Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av föredragningslista

 • § 3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

 • § 5

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

 • § 6

  Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

 • § 7

  Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

 • § 8

  Upplysningar till tingsrätten enligt 6 kap 19 och 20§§ Föräldrabalken (FB)

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 7 juni anmäls.

 • Den öppna frågestunden inleds klockan 18.00.

   

  • En på förhand inskickad fråga gällande alkoholförbud på Södermalms öppna träffpunkter presenteras av en av medförfattarna.
  • Förslagsställarna till inkommet medborgarförslag gällande Zinkens stadsskog (SÖD 2022/639), ärende 20 på dagordningen, presenterar sitt förslag.

   

  Frågestunden avslutas klockan 18.20.

 • Alla nämnder som beviljar föreningsstöd ska enligt stadens riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor föra in två delar i nämndens riktlinjer eller rutiner för handläggning av föreningsbidrag. Det ena tillägget behandlar demokrativillkoret som handlar om att föreningsbidrag inte lämnas till en förening/organisation om den inom ramen för verksamheten utövar våld, tvång eller hot, diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket. Det andra tillägget handlar om att föreningar som söker bidrag för första gången kommer att kallas till ett klargörande möte med förvaltningen i de fall ansökan avser ett betydande belopp. Förvaltningen föreslår att betydande belopp innebär en summa på sökta medel som överstiger 30 000 kr.

  Bilagor

 • Det nuvarande avtalet för byggledning av parkinvesteringsprojekt löper ut den 11 juni 2023. Det är möjligt att förlänga avtalet ytterligare ett år men då avtalets totalsumma bedöms nås under första halvan av 2023 måste en ny upphandling nu genomföras.


  Stadsdelsförvaltningen föreslår med anledning av ovannämnda att stadsdelsnämnden beslutar om att genomföra en ny upphandling.


  För att effektivisera upphandlingsprocessen och minimera de administrativa kostnaderna föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar om att genomföra upphandlingen tillsammans med övriga stadsdelsnämnder inom innerstaden. Upphandlingen föreslås ledas av Södermalms stadsdelsförvaltning.


  Stadsdelsförvaltningen föreslår att innan upphandlingen annonseras, återkomma till nämnden med en redovisning av framtaget upphandlingsdokument.

  Bilagor

 • Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 45,0 mnkr före och ett överskott om 45,0 mnkr efter resultatöverföring.  Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning minskade den senaste månaden jämfört med tidigare månader och var i april
  8,87 procent rullande 12 månader.. Förvaltningen har erhållit
  10,5 mnkr i covid kompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – mars 2022.  Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr, individ- och familjeomsorg ett överskott om 3,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 1,0 mnkr och administration prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Bilagor

 • Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och övriga berörda myndigheter.

  Enligt Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus ska lokala åtgärdsprogram tas fram. Genom lokala åtgärdsprogram kan staden visa hur miljökvalitetsnormerna är avsedda att följas och utgör därmed en förutsättning för att staden ska kunna förena sitt bostadspolitiska mål om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030 med skyldigheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

  Årstaviken påverkas, i likhet med majoriteten av stadens vattenförekomster, av att området kring sjön har förtätats vilket har lett till att livsmiljön för djur och växter förändrats samt att andelen hårdgjord yta ökats med ökad belastning av dagvatten som följd. Årstaviken bedöms idag ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara miljökvalitetsnormerna.

  • För att förbättra vattenkvaliteten har ett antal förslag till åtgärder tagits fram. Åtgärderna syftar till att rena dagvatten från befintlig bebyggelse och infrastruktur, att förbättra den fysiska livsmiljön för växter och djur samt övergripande åtgärder som förbättrad drift och underhåll, miljötillsyn och vidare utredningar.
  • Investeringskostnaderna för föreslagna nya dagvattenanläggningar uppskattas till 21-41 miljoner kronor. Årliga driftkostnader för dagvattenanläggningar beräknas till cirka en miljon kronor. Kostnader för utredningar för det fortsatta åtgärdsarbetet har uppskattats till 2,5 miljoner kronor.
  • För investeringsåtgärder har det lokala åtgärdsprogrammet likställts med ett projektdirektiv för ett utredningsbeslut enligt Systemstöd för Stora Investeringsprojekt (SSIP), eller stadens investeringsprocesser i övrig. Beslutet innebär därmed att de föreslagna åtgärderna ska utredas vidare och att åtgärderna kan ändras baserat på resultat från utredningen.
  • Övriga föreslagna åtgärder som driftinsatser, fördjupande undersökningar och miljötillsyn bör genomföras succesivt av respektive ansvarig nämnd och bolagsstyrelse, baserat på resultat från utredningar och ekonomiska förutsättningar.
  • Åtgärderna som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen kan finansieras på olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. Åtgärdsprogrammen innebär inte i sig ett beslut om finansiering och vilka åtgärder som ska genomföras utan detta prövas i stadens ordinarie processer. I och med detta sker också en prioritering mellan och inom de lokala åtgärdsprogrammen.

  • De lokala åtgärdsprogrammen är inte juridiskt bindande som ett åtgärdsprogram i miljöbalkens mening, men utgör underlag för att konkretisera hur vattenmyndighetens bindande åtgärdsprogram ska kunna uppfyllas.

  • Staden kommer fortlöpande att arbeta med att utveckla processerna för prioritering av åtgärder inom och mellan vattenförekomster på såväl övergripande programnivå som mellan specifika projekt. Dessa prioriteringar kommer att följa stadens övergripande mål om stadsutveckling.

  • Arbetet med lokala åtgärdsprogram visar att det finns ett omfattande åtgärdsbehov för stadens vattenförekomster och att vattenmyndigheternas beräkningar av åtgärdskostnaden är underskattad. Effekten av vidtagna åtgärder kommer även att dröja då återhämtningsprocesserna i ekologiska system tar tid.

  Bilagor

 • Revisorerna för Södermalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen för nämndens verksamhet 2021. Årsrapporten redovisar resultat och bedömningar av revisionsårets granskningar samt hur nämnden tagit tillvara rekommendationer från tidigare års granskningar. Revisionen bedömer att Södermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att nämndens interna kontroll varit delvis tillräcklig. I tjänsteutlåtandet kommenterar förvaltningen de rekommendationer som ges samt redogör för planerade och genomförda åtgärder.

  Även under 2021 har pandemin påverkat nämndens verksamheter och de har anpassats efter gällande förutsättningar. All planerad verksamhet har inte varit möjlig att genomföra men nya arbetssätt och lättade restriktioner har inneburit att den största delen av nämndens verksamhet genomförts enligt plan.

  Bilagor

 • I skrivelsen om ett hotat föreningsliv inlämnad av Anders Göransson med flera (S), Charlotte Lilja Pitucco med flera (V) och Antonia Simon (Fi) beskrivs att 130 föreningar i Katarina-Sofia från den 1 april saknar lokaler att bedriva sin verksamhet i. Anledningen till detta är att Åsö föreningsråd, som föreningarna är medlemmar i, sagt upp samlingslokalen Pumpan vid Färgargårdstorget. Orsaken till att Åsö föreningsråd lämnat lokalerna är höjd hyra. Skribenterna menar att detta är en katastrof för föreningslivet och ett slag mot den lokala demokratin och att staden och stadsdelsnämnden har ett övergripande ansvar. Skribenterna vill därför att förvaltningen undersöker:

  Hur stadsdelen kan hjälpa de föreningar som nu blivit hemlösa?

  Om och hur stadsdelen kan stödja Åsö föreningsråd?

  Om det finns några möjliga ersättningslokaler?

  Hur säkerställer vi att föreningarna får det stöd de faktiskt har rätt till?

  Hur kommer Hammarby dagliga verksamhet att påverkas av att lokalerna stängs?

  Förvaltningen redogör i sitt svar för hur kulturförvaltningen, främst genom sina kulturlotsar, hjälper föreningar och enskilda kulturutövare med rådgivning i frågor som rör tillgängliga lokaler, lotsning i frågor som rör omlokalisering och nyetablering, kontakt med fastighetsägare samt kontakt med förvaltningar i Stockholms stad. Kulturförvaltningen har haft kontakt med Åsö föreningsråds föreståndare och styrelse i första hand gällande att hitta en ersättningslokal. Förvaltningen konstaterar i sitt svar att Åsö föreningsråd inte har sökt och därmed har inte heller förvaltningen utrett om de bör beviljas ekonomiskt stöd från stadsdelsnämnden. Sedan informationen om Åsö föreningsråds uppsägning av lokalerna inkom till förvaltningen, har förvaltningens kultursamordnare samverkat med kulturförvaltningen i frågan om att hitta lämpliga ersättningslokaler. Förvaltningens kultursamordnare finns även tillgänglig för dialog med föreningarna och kan informera om de olika former av stöd som finns att söka. Medlemsföreningarna i Åsö föreningsråd har rätt att söka föreningsbidrag från stadsdelsnämnden på samma villkor som alla andra föreningar.

  Hammarby dagliga verksamhet, som drivs på entreprenad av Bräcke Diakoni, har haft ett längre samarbete med Åsö föreningsråd. En gång i veckan har verksamheten anordnat teater i Pumpans lokaler. Sedan Åsö föreningsråd sagt upp Pumpans lokaler har Hammarby dagliga verksamhet anpassat teaterverksamheten efter de nya förutsättningarna. Totalt är det ett femtontal personer/deltagare som berörs av förändringen.

  Bilagor

 • I skrivelsen om hemtjänsten i Södermalms stadsdelsområde inlämnad av Anders Göransson med flera (S) och Charlotte Lilja Pitucco med flera (V) beskrivs att Uppsala kommun har sagt upp hemtjänstavtalet med hemtjänstutföraren Attendo. Bakgrunden är att kommunen, efter spaningsarbete på fältet, upptäckt att bolaget inte fullgjort sina åtaganden. Mot bakgrund av det som inträffat ställer skribenterna tre frågor till förvaltningen att svara på:

  Finns det anledning att misstänka att de problem som avslöjats i Uppsala också kan förekomma på Södermalm?

  Vilka åtgärder vidtar Stockholms stad för att avslöja fusket och säkerställa att de äldre får den hjälp till och betalat för?

  Är det möjligt att bjuda in Attendos representanter till nämnden för en redogörelse för hur de arbetar med ovanstående frågor?

  Förvaltningens uppfattning är att det inte finns några garantier för att de problem som uppmärksammats i Uppsala inte skulle kunna inträffa inom Södermalms stadsdelsområde. Förvaltningen har dock ett långsiktigt och systematiskt arbete för att förebygga fusk och oegentligheter inom hemtjänstersättningen och för att säkerställa att den enskilde får de insatser hen beviljats och betalar för.

  För att se till att äldreomsorgens verksamheter når de övergripande kvalitetsmålen om trygghet, säkerhet, delaktighet och meningsfullhet arbetar staden utifrån en gemensam uppföljningsmodell. Uppföljningarna genomförs inom samtliga verksamheter och regiformer inom äldreomsorgen och sker genom verksamhetsuppföljningar, kvalitetsobservationer och kvalitetsuppföljningar på individnivå. Det systematiska uppföljningsarbetet inom äldreomsorgen samordnas av äldreförvaltningen och genomförs främst av tjänstepersoner på stadsdelsförvaltningarna. Äldrenämnden ansvarar för upphandling och avtalsförvaltning av de privata utförarna av hemtjänst. Äldreförvaltningen arbetar förebyggande mot fusk och oegentligheter, i ansökningsförfarandet och i avtalsförvaltningen.

  Förvaltningen har i kontakt med företrädare för Attendo inhämtat information kring hur bolaget förebygger och hanterar risker för oegentligheter inom hemtjänstområdet.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående att anlägga ett utegym på Åsöberget. Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt då det föreslår en populär aktivitet i parkmiljö som kan bidra till folkhälsan.


  Beträffande den föreslagna platsen på Åsöberget, anser förvaltningen inte att den är lämplig för ett utegym eftersom det vid platsen finns parkbänkar som erbjuder en vacker utsikt. Att ersätta parkbänkarna med ett utegym går emot inriktningen i Parkplan Södermalm där det framkommer att utsiktsplatsen är en av de delar i parken som bör bevaras. Förvaltningen menar vidare att det saknas utrymme för att både ha parkbänkar och ett utegym på platsen.


  Däremot kommer det att anläggas ett nytt utegym i anslutning till Sofia bollplan, cirka 300 meter från den föreslagna platsen på Åsöberget.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående att anlägga romerska ringar för armgång i Tanto, förslagsvis intill existerande utegym. Dessa skulle, enligt förslagsställaren, utgöra ett bra komplement till befintliga träningsredskap och ge möjlighet till en mångfald av övningar.


  Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt då det innebär ett för stadsdelsområdet nytt träningsredskap som kan uppmuntra till fysisk aktivitet.


  På utegymmet i Tantolunden, drygt 100 meter öster om Liljeholmsbron, erbjuds det redan idag möjlighet till träning genom armgång men då i form av fasta ribbor med vars hjälp man häver sig fram.


  Utegymmet i Tantolunden behöver enligt förvaltningen genomgå en renovering inom de kommande åren då flera redskap börjar bli slitna. Förvaltningen föreslår att i samband med denna renovering närmare utreda möjligheten att tillföra anläggningen ett redskap för dynamisk träning, liknande det som föreslås i medborgarförslaget. En viktig aspekt att då ta hänsyn till är bland annat att redskapet uppfyller ställda säkerhetskrav.

  Bilagor

 • Under maj månad har hittills två medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Nook, Rosenlundsgatan 33.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • I samband med nämndsammanträdet den 26 augusti 2021 beslutade stadsdelsnämnden att överlämna ett medborgarförslag gällande tydligare skyltning vid bryggan i Fredriksdal i Hammarby Sjöstad till trafiknämnden för vidare hantering. Nämnden uppdrog då även åt förvaltningen att följa upp trafiknämndens arbete och återrapportera detta.


  Trafikkontoret låter meddela att kontoret, inför sommarsäsongen 2022, kommer att placera ut en skylt vid bryggan intill Fredriksdalstorget med information om att det råder badförbud vid bryggan då det är ett hamnområde samt att bottensedimentet är förorenat.

  Bilagor

 • I samband med nämndsammanträdet den 26 augusti 2021 beslutade stadsdelsnämnden att överlämna ett medborgarförslag gällande att inrätta en offentlig toalett på strandpromenaden utmed Långholmssundet till trafiknämnden för vidare hantering. Nämnden uppdrog då även åt förvaltningen att följa upp trafiknämndens arbete och återrapportera detta.


  Trafikkontoret låter meddela att kontoret inte har möjlighet att tillföra nya toaletter inom befintligt avtal med upphandlad entreprenör. Detta beror på att de toaletter som ingår i avtalet redan är beställda och utsatta. Trafikkontoret tar däremot med sig förslaget att anlägga en toalett på Långholmen inför att ett nytt avtal ska börja gälla om cirka tre år.

  Bilagor

 • I samband med budgeten för 2022 gavs Södermalms stadsdelsnämnd uppdraget att: ”Tillsammans med Stockholm vatten och avfall utreda förutsättningarna/möjligheterna att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms- förening- och allmänna lokaler.” I detta ärende presenteras en första lägesrapport kring uppdraget.


  Förvaltningens kartläggning av lokalens förutsättningar pågår tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Efter sommaren genomförs fördjupade mätningar, besiktningar och kalkyler för att slutföra utredningens första steg för att komma fram till om lokalen överhuvudtaget kan fungera som ungdoms- förening- och allmän samlingslokal. Förvaltningens kultursamordnare har pågående dialog med de föreningar och medborgare som tagit kontakt med förvaltningen men strukturerad och fördjupad delaktighet i utredningen från dem inleds först om lokalen visar sig kunna användas för föreslaget ändamål.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls:

  • Förskolornas öppethållande sommaren 2022, planering för vecka 27–32. Dnr. SÖD 2022/657

  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2022/175

  • Begäran att ta del av handlingar, dnr. SÖD 2022/713

  • Samlingsbeslut avseende förordnanden av vikarierande chef, dnr. SÖD 2022/724

  • Tillförordnande av stadsdelsdirektör sommaren 2022, dnr. SÖD 2022/748

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 7 juni 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 7 juni 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms pensionärsråds sammanträde den 7 juni 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Det fanns ingen information att delge nämnden denna gång.

 • Antonia Simon (Fi) ställer en fråga gällande vegetarisk norm och köttfri mat på nämndens tillställningar som besvaras av Lars Rottem Krangnes (C).

 • Jonas Nilsson m.fl. (M) och Anders Göransson m.fl. (S) väcker ett ärende om måltidsdryck på Södermalms öppna träffpunkter för äldre (bilaga).

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.