett utegym på en annan plats i området skulle tillföra positiva värden till området. Förvaltningen bedömer dock att det i nuläget inte finns några budgetmässiga förutsättningar att anlägga ett utegym då det finns flera befintliga anläggningar såsom trappor, gångvägar, murar etc. inom stadsdelsområdet som har stora underhållsbehov och därför måste prioriteras. Ett nytt utegym kan däremot utredas i samband med en framtida exploatering i området samt eventuellt i samband med ett större parkupprustningsprojekt.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande sophanteringen på Östgötagatan nära Ringvägen. I medborgarförslaget föreslås att fler skräpkorgar placeras ut i Tullgårdsparken och på trottoaren som går längs med parken samt att skräpkorgarna ska tömmas oftare.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då god renhållning utgör en viktig del i upplevelsen av en väl omhändertagen och trygg stadsmiljö.  Under 2020, ersattes befintliga skräpkorgar med nya större skräpkorgar i den centrala delen av Tullgårdsparken. Den 1 januari 2021 trädde även det nya avtalet för skötsel och underhåll av det östra stadsdelsområdets parker i kraft. Avtalet innehåller, till skillnad från det tidigare avtalet, så kallade funktionskrav på renhållningen av parkytorna som stadsdelsnämnden ansvarar för. Detta innebär att nedskräpade ytor ska renhållas när skräp uppkommer samt att papperskorgarna inte får ha en större fyllnadsgrad än 80 procent. Det är förvaltningens förhoppning att ovannämnda förändringar ska innebära att Tullgårdsparken upplevs renare och mer välstädad.  Eftersom den del av förslaget som gäller fler skräpkorgar på intilliggande trottoar och utökad tömning av dessa skräpkorgar, ligger på gatumark som ansvaras av trafiknämnden, föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar denna del av medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap” (SOU 2021:2) till stadsdelsnämnden.  I betänkandet föreslås att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap i syfte att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Kunskaperna föreslås kunna visas på olika sätt, bland annat genom godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (medborgarskapsprovet).  Förvaltningen ser i huvudsak positivt på införande av medborgarskapsprov, och anser att krav på kunskap sänder en viktig signal till nyanlända om att medborgarskap innebär en konkret anknytning till landet utöver bosättningsaspekten. Det innebär även att Sverige ställer liknande krav inför medborgarskap som övriga nordiska länder.  Förvaltningen vill dock lyfta vikten av att säkerställa att människor med lägre utbildningsnivå, exempelvis analfabeter, tas särskilda hänsyn till för att inte riskera en situation där enbart nyanlända med en viss utbildningsnivå får möjlighet att bli svenska medborgare.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd av Peter Wallmark (SD). Författaren till motionen föreslår att kommunfullmäktige omprövar beslutet i kulturnämnden om att ge Ibn Rushd fortsatt stöd. Motionären anför att studieförbundet varit medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk och antisemitisk agenda.  Enligt Södermalms stadsdelsnämnds rutiner för föreningsbidrag ska en verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden och bygga på demokratiska värderingar för att beviljas bidrag. Verksamheten ska vidare vara fri från våld och diskriminering och främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa. Förvaltningen har inte behandlat någon ansökan från Ibn Rushd och har därför inte tagit ställning till deras verksamhet i sak.  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge ett utökat uppdrag samt ökade resurser till stadens sociala insatsgrupper. Uppdraget för insatsgrupperna idag är att i samverkan med polis, skola och andra aktörer samordna stöd och motivera individer att lämna kriminella miljöer. Förslaget innebär att uppdraget även ska omfatta stöd och skydd till anhöriga till kriminella som utsätts för hot och våld.  I stadens nya program för stöd till anhöriga, Stockholms stads program för anhöriga 2021-2024, har målgruppen för anhörigstöd breddats till att omfatta även anhöriga till personer med kriminell livsstil samt anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Programmet lyfter att anhöriga ofta känner sig ensamma, upplever en maktlöshet och är i behov av stöd för egen del.  Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att anhöriga som drabbas av hot och våld får stöd och skydd. Förutsättningar och behov skiljer sig åt mellan olika stadsdelar i staden. Södermalm är en av de stadsdelar som inte har en egen social insatsgrupp och vid behov köps insatsen från annan stadsdel. Bedömningen är att det i dagsläget saknas underlag för att starta en insatsgrupp men förvaltningen följer utvecklingen av behov noggrant. Utifrån rådande förutsättningar menar förvaltningen att stödet ska tillhandahållas inom de strukturer som idag finns, såväl från myndighetssidan som från våra utförare, för att säkerställa att anhöriga får det stöd som de önskar. Även anhörigkonsulenten inom förvaltningen erbjuder stöd och preventiva insatser till personer vars närstående har en kriminell livsstil enligt stadens reviderade program för anhöriga.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat en remiss innehållande utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd–

  (SOU2020:78)” till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.  I utredningen föreslås kortfattat att det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden med syftet att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. I utredningen föreslås vidare att strandskyddet ska bibehållas eller förstärkas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.  Stadsdelsförvaltningen ser positivt på utredningens förslag som innebär ett stärkt strandskydd i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Det är enligt förvaltningen viktigt att orörda stränder i Stockholms innerstad kan sparas för rekreation och friluftsliv, speciellt med tanke på den växande befolkningen. De orörda stränderna kan även möta det ökade behovet av ekosystemtjänster samt främja biologisk mångfald.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande en stärkt beredskap som ger trygghet. I motionen föreslås, bland annat, att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att stadens beredskap ska stärkas avseende tillgång till viktigt material, förbättrad egen rådighet och kompetens, en långsiktig plan för att rusta nödvändig samhällsinfrastruktur, en ökad förmåga att möta desinformation och ryktesspridning i händelse av kris och ett samhälle med minskade klyftor.

  Förvaltningens anser att det är angeläget att ta lärdom av både framgångsfaktorer och utmaningar, inom stadens hela organisation, som visat sig under Covid-19-pandemin i det fortsatta arbetet.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang CAFÉ, Hornsgatan 33. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för Café Nizza, Borgmästargatan 7. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för Sthlm New, Hammarbybacken 27. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Sushi Bar Sen Sei, Krukmakargatan 1. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bun Bun, Magnus Ladulåsgatan 2a. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Region Stockholm har genom förvaltningen för utbyggd

  tunnelbana, FUT, bett Stockholms stad med flera att yttra sig

  gällande samrådsunderlag för tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan.  Stadsledningskontoret, exploateringskontoret,

  stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret,

  Södermalms stadsdelsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantörs

  stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning och

  Kungsholmens stadsdelsförvaltning har i ett gemensamt tjänsteutlåtande lämnat synpunkter på samrådsunderlaget.  I tjänsteutlåtandet anger remissinstanserna att man ser positiv på att en utbyggnad av tunnelbanan sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal 6 och att utbyggnaden ligger i linje med vad som framgår av kommunfullmäktiges budget.

  Bilagor

 • Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 2020 anmäls.

 • Beslut fattade enligt delegation anmäls.

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 9 mars 2021 anmäls.

 • Protokoll från rådets sammanträde den 16 mars 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 15 mars 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd BUS sammanträde den 17 februari 2021 anmäls.

 •   32

  Information från förvaltningen

 •   33

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.