Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken

 •   4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken

 •   5

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken

 • Sociala delegationen är ett utskott till Södermalms stadsdelsnämnd som har till uppgift att på nämndens vägnar besluta i individärenden. Enligt instruktionen för sociala delegationen ska utskottet bestå av sju ledamöter och fyra ersättare som väljs för ett kalenderår i taget. Bland ledamöterna i sociala delegationen ska en ordförande och en vice ordförande utses.

  Södermalms stadsdelsnämnd utsåg den 4 januari 2021 inom sig sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, samt fyra ersättare till sociala delegationen 2021. En av ledamöterna, tillika ordförande, var Filip Solsjö (M).

  Då Filip Solsjö (M) entledigats från sitt uppdrag i Södermalms stadsdelsnämnd den 4 oktober 2021 måste en ny ledamot, tillika ordförande i sociala delegationen utses efter honom.

  Bilagor

 • Enligt lag har nämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden som rör individer. Nämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. Nämnden beslutade den 4 januari 2021 att förordna sociala delegationens ordförande Filip Solsjö (M) och vice ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer (S) rätten att fatta beslut i sådana ärenden.

  Eftersom Filip Solsjö (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd den 4 oktober 2021 och därmed också sitt uppdrag som ordförande i sociala delegationen, har en ny ordförande utsetts, NN.

  Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden förordnar ordförande i sociala delegationen, NN, rätten att under återstående del av år 2021 fatta sådana brådskande beslut enligt 6, 6a, 9, 11 och 27 §§, 31 d § 2 st. och 43 § 1 st. 2p. LVU samt 13 § LVM.

  Bilagor

 • Avtalet avseende driften av den kommunövergripande öppna verksamheten för personer med synnedsättning Kreativt center löper ut den 30 september 2022 och avtalet kan därefter inte förlängas. Stadsdelsnämnden behöver med anledning av detta besluta om driften ska tas över i egen regi eller om en ny upphandling ska genomföras. Förvaltningen föreslår att driften av Kreativt center upphandlas på nytt och att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på upphandlingsunderlag innan annonsering.

  Bilagor

 • På stadsdelsnämndens sammanträde 20 februari 2020 fick förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om katt på vård- och omsorgsboende i egen regi. Förvaltningens utredning av frågan redovisas i detta tjänsteutlåtande.

  Förvaltningen delar den allmänna bild som finns av att husdjur kan tillföra något positivt, som trivsel och lugn, för äldre som bor på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har i dagsläget inga avdelningar för boende med husdjur på de vård- och omsorgsboenden som förvaltningen driver. Ett framtida möjligt scenario skulle kunna vara att öppna en hel eller del av en avdelning på ett vård- och omsorgsboende där en omsorgstagare skulle kunna flytta till en lägenhet med sin katt eller annat typ av husdjur. Planeringen för detta behöver ske lokalt i respektive verksamhet med utgångspunkt i en vårdhygienisk analys och utifrån verksamhetens rutin för djur i verksamheten.

  Förvaltningen ser det som mycket svårt att ta in en huskatt, det vill säga en katt som rör sig fritt på en avdelning, med tanke på de vårdhygieniska rekommendationer som finns, och de svårigheter som bland annat Svensk Förening för Vårdhygien lyfter kopplat till det.

  Bilagor

 • Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 94,0 mnkr före och ett överskott om 87,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

  Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Regeringens sjuklönekompensation kommer att erhållas till och med september. Totalt har förvaltningen erhållit 18,8 mnkr i covid kompensation för perioden januari – augusti. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 39,5 mnkr, individ och familj ett överskott om 33,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 3,5 mnkr, service till personer med funktionshinder ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för augusti är 8,44 procent för rullande 12 månader.

  Bilagor

 • Nuvarande avtal gäller från och med den 1 november 2019 till och med den 31 oktober 2022. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år med möjlighet till ytterligare förlängning om först tre år och sedan ytterligare två år. Längsta möjliga avtalstid är till och med den 31 oktober 2030. Överenskommelsen om förlängning ska vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstidens utgång.

  Uppföljning av verksamheten sker genom äldreomsorgens modell för avtalsuppföljning där syftet är att säkerställa att entreprenören följer gällande avtal, förfrågningsunderlag och utfästelser i anbudet.

  Uppföljningen visar att de boende får god och säker omvårdnad och att det är en fungerande verksamhet.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att fler bord och bänkar sätts ut i parkerna inför sommaren. I förslaget beskrivs att många äldre vill kunna träffas ute och ha picknick men har svårt att sitta direkt på marken som yngre gör. I medborgarförslaget anges att det i flertalet parker endast finns två bord och bänkar utplacerade.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar det positiva förslaget som underlättar för bland annat äldre att vistas i parkerna under bland annat sommarsäsongen.

  I stadsdelsområdets parker finns för närvarande drygt 200 bord och bänkbord utplacerade. Därutöver finns cirka 1 900 fasta bänkar samt ett hundratal så kallade sommarbänkar som ställs ut under sommarhalvåret. Utöver ovannämnda sommarbänkar finns även ett antal extra bänkar som förvaltningen kan sätta ut då speciella behov uppstår.

  Förvaltningen gör bedömningen att parkerna är välförsedda med bänkar men ser ett behov av fler bord och bänkbord i välbesökta parker. Med anledning av detta kommer förvaltningen i samband med kommande parkupprustningar se över möjligheten att tillföra aktuella parker bord eller bänkbord.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att öka tryggheten genom att skapa ett trädgårdscafé eller liknande i parken vid Bofills båge. I förslaget beskrivs att det vore trevligt om en glasskiosk, foodtruck eller en blomsterhandel kan tillföras parken och som även kan bidra till ökad trygghet. Enligt förslagsställaren skulle det dessutom vara trevligt om det gamla tegelhuset i parken kan omvandlas till ett trädgårdscafé.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det innebär att Fatbursparken aktiveras med nya verksamheter. Vad gäller förslaget att tillföra parken en glasskiosk, foodtruck eller en blomsterhandel, finns det en yta norr om det genomgående stråket mellan Medborgarplatsen och Södra station som är tänkt att inrymma ett café eller en liknande verksamhet. Under innevarande år, 2021, har en säsongskiosk varit placerad på den aktuella ytan.

  Beträffande den del av förslaget som innebär att tegelhuset i den nordöstra delen av Fatbursparken omvandlas till ett trädgårdscafé är det ett förslag som ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde. Byggnaden ansvaras av fastighetsnämnden och hyrs för närvarande ut till en förening. Enligt fastighetskontoret finns det i dagsläget inte några planer på att ändra användningen av tegelhuset. Förvaltningen håller med förslagsställaren att en eventuell caféverksamhet i byggnaden skulle tillföra värden till parken.

  Med anledning av beskrivningen ovan gällande tegelhuset, föreslår förvaltningen att nämnden överför den del av medborgarförslaget som innebär att byggnaden omvandlas till ett trädgårdscafé till fastighetsnämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en hundrastgård anläggs på östra Södermalm, på en yta söder om det västliga brofästet av Danviksbron. I medborgarförslaget beskrivs att de befintliga hundrastgårdar som finns på östra Södermalm inte räcker till och att det dagligen uppstår problem med att hundägare släpper sina hundar lösa i bland annat Mandelparken och i Anna Lindhs park. Med anledning av beskrivningen ovan föreslås därmed att en mindre hundrastgård med gräs och några stenar för hundar att leka med anläggs på den aktuella ytan vid Danviksbron som, enligt förslagsställaren, inte kan användas till något annat.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt då det föreslår en aktivitet på en plats som idag saknar tydlig användning. Den aktuella ytan som föreslås erhålla en hundrastgård är dock upplåten som tomträtt till Peab Sverige AB varför stadsdelsnämnden inte har rådighet över ytan.

  Därutöver kan förvaltningen konstatera att det finns ett hundrastområde drygt 100 meter från den aktuella platsen, vid Fåfängan. Inom ett inte alltför långt avstånd från platsen finns dessutom en stor hundrastgård i Vitabergsparken.

  Förvaltningen konstaterar med hänvisning till beskrivningen ovan, att förslaget att anlägga en hundrastgård på den aktuella platsen inte är möjlig då stadsdelsnämnden saknar rådighet över ytan.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande förbättring i miljön runt Högalidsskolan. I förslaget beskrivs att det alltid är skräpigt utanför skolan och förslagsställaren anser därför att det skulle vara bra om man hjälps åt att hålla rent på platsen. För att få en renare miljö i området föreslås även att ytterligare en skräpcontainer placeras ut. Förslagsställaren anser vidare att man ska åka mindre bil och istället cykla och promenera mer. Avslutningsvis anser förslagsställaren att man bör åka spårvagn då de inte släpper ut avgaser.

  Stadsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar till att få en renare stadsmiljö i området kring Högalidsskolan. Förslaget är också mycket positivt och framåtblickande då det föreslår åtgärder som kan minska negativ påverkan på klimatet.

  Förslaget att man ska hjälpas åt att hålla rent utanför Högalidsskolan är enligt förvaltningen en bra idé. Inom ramen för Håll Sverige Rents årliga skräpplockardagar finns möjlighet för bland annat skolor och föreningar att plocka skräp i olika områden. En eventuell skräpplockarinsats i det aktuella området skulle utgöra ett komplement till de renhållningsinsatser som stadens renhållningsentreprenörer löpande genomför på de ytor som tillhör staden.

  Vad gäller förslaget att man ska åka mindre bil och istället cykla och promenera mer, är det en målsättning som beskrivs i stadens budget och i många av stadens olika styrdokument som exempelvis Översiktsplanen, Cykelplanen och Framkomlighetsstrategin.

  Vad gäller den del av förslaget som omfattar spårvagn, pågår ett arbete under ledning av Region Stockholm att bygga ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Region Stockholm studerar även möjligheten att anlägga en spårvägsförbindelse mellan Flemingsberg och Älvsjö, via Kungens Kurva och Fruängen.

  Bilagor

 • Förvaltningen har fått en skrivelse från Anders Göransson med flera (S), Charlotte Lilja Pittuco med flera (V) och Antonia Simon (Fi). Skrivelsens författare lyfter att ekonomisk utsatthet inte ska vara ett hinder för barn att delta i stadens förskolor och önskar få svar på ett antal frågor i syfte att öka kunskapen om hur stort antal av de avgifter för förskola som hanteras i Stockholm som går vidare till inkasso. Frågorna besvaras i detta tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att införa en kulturgaranti för stadens barn och unga till stadsdelsnämnden. Emilia Bjuggren (S) föreslår i motionen att staden inför en kulturgaranti som säkerställer att alla barn och elever får ta del av minst en kulturaktivitet per verksamhetsår, för att stadens målsättning om en likvärdig tillgång till kultur för alla barn och unga ska förverkligas.

  Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att barn och unga i stadens förskolor och grundskolor likvärdigt ska få uppleva respektive skapa konst och kultur i möte med professionella kulturutövare och som en integrerad och kontinuerlig del i vardagen. Förvaltningen anser dock att det inte framgår tydligt av motionen hur en kulturgaranti från Stockholms stad ska upprätthållas eller hur det ökar likvärdigheten till kultur, utöver det uppdrag som stadsdelsförvaltningen redan har inom kultur för dessa målgrupper.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande om att öka kvinnors organisering, makt och inflytande. Motionen är skriven av Lisa Palm (Fi) och Maria Jansson (Fi). I motionen lyfter skribenterna det uppdrag i stadens budget för 2017 som kommunstyrelsen fick tillsammans med nämnderna att stärka kvinnors makt och öka inflytandet i den lokala demokratin. Uppdraget resulterade i olika insatser beroende på stadsdelsnämndernas behov. Skribenterna påpekar att det är val om ett år. De framhåller att en satsning som genomfördes i Rågsved inför valet 2018 bidrog till ökat valdeltagande.

  Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag att införa ett särskilt föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering. Kommunstyrelsen föreslås också i samverkan med stadsdelsnämnderna få i uppdrag att genomföra insatser för att öka valdeltagandet i områden där det idag är lågt och att årligen ta fram en rapport för att mäta kvinnors makt och inflytande i Stockholms stad.

  Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att varje år betala ut föreningsbidrag till ideella föreningar och organisationer verksamma inom stadsdelsområdet. Föreningens verksamhet ska vara demokratisk och komplettera någon av stadsdelsförvaltningens kärnverksamheter, som finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

  Förvaltningen anser att föreningar med syfte att stärka kvinnors organisering kan ansöka om bidrag inom denna årliga process. Civilsamhällets organisationer kan med fördel bidra i genomförandet av insatser för att öka valdeltagandet.

  Förvaltningen ställer sig frågande till hur en årlig mätning av kvinnors makt och inflytande skulle genomföras. Förvaltningen anser att den mätning av valdeltagande, som SCB genomför vart fjärde år, ger en tillräcklig indikation på, bland annat, kvinnors valdeltagande som underlag för insatser för att nå en långsiktig förändring.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande fritidsbibliotek i hela staden. Motionen är skriven av Tina Kratz och Hassan Jama (V).

  Fritidsbibliotek har blivit populära eftersom invånare kan låna fritidsutrustning. Behovet av gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar och aktivitetsföremål har varit stort och gjort det möjligt för alla, oavsett plånbok, att ha en aktiv fritid. Skribenterna lyfter jämlikhet, folkhälsa och barns och ungas känsla av gemenskap som fritidsbibliotek kan bidra till.

  Skribenterna lyfter även upp möjligheten att låna sällan använda saker exempelvis verktyg, stegar och extrastolar som också skulle kunna lånas ut genom fritidsbiblioteket.

  För att Stockholms stad ska ta sitt ansvar för klimatomställningen och för att minska ojämlikheten i en av Sveriges rikaste kommuner yrkar motionärerna att staden ska:
  -utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för utlåning av fritidsutrustning i sju av stadsdelsnämnderna,
  -utreda förutsättningarna att även varor som används sällan lånas ut genom ett fritidsbibliotek eller liknande.

  Förvaltningen ser positivt på att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek. Förvaltningen menar att hur många stadsdelar som kan ha ett fritidsbibliotek är beroende av kartläggningens resultat, därför behöver inte antalet stadsdelar vara ett kriterium. Utredningen kan vara ett stöd till stadsdelsförvaltningarna för de som önskar att ta egna initiativ till utlåningsverksamhet i samverkan med civilsamhällets aktörer.

  Bilagor

 • Regeringen har lämnat en promemoria om vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27). Syftet med reformeringen av Arbetsförmedlingen är att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.

  För att såväl Arbetsförmedlingen som leverantörer ska kunna fullgöra sina respektive uppdrag på ett effektivt sätt när leverantörer i större utsträckning utför arbetsmarknadspolitisk insatser, behöver utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leverantören ske mer effektivt. Det krävs vissa lagändringar för att skyddet för den enskildes integritet ska kunna upprätthållas och ett effektivt informationsutbyte ska kunna ske. Regeringen föreslå därför ändringar i fyra av de lagar som berör förhållandet mellan individ, leverantör och Arbetsförmedlingen.

  Förvaltningen inga synpunkter på de föreslagna lagändringarna i promemorian.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande. Det nya kvalitetsprogrammet har tagits fram av stadsledningskontoret för att ge alla verksamheter vägledning och en gemensam förståelse för stadens ambitioner inom det systematiska kvalitetsarbetet. Programmet är stadens styrande dokument för kvalitetsarbetet och tydliggör vilket ansvar olika nivåer inom staden har för kvaliteten. Förvaltningen är positiv till att samla kvalitets- och utvecklingsarbete i ett och samma program. Förvaltningen uppskattar att programmet tydliggör stadens olika aktörers ansvar, hela vägen från nämnder och styrelser till chefer och medarbetare inom stadens olika verksamheter. Att programmet identifierar ett antal förhållningssätt och fokusområden är avgörande för ett lyckat kvalitetsarbete. Förhållningssätten och fokusområdena skapar goda förutsättningar för ett offensivt och strategiskt utvecklingsarbete. Sammantaget underlättar dessa prioritering och uppföljning av det kvalitetsarbete som bedrivs inom staden. Förvaltningen ser behov av ytterligare verktyg för att konkretisera identifierade förhållningssätt och fokusområden som kan ge stöd till verksamheterna i kvalitetsarbetet. Förvaltningen anser att de är bra att riktlinjer för informationssäkerhet uppdateras och ingår som ett stöd i stadens verksamheters utvecklingsarbete. Det är viktigt att mer utförlig information, som fanns i förra versionen av riktlinjerna, kommer att finnas med i särskilda tillämpningsanvisningar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet” (SOU 2021:69) till stadsdelsnämnden.  Utredningen föreslår att vid prövning av rätten till sjukersättning och rätten till aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras i förhållande till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning. En harmonisering av begreppen bedöms vara en ändamålsenlig förändring bland annat för att komma till rätta med problematiken att många personer blir kvar i långa sjukskrivningar fastän det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa personer ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga.  Förslaget innebär också att arbetsförmågan för personer som har mindre än fem år kvar till den tidpunkt då sjukersättning inte kan lämnas ska bedömas mot arbeten som de har erfarenhet av eller som är faktiskt tillgängliga för dem, inte mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

  Utredningen föreslår att fribeloppet vid arbete enligt reglerna för steglös avräkning ska baseras på inkomstbasbeloppet. Fribeloppet har över tid urholkats eftersom inkomsterna för de som arbetar har ökat snabbare än priserna.

  Det är önskvärt att fler försäkrade prövar sin förmåga att studera. Utredningen föreslår därför att vid studier ska aktivitetsersättningen förklaras vilande i en omfattning som motsvarar den omfattning i vilken studierna bedrivs. Prövotiden i samband med studier för personer med nedsatt arbetsförmåga förlängs från 6 månader till 12 månader.

  Den förebyggande sjukpenningen ersätts med en ny förmån, preventionsersättning, som omfattar både medicinska och arbetslivsinriktad insatser.

  Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram föreslås ska inrättas för försäkrade som beviljats aktivitetsersättning och som har behov av insatser från Arbetsförmedlingen i syfte att få eller återfå arbetsförmåga.

  Försäkringskassan får ett förtydligande och ska snarast, men senast dag 60 i sjukfallet klarlägga behovet av rehabilitering.

  Sammantaget stärks såväl de aktiva inslagen som tryggheten i sjukförsäkringen och ger bättre möjligheter för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att arbeta, studera eller delta i arbetslivet utan att riskera sin ersättning.

  Förvaltningen ser överlag positivt på utredningens samtliga förslag. Trygghet vid sjukdom är en central del av vår välfärd och förvaltningen uppskattar att utredningens förslag i högre grad möjliggör ett hållbart arbetsliv, där individen får möjlighet att avsluta sitt arbetsliv på ett bra sätt. Ett tydliggörande i regelverket skapar bättre förutsättningar för samtliga parter som berörs av utredningens förslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke (S2019/04727/FST) till Södermalms stadsdelsnämnd.

  Socialstyrelsen har haft i uppdrag att redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke till barn och till vårdnadshavare samt att bedöma om det är motiverat med en lagändring inom området. I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur regleringen i socialtjänstlagen (SoL) samt 22 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan öka så att socialnämnden kan besluta om insatser till barn och unga i fler fall och i fler situationer än idag. Det är § 22 LVU som fungerar som en förebyggande insats mellan frivillighet och tvång, så kallat mellantvång. Oavsett ställningstagande ska förslag till författningsändringar i de delar som uppdraget omfattar lämnas. Rapporten utgör ett underlag för regeringens fortsatta arbete med frågan.

  Den samlade bild som Socialstyrelsen har fått under arbetet med uppdraget är att det, delvis som en följd av regelverkets konstruktion, finns barn som löper en risk att inte få tillräckligt stöd från socialtjänsten idag och att möjligheterna för socialtjänsten att besluta om öppna insatser till barn utan vårdnadshavarnas samtycke behöver öka för att ge barn tillgång till öppna insatser i fler fall och i fler situationer.

  Socialstyrelsen föreslår att åldersgränsen för att socialnämnden ska kunna besluta om öppna insatser till barn utan vårdnadshavares tillstånd sänks från 15 till 12 år. Detta förutsatt att socialnämnden bedömer att det är lämpligt och att barnet själv samtycker till insatsen. Med förslaget möjliggörs att fler barn får tillgång till öppna insatser. Förslaget innebär tillägg och ny lydelse i socialtjänstlagen 3 kap 6a och 6b§ §.

  Huruvida beslut om insatser enligt 22 § LVU bör kunna beslutas även vid brister i den unges hemmiljö är den sammantagna bedömningen att det inte är lämpligt. Idag är detta möjligt enbart då den unge själv har ett eget socialt nedbrytande beteende. En sådan förändring skulle inte överväga de risker som kan uppstå för barnet. Det bedöms därför inte försvarbart att besluta om öppna insatser med tvång till barn när det är föräldrarna som brister i omsorgen.

  Förvaltningen ställer sig bakom föreslagna ändringar eftersom det skulle ge socialnämnden ökade möjligheter att stödja och skydda barn som är i behov av insatser.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen fick i budget för år 2020 i uppdrag att i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor som skulle gå i linje med stadens miljöprogram.

  I handlingsplanen beskrivs klimatanpassningsarbetets två angreppssätt. Det ena handlar om att utifrån stadens klimatanpassningsprocess inventera risker och därefter avhjälpa dessa med olika typer av åtgärder. Riskerna handlar om liv och hälsa, att samhällsviktig verksamhet slås ut eller att väsentliga skador på stadens egendom och verksamhet uppkommer. Det andra angreppsättet handlar om att i den fysiska planeringen, vid byggande och genom verksamhetsanpassning ta hänsyn till ett förändrat klimat långsiktigt.

  Förvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen som är ett mycket viktigt dokument som prioriterar stadens arbete framöver.

  I handlingsplanen anges att berörda verksamheter prioriterar, implementerar och budgeterar för planen inom befintlig ram. Klimatinsatserna är enligt planen därmed inte tänkta att finansieras av särskilda medel för detta ändamål. Detta får, enligt förvaltningen, till följd att upprustning av befintliga lekplatser, parker och andra anläggningar i parkmiljön skulle behöva stå tillbaka. Detta skulle vara olyckligt då underhållsbehovet av de befintliga anläggningarna på parkmark är omfattande.

  Genomgående ser vi risken för att ansvaret för handlingsplanens åtgärder blir otydlig då flera av stadens aktörer nämns samtidigt. Av erfarenhet av andra handlingsplaner anser förvaltningen att det är viktigt att det i handlingsplanen tydlig framgår vilken aktör i staden som ansvarar för vad.

  Bilagor

 • Trafikkontoret har till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd skickat ett förslag till trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad på remiss. Förslaget pekar ut fem insatsområden som strategiskt viktiga för staden att fokusera trafiksäkerhetsarbetet på. Insatsområdena är av olika karaktär men bidrar tillsammans till en helhet inom vilka åtgärder behövs för att minska antalet olyckor, risken för olyckor och skadegraden vid en eventuell olycka samt samtidigt bidra till stadens övriga hållbarhetsarbete.

  Stadsdelsförvaltningen anser att en trafiksäkerhetsplan för Stockholm utgör ett viktigt styrdokument som kan bidra till att trafiksäkerheten ökar för framförallt barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar men också bidra till stadens hållbarhetsarbete.

  Förvaltningen anser att de i förslaget föreslagna insatsområden och åtgärdsområden är relevanta vilka syftar till att trafiksäkerhetsmålen uppnås.

  Förvaltningen instämmer i det som anges i förslaget om vikten av utveckling av arbetsmetoder och arbetsrutiner för vinterväghållning med fokus framförallt på gående. Förvaltningen ser fördelar med att denna utveckling sker med hjälp av centralt stöd inom staden då det bör råda likhet mellan stadsdelarna hur olika vägtyper vinterväghålls.

  Förvaltningen önskar att trafiksäkerhetsplanen i större omfattning tar med funktionshinderperspektivet än vad som anges i förslaget. Det är enligt förvaltningen viktigt att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig i och kunna använda stadens olika miljöer på samma villkor som andra.

  I förslaget anges bland annat att 58 procent av fotgängarna som omkommit i kollision med motorfordon under de senaste tio åren varit 65 år eller äldre, detta trots att åldersgruppen

  utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal (15 procent). Förvaltningen anser att det är viktigt att denna överrepresentation av äldre i dessa olyckor beaktas i det kommande trafiksäkerhetsarbetet.

  Förvaltningen ser fram emot ett framtagande av en åtgärdsplan som beskriver konkreta åtgärder vilka är tidsatta och som tydligt anger ansvar för genomförande.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har av trafikkontoret erhållit ett förslag på reviderad cykelplan, Cykelstaden – Cykelplan för Stockholm 2021 på remiss för yttrande. Förslaget pekar ut sex inriktningar för stadens cykelplanering. De bidrar till och följs upp genom preciserade mål, och utgör grunden för de åtgärdsområden som syftar till genomförande av planen. Vidare har förslag på nya och ändrade cykelstråk i staden tagits fram.

  Förvaltningen anser att den reviderade cykelplanen är mycket ambitiöst utformad och utgör ett viktigt dokument i stadens strävan att utvecklas i hållbar inriktning. En utveckling mot ett ökat cyklande innebär enligt förvaltningen många positiva effekter, inte bara för miljön vad gäller luftkvalitet, buller och minskad trängsel, utan också ur ett folkhälsoperspektiv. 

  Förvaltningen anser att utvecklingen av befintliga eller nya cykelstråk i första hand bör göras inom befintlig infrastruktur på gatumark så att värdefulla park- och rekreationsvärden inte går förlorade. Förvaltningen anser att förslagets målsättning, som innebär att fler ska cykla, är positivt men att det inte bör ske på bekostnad av parkernas funktion och biologiska värden.

  Förvaltningen konstaterar att planen i första hand är inriktad på att utveckla de primära stråken vilka ansvaras av trafiknämnden. Förvaltningen efterlyser en tydligare beskrivning av hur ansvaret ser ut gällande eventuella underhålls- och investeringsåtgärder som behöver göras på de huvudstråk som ligger på park- och grönområden vilka stadsdelsnämnderna ansvarar för. Det kan bland annat handla om insatser för att förbättra linjemålning, behov av hastighetsdämpande åtgärder samt skyltning.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som innebär att en ny tennishall byggs på tennisklubben Hellas tennisbanor i Eriksdalslunden. Den planerade tennishallen föreslås innehålla fyra tennisbanor, med tillhörande reception, omklädningsrum och gym. Tennishallen föreslås även innehålla ett café med möjlighet till uteservering som även de som inte spelar tennis ska kunna besöka.

  Stadsdelsförvaltningen ser positivt på planförslaget som innebär att tennis fortsatt kan spelas i området samt att planen ligger i linje med ”Vision för Söderstaden 2030” där det beskrivs att området ska utgöra en idrottsnod med befintliga och tillkommande idrottsverksamheter.

  Förvaltningen ser positivt på förslagets anpassning till platsen och att utformningen innebär att byggnaden inte får en alltför dominerade inverkan på omgivningen.

  Förvaltningen ser positivt på att den planerade tennishallen innehåller fönster åt norr, mot koloniområdet, samt innehåller en entré med fönster ut mot promenadstråket vilket kan bidra till att området upplevs som tryggare att vistas i, framför allt kvällstid. För att öka tryggheten i området ytterligare önskar förvaltningen även att byggnadens kortsidor förses med fasadbelysning eller fönster.

  Förvaltningen anser att det är angeläget att de värdefulla träd som måste fällas kompenseras. Mot bakgrund av de ändrade klimatförutsättningarna och behovet av att bibehålla biologisk mångfald är det viktigt att denna kompensation sker. Förvaltningen önskar vidare att den värdefulla almen i planområdets nordvästra hörn bevaras genom att hänsyn tas till trädet vid själva anläggandet av tennishallen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang SKÅLEN, S:t Paulsgatan 25.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Tabe´s Kök, Hammarby Allé 109.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Park Café, Magnus Ladulåsgatan 3. Förvaltningen avstyrker serveringstillstånd till kl. 01.00 i uteserveringen och har inget i övrigt att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Söder Bar & Restaurang, Ringvägen 125. Ansökan gäller utökad serveringstid. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan om den utökade serveringstiden i restaurangen men avstyrker ansökan om utökad serveringstid i uteserveringen.

  Förvaltningen bedömer utifrån risk för störningar för kringboende att tillståndsenheten inte bör bevilja serveringstid på uteserveringen till kl. 03.00. Detta då restaurangen är belägen i ett bostadshus samt dess geografiska läge.

  Bilagor

 • Region Stockholm har genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, bett Stockholms stad med flera att yttra sig gällande samråd för lokalisering av tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan.

  Syftet med samrådet var att informera om tunnelbaneutbyggnaden, informera om utredningsarbetet, få in synpunkter inför val av lokalisering samt samråda kring om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning, Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Mässfastigheter i Stockholm AB har i ett gemensamt tjänsteutlåtande lämnat synpunkter på samrådsunderlaget. I tjänsteutlåtandet anger remissinstanserna att man ser positivt på att en utbyggnad av tunnelbanan sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal 6 och att utbyggnaden ligger i linje med vad som framgår av kommunfullmäktiges budget.

  Samrådet omfattade två sträckningsalternativ väst och öst. I tjänsteutlåtandet anger remissinstanserna att alternativ väst stödjer den planerade stadsutvecklingen i enlighet med översiktsplanen (ÖP), viktiga stadsutvecklingsområden som berörs är exempelvis Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Älvsjö. Vidare anges att alternativ väst också innebär lägre resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser, bland annat för att det är en kortare sträckning. Den kortare sträckningen jämfört med alternativ öst innebär också enligt remissinstanserna en bättre ekonomisk kalkyl med förutsättningar att rymmas inom projektbudgeten.

  Sammantaget förordade kontoren alternativ väst.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls.

  • Avtal AMI, överenskommelse om praktik, extra resurs i personalkök, dnr. SÖD 2021/955
  • Avrop för hämtning av post Södermalms förvaltningskontor, dnr. SÖD 2021/604
  • Upphandling gällande säkerhetsbesiktning av lekplatsutrustning, utegymredskap, parkouranläggningar och basketkorgar, dnr. SÖD 2021/924
  • Nyanställda januari - september 2021, dnr. SÖD 2021/1096
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2021/61
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi, dnr. SÖD 2021/62
 • Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 12 oktober 2021 anmäls.

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 11 oktober 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 11 oktober 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd BUS sammanträde den 2 september 2021.

 •   41

  Information från förvaltningen

 •   42

  Övriga frågor

 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken

 • § 5

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken

 • Sociala delegationen är ett utskott till Södermalms stadsdelsnämnd som har till uppgift att på nämndens vägnar besluta i individärenden. Enligt instruktionen för sociala delegationen ska utskottet bestå av sju ledamöter och fyra ersättare som väljs för ett kalenderår i taget. Bland ledamöterna i sociala delegationen ska en ordförande och en vice ordförande utses.

  Södermalms stadsdelsnämnd utsåg den 4 januari 2021 inom sig sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, samt fyra ersättare till sociala delegationen 2021. En av ledamöterna, tillika ordförande, var Filip Solsjö (M).

  Då Filip Solsjö (M) entledigats från sitt uppdrag i Södermalms stadsdelsnämnd den 4 oktober 2021 måste en ny ledamot, tillika ordförande i sociala delegationen utses efter honom.

  Bilagor

 • Enligt lag har nämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden som rör individer. Nämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. Nämnden beslutade den 4 januari 2021 att förordna sociala delegationens ordförande Filip Solsjö (M) och vice ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer (S) rätten att fatta beslut i sådana ärenden.

  Filip Solsjö (M) har den 4 oktober entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd och därmed också sitt uppdrag som ordförande i sociala delegationen. Nämndens ordförande föreslår därför att stadsdelsnämndens ledamot Anne-Lie Elfvén (L), tillika ledamot i sociala delegationen, förordnas rätten att under återstående delen av 2021 fatta sådana brådskande beslut enligt 6, 6a, 9, 11 och 27 §§, 31 d § 2 st. och 43 § 1 st. 2p. LVU samt 13 § LVM.

  Bilagor

 • Avtalet avseende driften av den kommunövergripande öppna verksamheten för personer med synnedsättning Kreativt center löper ut den 30 september 2022 och avtalet kan därefter inte förlängas. Stadsdelsnämnden behöver med anledning av detta besluta om driften ska tas över i egen regi eller om en ny upphandling ska genomföras. Förvaltningen föreslår att driften av Kreativt center upphandlas på nytt och att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på upphandlingsunderlag innan annonsering.

  Bilagor

 • På stadsdelsnämndens sammanträde 20 februari 2020 fick förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om katt på vård- och omsorgsboende i egen regi. Förvaltningens utredning av frågan redovisas i detta tjänsteutlåtande.

  Förvaltningen delar den allmänna bild som finns av att husdjur kan tillföra något positivt, som trivsel och lugn, för äldre som bor på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har i dagsläget inga avdelningar för boende med husdjur på de vård- och omsorgsboenden som förvaltningen driver. Ett framtida möjligt scenario skulle kunna vara att öppna en hel eller del av en avdelning på ett vård- och omsorgsboende där en omsorgstagare skulle kunna flytta till en lägenhet med sin katt eller annat typ av husdjur. Planeringen för detta behöver ske lokalt i respektive verksamhet med utgångspunkt i en vårdhygienisk analys och utifrån verksamhetens rutin för djur i verksamheten.

  Förvaltningen ser det som mycket svårt att ta in en huskatt, det vill säga en katt som rör sig fritt på en avdelning, med tanke på de vårdhygieniska rekommendationer som finns, och de svårigheter som bland annat Svensk Förening för Vårdhygien lyfter kopplat till det.

  Bilagor

 • Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 94,0 mnkr före och ett överskott om 87,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

  Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Regeringens sjuklönekompensation kommer att erhållas till och med september. Totalt har förvaltningen erhållit 18,8 mnkr i covid kompensation för perioden januari – augusti. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 39,5 mnkr, individ och familj ett överskott om 33,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 3,5 mnkr, service till personer med funktionshinder ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för augusti är 8,44 procent för rullande 12 månader.

  Bilagor

 • Nuvarande avtal gäller från och med den 1 november 2019 till och med den 31 oktober 2022. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år med möjlighet till ytterligare förlängning om först tre år och sedan ytterligare två år. Längsta möjliga avtalstid är till och med den 31 oktober 2030. Överenskommelsen om förlängning ska vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstidens utgång.

  Uppföljning av verksamheten sker genom äldreomsorgens modell för avtalsuppföljning där syftet är att säkerställa att entreprenören följer gällande avtal, förfrågningsunderlag och utfästelser i anbudet.

  Uppföljningen visar att de boende får god och säker omvårdnad och att det är en fungerande verksamhet.

  Bilagor

 • Under september månad 2021 har fem medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att fler bord och bänkar sätts ut i parkerna inför sommaren. I förslaget beskrivs att många äldre vill kunna träffas ute och ha picknick men har svårt att sitta direkt på marken som yngre gör. I medborgarförslaget anges att det i flertalet parker endast finns två bord och bänkar utplacerade.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar det positiva förslaget som underlättar för bland annat äldre att vistas i parkerna under bland annat sommarsäsongen.

  I stadsdelsområdets parker finns för närvarande drygt 200 bord och bänkbord utplacerade. Därutöver finns cirka 1 900 fasta bänkar samt ett hundratal så kallade sommarbänkar som ställs ut under sommarhalvåret. Utöver ovannämnda sommarbänkar finns även ett antal extra bänkar som förvaltningen kan sätta ut då speciella behov uppstår.

  Förvaltningen gör bedömningen att parkerna är välförsedda med bänkar men ser ett behov av fler bord och bänkbord i välbesökta parker. Med anledning av detta kommer förvaltningen i samband med kommande parkupprustningar se över möjligheten att tillföra aktuella parker bord eller bänkbord.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att öka tryggheten genom att skapa ett trädgårdscafé eller liknande i parken vid Bofills båge. I förslaget beskrivs att det vore trevligt om en glasskiosk, foodtruck eller en blomsterhandel kan tillföras parken och som även kan bidra till ökad trygghet. Enligt förslagsställaren skulle det dessutom vara trevligt om det gamla tegelhuset i parken kan omvandlas till ett trädgårdscafé.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det innebär att Fatbursparken aktiveras med nya verksamheter. Vad gäller förslaget att tillföra parken en glasskiosk, foodtruck eller en blomsterhandel, finns det en yta norr om det genomgående stråket mellan Medborgarplatsen och Södra station som är tänkt att inrymma ett café eller en liknande verksamhet. Under innevarande år, 2021, har en säsongskiosk varit placerad på den aktuella ytan.

  Beträffande den del av förslaget som innebär att tegelhuset i den nordöstra delen av Fatbursparken omvandlas till ett trädgårdscafé är det ett förslag som ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde. Byggnaden ansvaras av fastighetsnämnden och hyrs för närvarande ut till en förening. Enligt fastighetskontoret finns det i dagsläget inte några planer på att ändra användningen av tegelhuset. Förvaltningen håller med förslagsställaren att en eventuell caféverksamhet i byggnaden skulle tillföra värden till parken.

  Med anledning av beskrivningen ovan gällande tegelhuset, föreslår förvaltningen att nämnden överför den del av medborgarförslaget som innebär att byggnaden omvandlas till ett trädgårdscafé till fastighetsnämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en hundrastgård anläggs på östra Södermalm, på en yta söder om det västliga brofästet av Danviksbron. I medborgarförslaget beskrivs att de befintliga hundrastgårdar som finns på östra Södermalm inte räcker till och att det dagligen uppstår problem med att hundägare släpper sina hundar lösa i bland annat Mandelparken och i Anna Lindhs park. Med anledning av beskrivningen ovan föreslås därmed att en mindre hundrastgård med gräs och några stenar för hundar att leka med anläggs på den aktuella ytan vid Danviksbron som, enligt förslagsställaren, inte kan användas till något annat.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt då det föreslår en aktivitet på en plats som idag saknar tydlig användning. Den aktuella ytan som föreslås erhålla en hundrastgård är dock upplåten som tomträtt till Peab Sverige AB varför stadsdelsnämnden inte har rådighet över ytan.

  Därutöver kan förvaltningen konstatera att det finns ett hundrastområde drygt 100 meter från den aktuella platsen, vid Fåfängan. Inom ett inte alltför långt avstånd från platsen finns dessutom en stor hundrastgård i Vitabergsparken.

  Förvaltningen konstaterar med hänvisning till beskrivningen ovan, att förslaget att anlägga en hundrastgård på den aktuella platsen inte är möjlig då stadsdelsnämnden saknar rådighet över ytan.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande förbättring i miljön runt Högalidsskolan. I förslaget beskrivs att det alltid är skräpigt utanför skolan och förslagsställaren anser därför att det skulle vara bra om man hjälps åt att hålla rent på platsen. För att få en renare miljö i området föreslås även att ytterligare en skräpcontainer placeras ut. Förslagsställaren anser vidare att man ska åka mindre bil och istället cykla och promenera mer. Avslutningsvis anser förslagsställaren att man bör åka spårvagn då de inte släpper ut avgaser.

  Stadsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar till att få en renare stadsmiljö i området kring Högalidsskolan. Förslaget är också mycket positivt och framåtblickande då det föreslår åtgärder som kan minska negativ påverkan på klimatet.

  Förslaget att man ska hjälpas åt att hålla rent utanför Högalidsskolan är enligt förvaltningen en bra idé. Inom ramen för Håll Sverige Rents årliga skräpplockardagar finns möjlighet för bland annat skolor och föreningar att plocka skräp i olika områden. En eventuell skräpplockarinsats i det aktuella området skulle utgöra ett komplement till de renhållningsinsatser som stadens renhållningsentreprenörer löpande genomför på de ytor som tillhör staden.

  Vad gäller förslaget att man ska åka mindre bil och istället cykla och promenera mer, är det en målsättning som beskrivs i stadens budget och i många av stadens olika styrdokument som exempelvis Översiktsplanen, Cykelplanen och Framkomlighetsstrategin.

  Vad gäller den del av förslaget som omfattar spårvagn, pågår ett arbete under ledning av Region Stockholm att bygga ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Region Stockholm studerar även möjligheten att anlägga en spårvägsförbindelse mellan Flemingsberg och Älvsjö, via Kungens Kurva och Fruängen.

  Bilagor

 • Förvaltningen har fått en skrivelse från Anders Göransson med flera (S), Charlotte Lilja Pittuco med flera (V) och Antonia Simon (Fi). Skrivelsens författare lyfter att ekonomisk utsatthet inte ska vara ett hinder för barn att delta i stadens förskolor och önskar få svar på ett antal frågor i syfte att öka kunskapen om hur stort antal av de avgifter för förskola som hanteras i Stockholm som går vidare till inkasso. Frågorna besvaras i detta tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att införa en kulturgaranti för stadens barn och unga till stadsdelsnämnden. Emilia Bjuggren (S) föreslår i motionen att staden inför en kulturgaranti som säkerställer att alla barn och elever får ta del av minst en kulturaktivitet per verksamhetsår, för att stadens målsättning om en likvärdig tillgång till kultur för alla barn och unga ska förverkligas.

  Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att barn och unga i stadens förskolor och grundskolor likvärdigt ska få uppleva respektive skapa konst och kultur i möte med professionella kulturutövare och som en integrerad och kontinuerlig del i vardagen. Förvaltningen anser dock att det inte framgår tydligt av motionen hur en kulturgaranti från Stockholms stad ska upprätthållas eller hur det ökar likvärdigheten till kultur, utöver det uppdrag som stadsdelsförvaltningen redan har inom kultur för dessa målgrupper.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande om att öka kvinnors organisering, makt och inflytande. Motionen är skriven av Lisa Palm (Fi) och Maria Jansson (Fi). I motionen lyfter skribenterna det uppdrag i stadens budget för 2017 som kommunstyrelsen fick tillsammans med nämnderna att stärka kvinnors makt och öka inflytandet i den lokala demokratin. Uppdraget resulterade i olika insatser beroende på stadsdelsnämndernas behov. Skribenterna påpekar att det är val om ett år. De framhåller att en satsning som genomfördes i Rågsved inför valet 2018 bidrog till ökat valdeltagande.

  Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag att införa ett särskilt föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering. Kommunstyrelsen föreslås också i samverkan med stadsdelsnämnderna få i uppdrag att genomföra insatser för att öka valdeltagandet i områden där det idag är lågt och att årligen ta fram en rapport för att mäta kvinnors makt och inflytande i Stockholms stad.

  Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att varje år betala ut föreningsbidrag till ideella föreningar och organisationer verksamma inom stadsdelsområdet. Föreningens verksamhet ska vara demokratisk och komplettera någon av stadsdelsförvaltningens kärnverksamheter, som finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

  Förvaltningen anser att föreningar med syfte att stärka kvinnors organisering kan ansöka om bidrag inom denna årliga process. Civilsamhällets organisationer kan med fördel bidra i genomförandet av insatser för att öka valdeltagandet.

  Förvaltningen ställer sig frågande till hur en årlig mätning av kvinnors makt och inflytande skulle genomföras. Förvaltningen anser att den mätning av valdeltagande, som SCB genomför vart fjärde år, ger en tillräcklig indikation på, bland annat, kvinnors valdeltagande som underlag för insatser för att nå en långsiktig förändring.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande fritidsbibliotek i hela staden. Motionen är skriven av Tina Kratz och Hassan Jama (V).

  Fritidsbibliotek har blivit populära eftersom invånare kan låna fritidsutrustning. Behovet av gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar och aktivitetsföremål har varit stort och gjort det möjligt för alla, oavsett plånbok, att ha en aktiv fritid. Skribenterna lyfter jämlikhet, folkhälsa och barns och ungas känsla av gemenskap som fritidsbibliotek kan bidra till.

  Skribenterna lyfter även upp möjligheten att låna sällan använda saker exempelvis verktyg, stegar och extrastolar som också skulle kunna lånas ut genom fritidsbiblioteket.

  För att Stockholms stad ska ta sitt ansvar för klimatomställningen och för att minska ojämlikheten i en av Sveriges rikaste kommuner yrkar motionärerna att staden ska:
  -utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för utlåning av fritidsutrustning i sju av stadsdelsnämnderna,
  -utreda förutsättningarna att även varor som används sällan lånas ut genom ett fritidsbibliotek eller liknande.

  Förvaltningen ser positivt på att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek. Förvaltningen menar att hur många stadsdelar som kan ha ett fritidsbibliotek är beroende av kartläggningens resultat, därför behöver inte antalet stadsdelar vara ett kriterium. Utredningen kan vara ett stöd till stadsdelsförvaltningarna för de som önskar att ta egna initiativ till utlåningsverksamhet i samverkan med civilsamhällets aktörer.

  Bilagor

 • Regeringen har lämnat en promemoria om vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27). Syftet med reformeringen av Arbetsförmedlingen är att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.

  För att såväl Arbetsförmedlingen som leverantörer ska kunna fullgöra sina respektive uppdrag på ett effektivt sätt när leverantörer i större utsträckning utför arbetsmarknadspolitisk insatser, behöver utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leverantören ske mer effektivt. Det krävs vissa lagändringar för att skyddet för den enskildes integritet ska kunna upprätthållas och ett effektivt informationsutbyte ska kunna ske. Regeringen föreslå därför ändringar i fyra av de lagar som berör förhållandet mellan individ, leverantör och Arbetsförmedlingen.

  Förvaltningen inga synpunkter på de föreslagna lagändringarna i promemorian.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande. Det nya kvalitetsprogrammet har tagits fram av stadsledningskontoret för att ge alla verksamheter vägledning och en gemensam förståelse för stadens ambitioner inom det systematiska kvalitetsarbetet. Programmet är stadens styrande dokument för kvalitetsarbetet och tydliggör vilket ansvar olika nivåer inom staden har för kvaliteten. Förvaltningen är positiv till att samla kvalitets- och utvecklingsarbete i ett och samma program. Förvaltningen uppskattar att programmet tydliggör stadens olika aktörers ansvar, hela vägen från nämnder och styrelser till chefer och medarbetare inom stadens olika verksamheter. Att programmet identifierar ett antal förhållningssätt och fokusområden är avgörande för ett lyckat kvalitetsarbete. Förhållningssätten och fokusområdena skapar goda förutsättningar för ett offensivt och strategiskt utvecklingsarbete. Sammantaget underlättar dessa prioritering och uppföljning av det kvalitetsarbete som bedrivs inom staden. Förvaltningen ser behov av ytterligare verktyg för att konkretisera identifierade förhållningssätt och fokusområden som kan ge stöd till verksamheterna i kvalitetsarbetet. Förvaltningen anser att de är bra att riktlinjer för informationssäkerhet uppdateras och ingår som ett stöd i stadens verksamheters utvecklingsarbete. Det är viktigt att mer utförlig information, som fanns i förra versionen av riktlinjerna, kommer att finnas med i särskilda tillämpningsanvisningar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet” (SOU 2021:69) till stadsdelsnämnden.

  Utredningen föreslår att vid prövning av rätten till sjukersättning och rätten till aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras i förhållande till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning. En harmonisering av begreppen bedöms vara en ändamålsenlig förändring bland annat för att komma till rätta med problematiken att många personer blir kvar i långa sjukskrivningar fastän det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa personer ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga.

  Förslaget innebär också att arbetsförmågan för personer som har mindre än fem år kvar till den tidpunkt då sjukersättning inte kan lämnas ska bedömas mot arbeten som de har erfarenhet av eller som är faktiskt tillgängliga för dem, inte mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

  Utredningen föreslår att fribeloppet vid arbete enligt reglerna för steglös avräkning ska baseras på inkomstbasbeloppet. Fribeloppet har över tid urholkats eftersom inkomsterna för de som arbetar har ökat snabbare än priserna.

  Det är önskvärt att fler försäkrade prövar sin förmåga att studera. Utredningen föreslår därför att vid studier ska aktivitetsersättningen förklaras vilande i en omfattning som motsvarar den omfattning i vilken studierna bedrivs. Prövotiden i samband med studier för personer med nedsatt arbetsförmåga förlängs från 6 månader till 12 månader.

  Den förebyggande sjukpenningen ersätts med en ny förmån, preventionsersättning, som omfattar både medicinska och arbetslivsinriktad insatser.

  Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram föreslås ska inrättas för försäkrade som beviljats aktivitetsersättning och som har behov av insatser från Arbetsförmedlingen i syfte att få eller återfå arbetsförmåga.

  Försäkringskassan får ett förtydligande och ska snarast, men senast dag 60 i sjukfallet klarlägga behovet av rehabilitering.

  Sammantaget stärks såväl de aktiva inslagen som tryggheten i sjukförsäkringen och ger bättre möjligheter för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att arbeta, studera eller delta i arbetslivet utan att riskera sin ersättning.

  Förvaltningen ser överlag positivt på utredningens samtliga förslag. Trygghet vid sjukdom är en central del av vår välfärd och förvaltningen uppskattar att utredningens förslag i högre grad möjliggör ett hållbart arbetsliv, där individen får möjlighet att avsluta sitt arbetsliv på ett bra sätt. Ett tydliggörande i regelverket skapar bättre förutsättningar för samtliga parter som berörs av utredningens förslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke (S2019/04727/FST) till Södermalms stadsdelsnämnd.

  Socialstyrelsen har haft i uppdrag att redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke till barn och till vårdnadshavare samt att bedöma om det är motiverat med en lagändring inom området. I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur regleringen i socialtjänstlagen (SoL) samt 22 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan öka så att socialnämnden kan besluta om insatser till barn och unga i fler fall och i fler situationer än idag. Det är § 22 LVU som fungerar som en förebyggande insats mellan frivillighet och tvång, så kallat mellantvång. Oavsett ställningstagande ska förslag till författningsändringar i de delar som uppdraget omfattar lämnas. Rapporten utgör ett underlag för regeringens fortsatta arbete med frågan.

  Den samlade bild som Socialstyrelsen har fått under arbetet med uppdraget är att det, delvis som en följd av regelverkets konstruktion, finns barn som löper en risk att inte få tillräckligt stöd från socialtjänsten idag och att möjligheterna för socialtjänsten att besluta om öppna insatser till barn utan vårdnadshavarnas samtycke behöver öka för att ge barn tillgång till öppna insatser i fler fall och i fler situationer.

  Socialstyrelsen föreslår att åldersgränsen för att socialnämnden ska kunna besluta om öppna insatser till barn utan vårdnadshavares tillstånd sänks från 15 till 12 år. Detta förutsatt att socialnämnden bedömer att det är lämpligt och att barnet själv samtycker till insatsen. Med förslaget möjliggörs att fler barn får tillgång till öppna insatser. Förslaget innebär tillägg och ny lydelse i socialtjänstlagen 3 kap 6a och 6b§ §.

  Huruvida beslut om insatser enligt 22 § LVU bör kunna beslutas även vid brister i den unges hemmiljö är den sammantagna bedömningen att det inte är lämpligt. Idag är detta möjligt enbart då den unge själv har ett eget socialt nedbrytande beteende. En sådan förändring skulle inte överväga de risker som kan uppstå för barnet. Det bedöms därför inte försvarbart att besluta om öppna insatser med tvång till barn när det är föräldrarna som brister i omsorgen.

  Förvaltningen ställer sig bakom föreslagna ändringar eftersom det skulle ge socialnämnden ökade möjligheter att stödja och skydda barn som är i behov av insatser.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen fick i budget för år 2020 i uppdrag att i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor som skulle gå i linje med stadens miljöprogram.

  I handlingsplanen beskrivs klimatanpassningsarbetets två angreppssätt. Det ena handlar om att utifrån stadens klimatanpassningsprocess inventera risker och därefter avhjälpa dessa med olika typer av åtgärder. Riskerna handlar om liv och hälsa, att samhällsviktig verksamhet slås ut eller att väsentliga skador på stadens egendom och verksamhet uppkommer. Det andra angreppsättet handlar om att i den fysiska planeringen, vid byggande och genom verksamhetsanpassning ta hänsyn till ett förändrat klimat långsiktigt.

  Förvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen som är ett mycket viktigt dokument som prioriterar stadens arbete framöver.

  I handlingsplanen anges att berörda verksamheter prioriterar, implementerar och budgeterar för planen inom befintlig ram. Klimatinsatserna är enligt planen därmed inte tänkta att finansieras av särskilda medel för detta ändamål. Detta får, enligt förvaltningen, till följd att upprustning av befintliga lekplatser, parker och andra anläggningar i parkmiljön skulle behöva stå tillbaka. Detta skulle vara olyckligt då underhållsbehovet av de befintliga anläggningarna på parkmark är omfattande.

  Genomgående ser vi risken för att ansvaret för handlingsplanens åtgärder blir otydlig då flera av stadens aktörer nämns samtidigt. Av erfarenhet av andra handlingsplaner anser förvaltningen att det är viktigt att det i handlingsplanen tydlig framgår vilken aktör i staden som ansvarar för vad.

  Bilagor

 • Trafikkontoret har till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd skickat ett förslag till trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad på remiss. Förslaget pekar ut fem insatsområden som strategiskt viktiga för staden att fokusera trafiksäkerhetsarbetet på. Insatsområdena är av olika karaktär men bidrar tillsammans till en helhet inom vilka åtgärder behövs för att minska antalet olyckor, risken för olyckor och skadegraden vid en eventuell olycka samt samtidigt bidra till stadens övriga hållbarhetsarbete.

  Stadsdelsförvaltningen anser att en trafiksäkerhetsplan för Stockholm utgör ett viktigt styrdokument som kan bidra till att trafiksäkerheten ökar för framförallt barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar men också bidra till stadens hållbarhetsarbete.

  Förvaltningen anser att de i förslaget föreslagna insatsområden och åtgärdsområden är relevanta vilka syftar till att trafiksäkerhetsmålen uppnås.

  Förvaltningen instämmer i det som anges i förslaget om vikten av utveckling av arbetsmetoder och arbetsrutiner för vinterväghållning med fokus framförallt på gående. Förvaltningen ser fördelar med att denna utveckling sker med hjälp av centralt stöd inom staden då det bör råda likhet mellan stadsdelarna hur olika vägtyper vinterväghålls.

  Förvaltningen önskar att trafiksäkerhetsplanen i större omfattning tar med funktionshinderperspektivet än vad som anges i förslaget. Det är enligt förvaltningen viktigt att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig i och kunna använda stadens olika miljöer på samma villkor som andra.

  I förslaget anges bland annat att 58 procent av fotgängarna som omkommit i kollision med motorfordon under de senaste tio åren varit 65 år eller äldre, detta trots att åldersgruppen

  utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal (15 procent). Förvaltningen anser att det är viktigt att denna överrepresentation av äldre i dessa olyckor beaktas i det kommande trafiksäkerhetsarbetet.

  Förvaltningen ser fram emot ett framtagande av en åtgärdsplan som beskriver konkreta åtgärder vilka är tidsatta och som tydligt anger ansvar för genomförande.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har av trafikkontoret erhållit ett förslag på reviderad cykelplan, Cykelstaden – Cykelplan för Stockholm 2021 på remiss för yttrande. Förslaget pekar ut sex inriktningar för stadens cykelplanering. De bidrar till och följs upp genom preciserade mål, och utgör grunden för de åtgärdsområden som syftar till genomförande av planen. Vidare har förslag på nya och ändrade cykelstråk i staden tagits fram.

  Förvaltningen anser att den reviderade cykelplanen är mycket ambitiöst utformad och utgör ett viktigt dokument i stadens strävan att utvecklas i hållbar inriktning. En utveckling mot ett ökat cyklande innebär enligt förvaltningen många positiva effekter, inte bara för miljön vad gäller luftkvalitet, buller och minskad trängsel, utan också ur ett folkhälsoperspektiv. 

  Förvaltningen anser att utvecklingen av befintliga eller nya cykelstråk i första hand bör göras inom befintlig infrastruktur på gatumark så att värdefulla park- och rekreationsvärden inte går förlorade. Förvaltningen anser att förslagets målsättning, som innebär att fler ska cykla, är positivt men att det inte bör ske på bekostnad av parkernas funktion och biologiska värden.

  Förvaltningen konstaterar att planen i första hand är inriktad på att utveckla de primära stråken vilka ansvaras av trafiknämnden. Förvaltningen efterlyser en tydligare beskrivning av hur ansvaret ser ut gällande eventuella underhålls- och investeringsåtgärder som behöver göras på de huvudstråk som ligger på park- och grönområden vilka stadsdelsnämnderna ansvarar för. Det kan bland annat handla om insatser för att förbättra linjemålning, behov av hastighetsdämpande åtgärder samt skyltning.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som innebär att en ny tennishall byggs på tennisklubben Hellas tennisbanor i Eriksdalslunden. Den planerade tennishallen föreslås innehålla fyra tennisbanor, med tillhörande reception, omklädningsrum och gym. Tennishallen föreslås även innehålla ett café med möjlighet till uteservering som även de som inte spelar tennis ska kunna besöka.

  Stadsdelsförvaltningen ser positivt på planförslaget som innebär att tennis fortsatt kan spelas i området samt att planen ligger i linje med ”Vision för Söderstaden 2030” där det beskrivs att området ska utgöra en idrottsnod med befintliga och tillkommande idrottsverksamheter.

  Förvaltningen ser positivt på förslagets anpassning till platsen och att utformningen innebär att byggnaden inte får en alltför dominerade inverkan på omgivningen.

  Förvaltningen ser positivt på att den planerade tennishallen innehåller fönster åt norr, mot koloniområdet, samt innehåller en entré med fönster ut mot promenadstråket vilket kan bidra till att området upplevs som tryggare att vistas i, framför allt kvällstid. För att öka tryggheten i området ytterligare önskar förvaltningen även att byggnadens kortsidor förses med fasadbelysning eller fönster.

  Förvaltningen anser att det är angeläget att de värdefulla träd som måste fällas kompenseras. Mot bakgrund av de ändrade klimatförutsättningarna och behovet av att bibehålla biologisk mångfald är det viktigt att denna kompensation sker. Förvaltningen önskar vidare att den värdefulla almen i planområdets nordvästra hörn bevaras genom att hänsyn tas till trädet vid själva anläggandet av tennishallen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang SKÅLEN, S:t Paulsgatan 25.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Tabe´s Kök, Hammarby Allé 109.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Park Café, Magnus Ladulåsgatan 3. Förvaltningen avstyrker serveringstillstånd till kl. 01.00 i uteserveringen och har inget i övrigt att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Söder Bar & Restaurang, Ringvägen 125. Ansökan gäller utökad serveringstid. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan om den utökade serveringstiden i restaurangen men avstyrker ansökan om utökad serveringstid i uteserveringen.

  Förvaltningen bedömer utifrån risk för störningar för kringboende att tillståndsenheten inte bör bevilja serveringstid på uteserveringen till kl. 03.00. Detta då restaurangen är belägen i ett bostadshus samt dess geografiska läge.

  Bilagor

 • Region Stockholm har genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, bett Stockholms stad med flera att yttra sig gällande samråd för lokalisering av tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan.

  Syftet med samrådet var att informera om tunnelbaneutbyggnaden, informera om utredningsarbetet, få in synpunkter inför val av lokalisering samt samråda kring om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning, Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Mässfastigheter i Stockholm AB har i ett gemensamt tjänsteutlåtande lämnat synpunkter på samrådsunderlaget. I tjänsteutlåtandet anger remissinstanserna att man ser positivt på att en utbyggnad av tunnelbanan sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal 6 och att utbyggnaden ligger i linje med vad som framgår av kommunfullmäktiges budget.

  Samrådet omfattade två sträckningsalternativ väst och öst. I tjänsteutlåtandet anger remissinstanserna att alternativ väst stödjer den planerade stadsutvecklingen i enlighet med översiktsplanen (ÖP), viktiga stadsutvecklingsområden som berörs är exempelvis Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Älvsjö. Vidare anges att alternativ väst också innebär lägre resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser, bland annat för att det är en kortare sträckning. Den kortare sträckningen jämfört med alternativ öst innebär också enligt remissinstanserna en bättre ekonomisk kalkyl med förutsättningar att rymmas inom projektbudgeten.

  Sammantaget förordade kontoren alternativ väst.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen i Stockholms kommun mottagit departementspromemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323) för yttrande senast den 12 oktober 2021. Med anledning av den korta svarstiden  besvaras remissen genom ett kontorsutlåtande av Södermalms stadsdelsförvaltning.

  Som lagstiftningen ser ut i dag får endast personer som anses bosatta i en region delta i sprututbytesverksamhet i den regionen. I promemorian föreslås en ändring så att den så kallade bosättningsprincipen som återfinns i 6 § Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler tas bort. Det vill säga att kravet på att vara bosatt i en region för att där kunna delta i sprututbytesverksamhet försvinner. Även personer som inte anses bosatta i en region som har beviljats tillstånd för sprututbytesverksamhet skall få delta i sådan verksamhet i den regionen.

  Förvaltningen ser fördelar med föreslagen lagändring ur ett smittförebyggande perspektiv men har i dagsläget svårt att identifiera vilka ekonomiska konsekvenser en sådan ändring kan komma att få.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls.

  • Avtal AMI, överenskommelse om praktik, extra resurs i personalkök, dnr. SÖD 2021/955
  • Avrop för hämtning av post Södermalms förvaltningskontor, dnr. SÖD 2021/604
  • Upphandling gällande säkerhetsbesiktning av lekplatsutrustning, utegymredskap, parkouranläggningar och basketkorgar, dnr. SÖD 2021/924
  • Nyanställda januari - september 2021, dnr. SÖD 2021/1096
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2021/61
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi, dnr. SÖD 2021/62

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 12 oktober 2021 anmäls.

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 11 oktober 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 11 oktober 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd BUS sammanträde den 2 september 2021.

  Bilagor

 • Ingen information presenterades från förvaltningen.

 • Inga övriga frågor ställdes.

 • Charlotte Lilja Pittuco (V) och Birgitta Sevefjord (V) väcker ett ärende genom en skrivelse om fördjupad statistik inom äldreomsorgen.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.