Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning samt val av justerare

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2022.11.07

 • § 5

  Protokoll fört vid sammanträde 2022.11.21

 • § 6

  Anmälningar för kännedom

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som möjliggör bebyggelse i tre kvarter med cirka 450 bostäder i flerbostadshus, verksamheter i bottenvåning, förskola och parkeringshus. Förslagets genomförande innebär att befintliga dagligvaruhandels- och verksamhetslokaler rivs. Nya gator för gång, cykel och bil skapas och i korsningen av Gamla Tyresövägen och Flygledargatan föreslås en högre byggnad i 16 våningar.

   

  Skönhetsrådet fann att platsen är möjlig att utveckla och bebygga men att exploateringen är för kraftig. Rådet förordade en generell sänkning och mer enhetlig utformning så att den nya bebyggelsen bättre relaterar till de angränsande områdena Skarpnäcksstaden och Norra Sköndal som båda är mycket sammanhållna. Med en jämnare höjd skulle miljön längs gamla Tyresövägen bli lugnare och mer enhetlig. Även materialvalet bör renodlas och förslaget skulle tjäna på att hålla sig till ett eller högst två fasadmaterial.

   

  I detaljplanen föreslås ett höghus om 16 våningar, byggnaden blir enligt planbeskrivningen ”en fokuspunkt att orientera sig efter (…), markerar entrén till Skarpnäck söderifrån och placeras i ett strategiskt läge vid ett nytt lokalt centrum och mötesplats.” Skönhetsrådet delade inte analysen för placeringen av ett högt hus. Historiskt har skalan sänkts i mötet mellan stadsdelar och högre hus har placerats för att markera centrum eller funktioner av allmänintresse, till exempel tunnelbaneuppgångar. Om varje ny stadsdel markeras med ett höghus skapas en mer svårorienterad stadsmiljö i det större sammanhanget. En lättbegriplig orientering uppnås bäst genom gatunätet vilket är utformat på ett bra sätt i förslaget. Höghuset bör därför utgå.

   

  Av 100 träd inom planområdet avses två ekar skyddas. Önskvärt vore en tydligare redovisning av vad som kommer att hända med de övriga 98 träden inom planområdet. I kvarter B är delen mot Tyresövägen svårt bullerutsatt varför ett hus i avvikande skala (sju- respektive åtta våningar) placeras längs vägen för att skydda mot buller. Rådet ställde sig tveksamt till utformningen i denna del; den västra gaveln ligger för nära de två ekarna, gården blir trång och mötet med radhusbebyggelsen blir alltför hårt. Förslaget bör arbetas om så att det trappar ned mot radhusen och det bör även studeras om kv. B och C kan förskjutas närmare Gamla Tyresövägen. Bullerfrågan bör här hanteras utan tekniska lösningar. Förskolans placering mot ett parkrum samt den förhållandevis generösa friytan är ett positivt inslag i planen. Med gården förlagd utom kvarteret istället för inne på gården undviks konflikter med andra boende. Den lösningen borde kunna studeras i fler av stadens planförslag.

   

  Att uppfylla krav på parkering och tillgänglighet och samtidigt gestalta goda bostadsgårdar innebär svåra avvägningar. Underbyggda garage begränsar möjligheten att skapa grönskande och lummiga gårdar då bjälklaget inte blir tillräckligt djupt för plantering av större träd. Samtidigt möjliggör garagen bostadsgårdar utan parkering och trafik. Kvarter B får en underbyggd gård medan kvarter A byggs direkt på mark utan underliggande parkeringsgarage, men för att klara tillgänglig angöring och parkering i kvarter A blir gården i stora delar hårdgjord. Dessutom löper ett allmänt stråk rakt igenom kvarteret vilket är olyckligt eftersom många studier visar att bostadsgårdar som utformas främst för de boende upplevs som tryggare och används i högre utsträckning. Stadens egna krav innebär att all parkering i samband med ny bebyggelse måste lösas på fastighetsmark. Konsekvensen av detta kan innebära underbyggt garage, eller angöring och parkering för rörelsehindrade på bostadsgården, med mer eller mindre hårdgjorda ytor på gården. I båda fallen påverkas bostadsgårdarna negativt. Med högre ambitioner för mobilitet samt lägre p-tal skulle garagen kunna undvikas och gränsen för tillgänglig angöring ändå kunna uppnås.

   

  Slutligen ansåg Skönhetsrådet att det principiellt är bra att ett parkeringshus redovisas i planen men att det är svårt att tillstyrka utan att se något gestaltningsförslag. Hur parkeringshuset utformas är av stor vikt givet dess synliga läge såsom varande porten in från Tyresövägen.

  Bilagor

 • Susanne Höglin redogjorde för svaren i utvärderingen som genomfördes efter seminariet. Hälften av deltagarna svarade och även om det fanns några frågor om programmet och föredragarna var huvudparten mycket nöjda med såväl upplägget som genomförandet.

 • Bjöd sekreteraren in alla ledamöter till kansliet efter delegationssammanträdet 12 december där en liten julavslutning med glögg och pepparkakor väntar.

   

  Erinrade sekreteraren om att de ledamöter som vet om att de inte kommer att sitta kvar under nästa mandatperiod behöver lämna tillbaka sin iPad, sladd mm. Förslagsvis kan detta göras i samband med julavslutningen.

   

  Informerade sekreteraren om att han ska träffa stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog 20 december. Tilläggas kan även att vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden nu utsetts och att det blir Karin Ernlund som får den posten.

   

  Sekreteraren informerade om att ett diskussionsmöte då rådet kan lyfta frågor planeras till början av nästa år, förslagsvis 20 februari alternativt 20 mars.

   

  Erinrade sekreteraren om att rådets kommande utflykt 15 juni kommer att inledas med rundvandring i Stadshuset med anledning av 100-årsjubileumet som firas under 2023.

   

   

 • Diskuterade ledamot M Lönnroth aktuell stadsbyggnadslitteratur, bl.a. Alexis Pontviks Stenstadens särprägel; Stenstadens förstörelse.

 • § 11

  Sköndal 2:1, förslag till detaljplan för ny drivmedelsstation invid Gubbängsmotet, 2018-16967

 • § 12

  Riksskattmästaren 18 m.fl., förslag till detaljplan 2022-00234.

 • § 13

  Åkeshov 1:1, 2 m.fl., förslag till detaljplan för studentbostäder intill kv Famnen, 2017-17450

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.