Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

 •   4

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 •   5

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

 •   6

  Upphandling av städtjänster for kontorslokaler

 • Richard Friberg tillhörande Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholm har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms råd för funktionshindersfrågor. Funktionsrätt Stockholm samordnar samtliga nomineringar till stadsdelarnas råd för funktionshinderfrågor. Till ny ledamot för Södermalms råd för funktionshindersfrågor har Maria Fagerquist nominerats.

  Bilagor

 • Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 30,0 mnkr före och ett överskott om 30,0 mnkr efter resultatöverföring.

  Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning ökade den senaste månaden jämfört med tidigare månader och var i januari 8,8 procent rullande 12 månader. Förvaltningen har hittills erhållit 4,9 mnkr i covid kompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – januari 2022.

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 15,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Bilagor

 • I stadens budget framgår att socialförvaltningen ska samordna arbetet med boendeplanen för bostäder för personer med funktionsnedsättning och bearbeta stadsdelsnämndernas/regionernas förslag samt föreslå beslut om åtgärder utifrån en sammanvägd övergripande bedömning av behov och framtida trender.


  Region innerstaden, som består av stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm, har gjort en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas existerande boenden, befintliga individuella avtal, pågående projekt av boenden och uppskattat behov av boenden år 2032. Sammanställningen levereras till socialförvaltningen som bidrag till stadens övergripande boendeplan.


  Region innerstaden ser ett prognosticerat behov av särskilda boenden år 2032 som är större än vad de projekt som i dagsläget planeras kan tillgodose. Detta gäller ytkrävande och friliggande gruppbostäder LSS samt gruppbostäder SoL.


  Gällande gruppbostäder LSS med normal tillgänglighetsanpassning samt servicebostad LSS eller SoL bedömer regionen att kommande behov kan mötas. Regionen rapporterar dock fortsatta förseningar i flera pågående projekt vilket sannolikt kommer fördröja tillgång till särskilda boendeformer.


  Från och med 2022 flyttas beställaransvaret för nya grupp- och servicebostäder enligt LSS från stadsdelsförvaltningarna till socialförvaltningen. Förvaltningen kommer därmed att bevaka pågående projekt av boenden inom stadsdelen samt samverka med socialförvaltningen gällande nya grupp- och servicebostäder enligt LSS för att säkerställa tillgången till sådana bostäder inom stadsdelsområdet.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som kompletterar nämndens kärnverksamhet. Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens kärnverksamheter inom förskoleavdelningen, sociala avdelningen och avdelningen för äldreomsorg.

   

  Vid nämndsammanträdet den 28 januari 2021 gav Södermalms stadsdelsnämnd förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en översikt över hur mycket pengar föreningarna enligt sina rapporter inte kunde använda under 2020 på grund av Covid-19- pandemin och som de får behålla 2021, samt hur föreningarna planerade att använda dessa medel under 2021. Fem föreningar redovisade att de hade medel över som de ville behålla för att genomföra aktiviteter 2021. Samtliga ansökningar om att få behålla medel beviljades. I övrigt gällde att föreningsbidrag har förbrukats och använts i enlighet med vad föreningarna uppgett i sina ansökningar.

   

  Från förskoleavdelningen fick en förening med sig 2020 års bidrag till 2021 vilket användes till två barnkonserter med en introduktion till Beethovens liv och verk. Från sociala avdelningen förde en förening över medel från 2020 vilka användes för ett planerat disco, ett uteevent med förtäring i samband med 2021 års skolavslutning. Från avdelningen för äldreomsorg har tre föreningar fört över medel från 2020 till 2021. Dessa har använts till verksamheter i enlighet med ansökan förutom i ett fall där pengarna inte har förbrukats under 2021 utan sparats till innevarande verksamhetsår.

   

  För år 2021 avsatte nämnden 3 325 000 kr i föreningsbidrag och det fördelades till 23 föreningar. Av dessa har två föreningar inte kunnat förbruka totalt 23 672 kr.

   

  De två verksamheter som erhöll föreningsbidrag inom förskoleavdelningens kärnverksamhet var en öppen förskola samt, som nämnts ovan, en förening som anordnade barnkonserter med klassisk musik. Den öppna förskolan kunde under våren inte hålla öppet på grund av pandemin. Ordinarie verksamhet ersattes bland annat genom sångstunder som sändes på Facebook och med sång och fikastunder utomhus i flera av Södermalms parker. Under hösten genomfördes den öppna förskolans verksamhet som planerat men med färre platser och något färre träffar.

   

  De åtta verksamheter som erhöll föreningsbidrag inom sociala avdelningens kärnverksamheter har använt sina bidrag enligt ansökningarna. Föreningarna har generellt skrivit att de gjort allt de kan för att genomföra sin verksamhet och aktiviteter utifrån ursprunglig planering. Vissa föreningar har noterat att de på grund av pandemin och restriktioner fått lov att ställa in eller skjuta upp större aktiviteter och arrangemang men att dessa har ändrats och genomförts ändå i så likartade former som möjligt. Större inomhusevent har i stället genomförts utomhus osv. Detta gäller inte minst föreningar som vänder sig till personer med psykisk ohälsa då de har strävat efter att ha försökt upprätthålla sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt för att undvika social isolering för sina deltagare.

   

  De 13 verksamheter som erhöll föreningsbidrag inom äldreomsorgens kärnverksamhet har angett att de inte har kunnat genomföra delar av planerade aktiviteter på grund av pandemin. En av dem helt och hållet. Redan under förra året kunde man se att vissa föreningar valde nya arbetssätt i högre grad än andra. Exempel på detta är utomhusträffar, digital verksamhet eller kommunikation med de äldre via telefon. Det skiljer sig till viss del hur, och om, föreningarna anpassat aktiviteter.

   

  En jämställdhetsanalys har gjorts och det råder inga stora skillnader avseende varken förskoleavdelningens eller sociala avdelningens verksamheter. Vad gäller avdelningen för äldreomsorgs verksamheter är det svårt att bedöma, samtliga föreningar har en klar majoritet av kvinnor som medlemmar.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning av uppdraget.

  Bilagor

 • Vid utgången av det befintliga hyresavtalets hyresperiod meddelade hyresvärden, Olof Lindgren Kopparn KB att hyresavtalet upphör på grund av villkorsändring. Ett underhållsbehov av boendet har fastställts genom en okulärbesiktning 14 september 2020. Förvaltningen har i samverkan med Serviceförvaltningen kommit överens med hyresvärden, Olof Lindgren Kopparn KB om ett nytt femårigt hyresavtal med en årshyra om cirka 7,6 miljoner kronor för total införhyrning under första året. Det motsvarar en årshyra om 2 175 kronor per kvadratmeter under första året. Nettohyreskostnaden för varje boendeplats beräknas bli 150 kronor per dygn med det nya avtalet under första året. Under första året infaller en rabatt motsvarande 0,4 miljoner kronor. Det innebär att nettohyreskostnaden år två ökar till 172 kronor per dygn och plats exklusive eventuell inflation. Överenskommelsen innefattar också en reglering av underhåll som utförs på hyresvärdens bekostnad.

  Bilagor

 • En skrivelse daterad 2021-12-16 har inkommit till stadsdelsnämnden från Vänsterpartiet (Charlotte Lilja Pittuco m fl) om indragna uppföljningar av placerade barn under pandemin. Skrivelsen tar upp två frågor som handlar om stadsdelen under pandemin har följt upp alla placerade barn i familjehem med fysiska besök och genomfört enskilda barnsamtal, samt om stadsdelsförvaltningen kan garantera att placerade barn får de uppföljningar som ska göras och att detta arbete genomförs på ett smittskyddsäkert sätt.

   

  Förvaltningen har under hela pandemin genomfört fysiska besök, enskilda samtal med barn och familjehem. När pandemin föranlett striktare restriktioner har samtal och uppföljningar i undantagsfall skett digitalt eller via telefon. I några fall har barnet varit placerat hos mor- och farföräldrar som varit rädda för smitta. I vissa fall har möjligheter till uppföljning genom fysiska besök också begränsats av restriktioner gällande långväga resor. Uppföljning har även skett genom kontakter med förskola, skola och barnavårdscentraler. Efter att restriktionerna lättat har samtliga familjehemsplacerade barn haft besök av sina socialsekreterare för uppföljning och enskilda samtal.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Under februari månad 2022 har två medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående rutschkanan i Skånegläntans lekpark. Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 25 november 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående julbelysning över Skånegatan. Skånegatan, tillsammans med Nytorget, är enligt förslagsställaren en av de mest levande gatorna på Södermalm. Med julbelysning som ringar in gatan blir det, enligt förslagsställaren, ännu trevligare att besöka gatan.


  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget som innebär att Skånegatan tillförs julbelysning vilket skulle ge ett trevligt tillskott i stadsmiljön.


  Stadsdelsnämnden behandlade ett liknande medborgarförslag vidnämndsammanträdet 2019-12-13, ”Julbelysning på Götgatsbacken” (SÖD 2019/1231). I nämndens beslut kring detta medborgarförslag framgick att ansvaret att förse en plats eller en gata med julbelysning inte i första hand ligger på staden utan hos berörda fastighetsägare och affärsidkare.


  Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut kring uppsättande av julbelysning bör kvarstå.


  För att stadsdelsområdet i ökad utsträckning ska lysa upp under vinterperioden har stadsdelsförvaltningen inom ramen för platssamverkan bland annat försett isbanan på Medborgarplatsen och Björns trädgård med effektbelysning.

  Utöver detta har stadsdelsförvaltningen samverkat inför trafikkontorets iordningsställande av stadens första vintergågata på Swedenborgsgatan inför vintersäsongen 2021/2022.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående att upprätta en kulturmiljöplan för industrispåret sträckan Södersjukhuset – Eriksdalslunden och området runt det. Syftet med förslaget är att varsamt lyfta fram och berätta om platsens historia. I medborgarförslaget vädjar förslagsställaren till att den aktuella platsen vid järnvägsspåret inte ska ”byggas bort” men att områdets kulturhistoria istället lyfts fram.


  Det aktuella området som beskrivs i medborgarförslaget utgörs av ett spårområde som ansvaras av exploateringsnämnden. I området finns även Södra Årstalundens koloniträdgårdsförening och vid Rackarbacken parkmark som ansvaras av stadsdelsnämnden.


  Stadsdelsnämnden har i samband med budgeten för 2022 fått i uppdrag att ta ett första steg mot fler aktiviteter och en ny parkmiljö på Södermalm i den västra delen av det nedlagda spårområdet som är belägen nedanför Södersjukhuset och längs Årstaviken. Ett planeringsarbete för genomförande av uppdraget har inletts och uppdraget ska vara genomfört till den 31 maj 2022. I samband med uppdragets genomförande planerar förvaltningen att tillsammans med exploateringskontoret även se över möjligheten att förbättra renhållning och skötsel av området.


  Beträffande själva medborgarförslaget, att ta fram en kulturmiljöplan för området, har förvaltningen i dagsläget inte för avsikt att ta fram en sådan plan. En kulturmiljöplan skulle däremot eventuellt kunna tas fram med hjälp av Stadsmuseet om området rustas upp i större omfattning i framtiden.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att införa medborgarbudget, ett system som involverar medborgare i en transparent budgeteringsprocess och i utförande av lokala projekt, i stadsdelsområdet. Förslagsställaren föreslår att använda Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell för att införa medborgarbudget.

  Förslagsställaren menar att genom att låta medborgare bestämma över en symbolisk summa av den årliga budgeten genom direkt demokrati, så skulle många lokala idéer kunna få luft under vingarna. Med rätt folk involverade kan en medborgarbudget skapa ett mer levande, kreativt och inbjudande Södermalm, menar förslagsställaren.

  Den process som SKR beskriver och som har prövats av vissa kommuner för att arbeta med direkt demokrati kan ses som ett komplement till medborgarförslag och medborgardialoger. Förvaltningen arbetar redan med flera likartade processer för att möjliggöra medborgarinflytande. Till exempel genom medborgardialoger, samrådsmöten, medborgarförslag, pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor och ungdomsråd. Förvaltningen anser att de möjligheter till inflytande från medborgarna som utövas aktivt idag genom dialog och samråd är goda och de mest effektiva.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått ett förslag till reviderad framkomlighetsstrategi på remiss. Syftet med strategin är att beskriva hur stadens vägar och gator kan användas och utvecklas på bästa sätt när staden växer. Den övergripande inriktningen att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik samt effektiv godstrafik föreslås ligga fast i den reviderade strategin. Fyra planeringsinriktningar pekas ut: kapacitet, framkomlighet, attraktivitet och hållbarhet.


  Stadsdelsförvaltningen anser att framkomlighetsstrategin är ett bra planeringsdokument som, mot bakgrund av den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen, på ett tydligt sätt visar på behovet av åtgärder för att klara framtida transportbehov på i stort sett samma yta som idag.


  Strategin belyser komplexa samband och strukturer i trafiksystemet på ett ambitiöst och heltäckande sätt och de planeringsinriktningar som anges bedömer förvaltningen vara relevanta för att uppnå målen i till exempel Översiktsplan för Stockholms stad och Vision 2040.


  Förvaltningen anser att det är positivt att strategin har som övergripande inriktning att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och effektiv godstrafik. Därutöver är det enligt förvaltningen bra att strategin tar upp behovet av att staden behöver avsätta mer kvalitativ yta till vistelse och nyttja den nya teknikens möjligheter.


  I strategin anges att det längs framförallt de viktigaste cykelstråken, så kallade primära stråk, kan vara motiverat att parkeringsplatser tas bort eller flyttas, och att körfält för motorfordon blir smalare eller tas i anspråk. Förvaltningen anser att denna strategi för att främja cykling i staden är bra då den innebär att befintlig gatumark används för utbyggnad av primära stråk så att exempelvis värdefulla park- och rekreationsvärden inte går förlorade. Förvaltningen anser att förslagets målsättning, som innebär att fler ska cykla, är positivt men att det inte bör ske på bekostnad av parkernas funktion och biologiska värden.

  Bilagor

 • Med anledning av att regeringen antagit lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska Stockholms stad införa en visselblåsarfunktion för alla förvaltningar.  Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för funktionen formuleras i ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente och att stadens bolagsstyrelser uppmanas att besluta om att dela den stadsgemensamma funktionen och att stadens stiftelser erbjuds möjlighet att dela funktionen om de så beslutar.  Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning om att införa en gemensam visselblåsarfunktion för stadens samtliga verksamheter och att det är positivt att bolag och stiftelser får möjlighet att dela den.  Förvaltningen anser att detta kan ha positiv effekt på förtroendet för organisationen, både internt bland medarbetare och externt hos organisationens övriga intressenter.

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen angående strategi för idrottsanläggningar.

   

  Remissen ska besvaras senast 18 april 2022.

   

  Den nuvarande långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar antogs 2015. I budget för 2020 fick idrottsförvaltningen i uppdrag att se över prioriteringarna i denna plan samt se över befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i samverkan med idrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts in i 2021. Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås ersätta den långsiktiga investeringsplanen som styrdokument i stadens långsiktiga arbete med nya och utvecklade idrottsanläggningar.

   

  I strategin beskrivs inledningsvis idrottsanläggningens funktion och betydelse för staden och stockholmarna samt de stadsövergripande styrdokument strategin behöver förhålla sig till. Vidare identifieras fyra övergripande strategier, vilka ska vara vägledande i stadens arbete med idrottsanläggningar. Dessa övergripande strategier är jämställdhet, jämlikhet, bredd i utbud samt klimat och miljö. Därtill inrymmer strategin ett avsnitt som berör behovsanalys, vilket beskriver hur behoven för olika typer av idrottsanläggningar ska identifieras. För ett antal av de mer vanligt förekommande anläggningstyperna föreslås reviderade nyckeltal kopplade till befolkningsstorlek. I strategin identifieras därtill fem stycken inriktningsområden, vilka är: utveckling av anläggningar, säkerställa behovet av idrottsytor som en del av stadsutvecklingen, samverkan, stockholmarnas efterfrågan samt innovation.

   

  I strategin anges att det finns behov av bland annat fem nya konstgräsplaner inom Södermalm stadsdelsområde fram till 2030. Förvaltningen ser positivt på att tillföra nya planer och andra idrottsanläggningar till stadsdelsområdet. Förvaltningen ser samtidigt en utmaning i att hitta lämpliga ytor för att få plats med nya anläggningar då det råder brist på tillgänglig parkmark. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

   

   

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen angående handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad 2022-2024.

   

  Remissen ska besvaras senast 26 mars 2022.

   

  Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

   

  I Stockholms stad har arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för kommunens aktivitetsansvar utifrån stadens handlingsplan för arbetet. Arbetsmarknadsförvaltningen har, i samverkan med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt i samråd med stadsdelsförvaltningarna, tagit fram en handlingsplan för perioden 2022–2024. Handlingsplanen utgår från Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Den beskriver uppdragets bakgrund och innehåll, organisation för genomförandet, ansvarsfördelning samt inriktning för insatser på en övergripande nivå.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad 2022-2024. Det är värdefullt att samverka ur ett individperspektiv kring målgruppen och parallellt med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden kunna erbjuda eventuella insatser och stöd utifrån socialtjänstlagen och LSS.

   

  Förvaltningen ser behov av att förtydliga hur samverkan mellan stadsdelens fält- och fritidsverksamhet och arbetsmarknadsförvaltningens lokalt uppsökande arbete ska utformas. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen avseende handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad.

   

  Remissen ska besvaras senast 20 april 2022.

   

  Förvaltningen har sedan tidigare beretts möjlighet att ha synpunkter på rubricerad handlingsplan, då till idrottsnämnden, i en kontorsremiss under hösten 2021. Denna remissomgång avser svar till kommunstyrelsen i samma ärende.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen. Exempelvis är det värdefullt att idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen fortsätter samarbetet kring pilotprojektet Dans utan krav. Dans ingår inte i termen idrott, samtidigt är dans en stor fritidsaktivitet framförallt bland unga flickor och kvinnor. Rörelse genom dans är dessutom en fysisk aktivitet som passar verksamheter som ansvarar för personer med funktionsnedsättning.

   

  Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd gällande en motion om en bilfri innerstad. Motionen är skriven av Malin Ericson (Fi) och Lisa Palm (Fi).


  I motionen som Malin Ericson (Fi) och Lisa Palm (Fi) inkommit med pekar de på den nyligen presenterade klimatrapporten från IPCC (Intergovernmental Panel och Climate Change), som bekräftar att situationen för klimatet är mycket allvarlig, att arbetet för att bromsa klimatförändringarna går för långsamt och att stora systemförändringar behöver ske för att dämpa konsekvenserna av klimatkatastrofen.


  Förslagsställarna menar att de utsläpp som sker i Stockholm bara utgör en liten del av de utsläpp som staden och stockholmarna är ansvariga för, totalt sett. Dessa utsläpp är dock enklast att på ett handfast sätt få bukt med och därmed minska negativ påverkan på både invånarnas hälsa och klimatet. Därför behöver Stockholm ta andra slags initiativ menar förslagsställarna, som att reglera privatbilismen, då staden har goda förutsättningar för detta.


  Förvaltningen anser att tanken med en bilfri innerstad är intressant och håller med om att situationen för klimatet är mycket allvarlig. En minskad privatbilism i innerstaden skulle leda till förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan. Transportbehovet kommer alltid finnas i en storstadstad därför är det av stor vikt att förslaget utreds grundligt för att klargöra hur en bilfri innerstad skulle kunna fungera, administreras och upprätthållas men dessutom för att utreda vilka konsekvenser ett sådant eventuellt förbud kan få.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Inferno Online Södermalm, Ringvägen 125. Förvaltningen bedömer att det är olämpligt att servera alkohol i restaurang Inferno Online Södermalm eftersom många ungdomar vistas där för att spela olika typer av dataspel. Restaurangen har öppet dag, kväll och vissa nätter liksom under alla lov och vid högtider. Mot bakgrund av detta avstyrker förvaltningen ansökan om serveringstillstånd.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 4 2021 rapporterat 64 individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

  20 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 44 rapporter avsåg återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls:

  • Remiss av Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad, dnr. SÖD 2021/816 (Kontorsutlåtande)
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2022/175
 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 23 februari, 1 mars och 15 mars 2022 anmäls.

 • Protokoll från rådets sammanträde den 14 mars 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från rådets sammanträde den 14 mars 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från rådets sammanträde den 15 mars 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS, sammanträde den 17 februari 2022 anmäls.

 •   32

  Information från förvaltningen

 •   33

  Övriga frågor

 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av föredragningslista

 • § 3

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

 • § 4

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 5

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

 • § 6

  Upphandling av städtjänster for kontorslokaler

 • Richard Friberg tillhörande Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholm har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms råd för funktionshindersfrågor. Funktionsrätt

  Stockholm samordnar samtliga nomineringar till stadsdelarnas råd för funktionshinderfrågor. Till ny ledamot för Södermalms råd för funktionshindersfrågor har Maria Fagerquist nominerats.

  Bilagor

 • Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 30,0 mnkr före och ett överskott om 30,0 mnkr efter resultatöverföring.
   

  Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning ökade den senaste månaden jämfört med tidigare månader och var i januari 8,8 procent rullande 12 månader. Förvaltningen har hittills erhållit 4,9 mnkr i covid kompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – januari 2022.
   

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 15,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Bilagor

 • I stadens budget framgår att socialförvaltningen ska samordna arbetet med boendeplanen för bostäder för personer med funktionsnedsättning och bearbeta stadsdelsnämndernas/regionernas förslag samt föreslå beslut om åtgärder utifrån en sammanvägd övergripande bedömning av behov och framtida trender.


  Region innerstaden, som består av stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm, har gjort en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas existerande boenden, befintliga individuella avtal, pågående projekt av boenden och uppskattat behov av boenden år 2032. Sammanställningen levereras till socialförvaltningen som bidrag till stadens övergripande boendeplan.


  Region innerstaden ser ett prognosticerat behov av särskilda boenden år 2032 som är större än vad de projekt som i dagsläget planeras kan tillgodose. Detta gäller ytkrävande och friliggande gruppbostäder LSS samt gruppbostäder SoL.


  Gällande gruppbostäder LSS med normal tillgänglighetsanpassning samt servicebostad LSS eller SoL bedömer regionen att kommande behov kan mötas. Regionen rapporterar dock fortsatta förseningar i flera pågående projekt vilket sannolikt kommer fördröja tillgång till särskilda boendeformer.


  Från och med 2022 flyttas beställaransvaret för nya grupp- och servicebostäder enligt LSS från stadsdelsförvaltningarna till socialförvaltningen. Förvaltningen kommer därmed att bevaka pågående projekt av boenden inom stadsdelen samt samverka med socialförvaltningen gällande nya grupp- och servicebostäder enligt LSS för att säkerställa tillgången till sådana bostäder inom stadsdelsområdet.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som kompletterar nämndens kärnverksamhet. Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens kärnverksamheter inom förskoleavdelningen, sociala avdelningen och avdelningen för äldreomsorg.

   

  Vid nämndsammanträdet den 28 januari 2021 gav Södermalms stadsdelsnämnd förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en översikt över hur mycket pengar föreningarna enligt sina rapporter inte kunde använda under 2020 på grund av Covid-19- pandemin och som de får behålla 2021, samt hur föreningarna planerade att använda dessa medel under 2021. Fem föreningar redovisade att de hade medel över som de ville behålla för att genomföra aktiviteter 2021. Samtliga ansökningar om att få behålla medel beviljades. I övrigt gällde att föreningsbidrag har förbrukats och använts i enlighet med vad föreningarna uppgett i sina ansökningar.

   

  Från förskoleavdelningen fick en förening med sig 2020 års bidrag till 2021 vilket användes till två barnkonserter med en introduktion till Beethovens liv och verk. Från sociala avdelningen förde en förening över medel från 2020 vilka användes för ett planerat disco, ett uteevent med förtäring i samband med 2021 års skolavslutning. Från avdelningen för äldreomsorg har tre föreningar fört över medel från 2020 till 2021. Dessa har använts till verksamheter i enlighet med ansökan förutom i ett fall där pengarna inte har förbrukats under 2021 utan sparats till innevarande verksamhetsår.

   

  För år 2021 avsatte nämnden 3 325 000 kr i föreningsbidrag och det fördelades till 23 föreningar. Av dessa har två föreningar inte kunnat förbruka totalt 23 672 kr.

   

  De två verksamheter som erhöll föreningsbidrag inom förskoleavdelningens kärnverksamhet var en öppen förskola samt, som nämnts ovan, en förening som anordnade barnkonserter med klassisk musik. Den öppna förskolan kunde under våren inte hålla öppet på grund av pandemin. Ordinarie verksamhet ersattes bland annat genom sångstunder som sändes på Facebook och med sång och fikastunder utomhus i flera av Södermalms parker. Under hösten genomfördes den öppna förskolans verksamhet som planerat men med färre platser och något färre träffar.

   

  De åtta verksamheter som erhöll föreningsbidrag inom sociala avdelningens kärnverksamheter har använt sina bidrag enligt ansökningarna. Föreningarna har generellt skrivit att de gjort allt de kan för att genomföra sin verksamhet och aktiviteter utifrån ursprunglig planering. Vissa föreningar har noterat att de på grund av pandemin och restriktioner fått lov att ställa in eller skjuta upp större aktiviteter och arrangemang men att dessa har ändrats och genomförts ändå i så likartade former som möjligt. Större inomhusevent har i stället genomförts utomhus osv. Detta gäller inte minst föreningar som vänder sig till personer med psykisk ohälsa då de har strävat efter att ha försökt upprätthålla sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt för att undvika social isolering för sina deltagare.

   

  De 13 verksamheter som erhöll föreningsbidrag inom äldreomsorgens kärnverksamhet har angett att de inte har kunnat genomföra delar av planerade aktiviteter på grund av pandemin. En av dem helt och hållet. Redan under förra året kunde man se att vissa föreningar valde nya arbetssätt i högre grad än andra. Exempel på detta är utomhusträffar, digital verksamhet eller kommunikation med de äldre via telefon. Det skiljer sig till viss del hur, och om, föreningarna anpassat aktiviteter.

   

  En jämställdhetsanalys har gjorts och det råder inga stora skillnader avseende varken förskoleavdelningens eller sociala avdelningens verksamheter. Vad gäller avdelningen för äldreomsorgs verksamheter är det svårt att bedöma, samtliga föreningar har en klar majoritet av kvinnor som medlemmar.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning av uppdraget.

  Bilagor

 • Vid utgången av det befintliga hyresavtalets hyresperiod meddelade hyresvärden, Olof Lindgren Kopparn KB att hyresavtalet upphör på grund av villkorsändring. Ett underhållsbehov av boendet har fastställts genom en okulärbesiktning 14 september 2020. Förvaltningen har i samverkan med Serviceförvaltningen kommit överens med hyresvärden, Olof Lindgren Kopparn KB om ett nytt femårigt hyresavtal med en årshyra om cirka 7,6 miljoner kronor för total införhyrning under första året. Det motsvarar en årshyra om 2 175 kronor per kvadratmeter under första året. Nettohyreskostnaden för varje boendeplats beräknas bli 150 kronor per dygn med det nya avtalet under första året. Under första året infaller en rabatt motsvarande 0,4 miljoner kronor. Det innebär att nettohyreskostnaden år två ökar till 172 kronor per dygn och plats exklusive eventuell inflation. Överenskommelsen innefattar också en reglering av underhåll som utförs på hyresvärdens bekostnad.

  Bilagor

 • En skrivelse daterad 2021-12-16 har inkommit till stadsdelsnämnden från Vänsterpartiet (Charlotte Lilja Pittuco m fl) om indragna uppföljningar av placerade barn under pandemin. Skrivelsen tar upp två frågor som handlar om stadsdelen under pandemin har följt upp alla placerade barn i familjehem med fysiska besök och genomfört enskilda barnsamtal, samt om stadsdelsförvaltningen kan garantera att placerade barn får de uppföljningar som ska göras och att detta arbete genomförs på ett smittskyddsäkert sätt.

   

  Förvaltningen har under hela pandemin genomfört fysiska besök, enskilda samtal med barn och familjehem. När pandemin föranlett striktare restriktioner har samtal och uppföljningar i undantagsfall skett digitalt eller via telefon. I några fall har barnet varit placerat hos mor- och farföräldrar som varit rädda för smitta. I vissa fall har möjligheter till uppföljning genom fysiska besök också begränsats av restriktioner gällande långväga resor. Uppföljning har även skett genom kontakter med förskola, skola och barnavårdscentraler. Efter att restriktionerna lättat har samtliga familjehemsplacerade barn haft besök av sina socialsekreterare för uppföljning och enskilda samtal.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Under februari månad 2022 har två medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående rutschkanan i Skånegläntans lekpark. Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 25 november 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående julbelysning över Skånegatan. Skånegatan, tillsammans med Nytorget, är enligt förslagsställaren en av de mest levande gatorna på Södermalm. Med julbelysning som ringar in gatan blir det, enligt förslagsställaren, ännu trevligare att besöka gatan.


  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget som innebär att Skånegatan tillförs julbelysning vilket skulle ge ett trevligt tillskott i stadsmiljön.


  Stadsdelsnämnden behandlade ett liknande medborgarförslag vidnämndsammanträdet 2019-12-13, ”Julbelysning på Götgatsbacken” (SÖD 2019/1231). I nämndens beslut kring detta medborgarförslag framgick att ansvaret att förse en plats eller en gata med julbelysning inte i första hand ligger på staden utan hos berörda fastighetsägare och affärsidkare.


  Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut kring uppsättande av julbelysning bör kvarstå.


  För att stadsdelsområdet i ökad utsträckning ska lysa upp under vinterperioden har stadsdelsförvaltningen inom ramen för platssamverkan bland annat försett isbanan på Medborgarplatsen och Björns trädgård med effektbelysning.

  Utöver detta har stadsdelsförvaltningen samverkat inför trafikkontorets iordningsställande av stadens första vintergågata på Swedenborgsgatan inför vintersäsongen 2021/2022.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående att upprätta en kulturmiljöplan för industrispåret sträckan Södersjukhuset – Eriksdalslunden och området runt det. Syftet med förslaget är att varsamt lyfta fram och berätta om platsens historia. I medborgarförslaget vädjar förslagsställaren till att den aktuella platsen vid järnvägsspåret inte ska ”byggas bort” men att områdets kulturhistoria istället lyfts fram.


  Det aktuella området som beskrivs i medborgarförslaget utgörs av ett spårområde som ansvaras av exploateringsnämnden. I området finns även Södra Årstalundens koloniträdgårdsförening och vid Rackarbacken parkmark som ansvaras av stadsdelsnämnden.


  Stadsdelsnämnden har i samband med budgeten för 2022 fått i uppdrag att ta ett första steg mot fler aktiviteter och en ny parkmiljö på Södermalm i den västra delen av det nedlagda spårområdet som är belägen nedanför Södersjukhuset och längs Årstaviken. Ett planeringsarbete för genomförande av uppdraget har inletts och uppdraget ska vara genomfört till den 31 maj 2022. I samband med uppdragets genomförande planerar förvaltningen att tillsammans med exploateringskontoret även se över möjligheten att förbättra renhållning och skötsel av området.


  Beträffande själva medborgarförslaget, att ta fram en kulturmiljöplan för området, har förvaltningen i dagsläget inte för avsikt att ta fram en sådan plan. En kulturmiljöplan skulle däremot eventuellt kunna tas fram med hjälp av Stadsmuseet om området rustas upp i större omfattning i framtiden.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att införa medborgarbudget, ett system som involverar medborgare i en transparent budgeteringsprocess och i utförande av lokala projekt, i stadsdelsområdet. Förslagsställaren föreslår att använda Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell för att införa medborgarbudget.

   

  Förslagsställaren menar att genom att låta medborgare bestämma över en symbolisk summa av den årliga budgeten genom direkt demokrati, så skulle många lokala idéer kunna få luft under vingarna. Med rätt folk involverade kan en medborgarbudget skapa ett mer levande, kreativt och inbjudande Södermalm, menar förslagsställaren.

   

  Den process som SKR beskriver och som har prövats av vissa kommuner för att arbeta med direkt demokrati kan ses som ett komplement till medborgarförslag och medborgardialoger. Förvaltningen arbetar redan med flera likartade processer för att möjliggöra medborgarinflytande. Till exempel genom medborgardialoger, samrådsmöten, medborgarförslag, pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor och ungdomsråd. Förvaltningen anser att de möjligheter till inflytande från medborgarna som utövas aktivt idag genom dialog och samråd är goda och de mest effektiva.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått ett förslag till reviderad framkomlighetsstrategi på remiss. Syftet med strategin är att beskriva hur stadens vägar och gator kan användas och utvecklas på bästa sätt när staden växer. Den övergripande inriktningen att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik samt effektiv godstrafik föreslås ligga fast i den reviderade strategin. Fyra planeringsinriktningar pekas ut: kapacitet, framkomlighet, attraktivitet och hållbarhet.


  Stadsdelsförvaltningen anser att framkomlighetsstrategin är ett bra planeringsdokument som, mot bakgrund av den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen, på ett tydligt sätt visar på behovet av åtgärder för att klara framtida transportbehov på i stort sett samma yta som idag.


  Strategin belyser komplexa samband och strukturer i trafiksystemet på ett ambitiöst och heltäckande sätt och de planeringsinriktningar som anges bedömer förvaltningen vara relevanta för att uppnå målen i till exempel Översiktsplan för Stockholms stad och Vision 2040.


  Förvaltningen anser att det är positivt att strategin har som övergripande inriktning att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och effektiv godstrafik. Därutöver är det enligt förvaltningen bra att strategin tar upp behovet av att staden behöver avsätta mer kvalitativ yta till vistelse och nyttja den nya teknikens möjligheter.


  I strategin anges att det längs framförallt de viktigaste cykelstråken, så kallade primära stråk, kan vara motiverat att parkeringsplatser tas bort eller flyttas, och att körfält för motorfordon blir smalare eller tas i anspråk. Förvaltningen anser att denna strategi för att främja cykling i staden är bra då den innebär att befintlig gatumark används för utbyggnad av primära stråk så att exempelvis värdefulla park- och rekreationsvärden inte går förlorade. Förvaltningen anser att förslagets målsättning, som innebär att fler ska cykla, är positivt men att det inte bör ske på bekostnad av parkernas funktion och biologiska värden.

  Bilagor

 • Med anledning av att regeringen antagit lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska Stockholms stad införa en visselblåsarfunktion för alla förvaltningar.  Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för funktionen formuleras i ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente och att stadens bolagsstyrelser uppmanas att besluta om att dela den stadsgemensamma funktionen och att stadens stiftelser erbjuds möjlighet att dela funktionen om de så beslutar.  Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning om att införa en gemensam visselblåsarfunktion för stadens samtliga verksamheter och att det är positivt att bolag och stiftelser får möjlighet att dela den.  Förvaltningen anser att detta kan ha positiv effekt på förtroendet för organisationen, både internt bland medarbetare och externt hos organisationens övriga intressenter.

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen angående strategi för idrottsanläggningar.

   

  Remissen ska besvaras senast 18 april 2022.

   

  Den nuvarande långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar antogs 2015. I budget för 2020 fick idrottsförvaltningen i uppdrag att se över prioriteringarna i denna plan samt se över befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i samverkan med idrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts in i 2021. Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås ersätta den långsiktiga investeringsplanen som styrdokument i stadens långsiktiga arbete med nya och utvecklade idrottsanläggningar.

   

  I strategin beskrivs inledningsvis idrottsanläggningens funktion och betydelse för staden och stockholmarna samt de stadsövergripande styrdokument strategin behöver förhålla sig till. Vidare identifieras fyra övergripande strategier, vilka ska vara vägledande i stadens arbete med idrottsanläggningar. Dessa övergripande strategier är jämställdhet, jämlikhet, bredd i utbud samt klimat och miljö. Därtill inrymmer strategin ett avsnitt som berör behovsanalys, vilket beskriver hur behoven för olika typer av idrottsanläggningar ska identifieras. För ett antal av de mer vanligt förekommande anläggningstyperna föreslås reviderade nyckeltal kopplade till befolkningsstorlek. I strategin identifieras därtill fem stycken inriktningsområden, vilka är: utveckling av anläggningar, säkerställa behovet av idrottsytor som en del av stadsutvecklingen, samverkan, stockholmarnas efterfrågan samt innovation.

   

  I strategin anges att det finns behov av bland annat fem nya konstgräsplaner inom Södermalm stadsdelsområde fram till 2030. Förvaltningen ser positivt på att tillföra nya planer och andra idrottsanläggningar till stadsdelsområdet. Förvaltningen ser samtidigt en utmaning i att hitta lämpliga ytor för att få plats med nya anläggningar då det råder brist på tillgänglig parkmark. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

   

   

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen angående handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad 2022-2024.

   

  Remissen ska besvaras senast 26 mars 2022.

   

  Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

   

  I Stockholms stad har arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för kommunens aktivitetsansvar utifrån stadens handlingsplan för arbetet. Arbetsmarknadsförvaltningen har, i samverkan med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt i samråd med stadsdelsförvaltningarna, tagit fram en handlingsplan för perioden 2022–2024. Handlingsplanen utgår från Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Den beskriver uppdragets bakgrund och innehåll, organisation för genomförandet, ansvarsfördelning samt inriktning för insatser på en övergripande nivå.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad 2022-2024. Det är värdefullt att samverka ur ett individperspektiv kring målgruppen och parallellt med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden kunna erbjuda eventuella insatser och stöd utifrån socialtjänstlagen och LSS.

   

  Förvaltningen ser behov av att förtydliga hur samverkan mellan stadsdelens fält- och fritidsverksamhet och arbetsmarknadsförvaltningens lokalt uppsökande arbete ska utformas. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen avseende handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad.

   

  Remissen ska besvaras senast 20 april 2022.

   

  Förvaltningen har sedan tidigare beretts möjlighet att ha synpunkter på rubricerad handlingsplan, då till idrottsnämnden, i en kontorsremiss under hösten 2021. Denna remissomgång avser svar till kommunstyrelsen i samma ärende.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen. Exempelvis är det värdefullt att idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen fortsätter samarbetet kring pilotprojektet Dans utan krav. Dans ingår inte i termen idrott, samtidigt är dans en stor fritidsaktivitet framförallt bland unga flickor och kvinnor. Rörelse genom dans är dessutom en fysisk aktivitet som passar verksamheter som ansvarar för personer med funktionsnedsättning.

   

  Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd gällande en motion om en bilfri innerstad. Motionen är skriven av Malin Ericson (Fi) och Lisa Palm (Fi).


  I motionen som Malin Ericson (Fi) och Lisa Palm (Fi) inkommit med pekar de på den nyligen presenterade klimatrapporten från IPCC (Intergovernmental Panel och Climate Change), som bekräftar att situationen för klimatet är mycket allvarlig, att arbetet för att bromsa klimatförändringarna går för långsamt och att stora systemförändringar behöver ske för att dämpa konsekvenserna av klimatkatastrofen.


  Förslagsställarna menar att de utsläpp som sker i Stockholm bara utgör en liten del av de utsläpp som staden och stockholmarna är ansvariga för, totalt sett. Dessa utsläpp är dock enklast att på ett handfast sätt få bukt med och därmed minska negativ påverkan på både invånarnas hälsa och klimatet. Därför behöver Stockholm ta andra slags initiativ menar förslagsställarna, som att reglera privatbilismen, då staden har goda förutsättningar för detta.


  Förvaltningen anser att tanken med en bilfri innerstad är intressant och håller med om att situationen för klimatet är mycket allvarlig. En minskad privatbilism i innerstaden skulle leda till förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan. Transportbehovet kommer alltid finnas i en storstadstad därför är det av stor vikt att förslaget utreds grundligt för att klargöra hur en bilfri innerstad skulle kunna fungera, administreras och upprätthållas men dessutom för att utreda vilka konsekvenser ett sådant eventuellt förbud kan få.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Inferno Online Södermalm, Ringvägen 125. Förvaltningen bedömer att det är olämpligt att servera alkohol i restaurang Inferno Online Södermalm eftersom många ungdomar vistas där för att spela olika typer av dataspel. Restaurangen har öppet dag, kväll och vissa nätter liksom under alla lov och vid högtider. Mot bakgrund av detta avstyrker förvaltningen ansökan om serveringstillstånd.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 4 2021 rapporterat 64 individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

  20 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 44 rapporter avsåg återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls:

  • Remiss av Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad, dnr. SÖD 2021/816 (Kontorsutlåtande)
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2022/175

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 1 mars och 15 mars 2022 anmäls.

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 14 mars 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS, sammanträde den 17 februari 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerar:

  • Förvaltningens parkdriftentreprenör har påbörjat arbetet med att sopa grus från gatorna i stadsdelen. Detta förväntas vara klart under april månad.
  • Två nya utegrillplatser är under uppförande varav den ena, i Anders Franzéns park, är igång. Den andra grillplatsen, på Långholmen, kommer snart att tas i drift.
  • Förvaltningen kommer att fira Förskolans dag den 19 maj genom bland annat aktiviteter och evenemang på Medborgarplatsen.
 • Stadsdelsnämndens ordförande Jonas Nilsson (M) informerar om att samtliga nämndens ledamöter och ersättare, med anledning av kriget i Ukraina, kommer att skänka sina sammanträdesarvoden från marsnämnden till Radiohjälpen.

 • Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) väcker ett ärende genom en skrivelse om hemtjänsten i Södermalms stadsdelsområde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.