Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare. Fastställande av föredragningslista

 • § 2

  Rådet: Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-18 ang §12 Valärende, fyllnadsval (valdes Leif Bolter, Konstakademien, till ledamot i Skönhetsrådet)

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för fastigheten Självstarten 22 som möjliggör ett bostadshus i L-form med ca 30 bostäder i korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen. Förutsättningen för planens genomförande är att befintlig byggnad rivs. Parkering löses genom ett parkeringsgarage under bostadshuset och gården. Förslaget ger förutsättningar för grön förgårdsmark och gården, som får ett relativt skyddat läge, får ett planteringsdjup på ca 400 mm ovan parkeringsgaragets bjälklag.  Den aktuella fastigheten är idag bebyggd med ett kapell, ursprungligen uppfört 1929-30 men exteriört förändrat på 1980-talet då byggnaden fick en ny entrébyggnad, tilläggsisolerades samt försågs med stående träpanel. Enligt stadsmuseet har kapellet, trots förändringarna, fortfarande ett kulturhistoriskt värde. Med föreliggande förslag kan kapellet rivas och ett bostadshus i fyra våningar byggas. Bostadsentréerna placeras mot Malmköpingsvägen respektive Västermogatan och en verksamhetslokal, som även den får en huvudentré mot gata, planeras i byggnaden.  Översiktsplanen utpekar Huddingevägen som ett urbant stråk för att uppnå målet om en sammanhängande stad samt en god offentlig miljö. Skönhetsrådet har inte erinrat mot detta men det krävs mer än att en enskild fastighetsägare önskar omvandla sin fastighet för att ett urbant stråk ska kunna skapas. Rådet efterfrågade därför en strategi för vad utvecklingen längs Huddingevägen och, som i föreliggande ärende, den parallellt liggande Malmköpingsvägen ska syfta till, vilka värden som ska skapas och vilka fastigheter som bör ingå i detta framtida stråk. Med det sagt ställde sig rådet dock inte negativt till en rivning av kapellet.  Enligt Skönhetsrådets uppfattning är det möjligt att uppföra ett bostadshus på fastigheten men helst skulle rådet vilja se en lamell på platsen. Så som det föreliggande förslaget är utformat hade rådet en stark erinran vad gäller byggnadshöjden mot Västermovägen. Mot Malmköpingsvägen kan det nya bostadshuset bli en början på en mer stadsmässig bebyggelse, det urbana stråk som finns utpekat i ÖP, och den föreslagna byggnadshöjden är i detta läge inte ett problem enligt rådets mening. Västermovägen däremot präglas av en betydligt mer småskalig bebyggelse och rådet ansåg inte att det är möjligt att acceptera fyra våningar i detta läge. Enligt rådet bör detaljplanebestämmelserna avseende byggnadshöjderna i stället följa Stockholms stadsbyggnadstradition och byggnadshöjden därmed sänkas för att anpassas till Västermovägens bredd och karaktär.
   

     Skönhetsrådets andra erinran avsåg bostadshusets gestaltning. Rådet ansåg att volymen behöver få en smäckrare och mindre eklektisk utformning. Det finns flerbostadshus i närmiljön som bör kunna tjäna som goda exempel vad gäller material och kulör samtidigt som gestaltningen måste präglas mer av enkelhet än för många och disparata arkitektoniska grepp som underlaget i planförslaget uppvisar.

  Bilagor

 • Planförslaget innebär att nuvarande användning av området bekräftas genom att kvartersmark för industriändamål överförs till att även innefatta hotell, kontor och handel. Parkmarken mellan fastigheten och Norrbyvägen föreslås överföras till trafikområde (GATA). Ett trafikområde som inte är utbyggt/ianspråktaget för allmänt ändamål kan upplåtas med tidsbegränsat arrende till en privat aktör. Detta innebär att byggnaden på Magneten 23 fortsatt kan nyttja sin entré och parkeringsytorna på byggnadens norra sida i avvaktan på stadens utbyggnad av Norrbyvägen/Huvudstaleden. Staden kan då fortsatt arrendera ut marken för parkering till dess att staden själv i framtiden önskar nyttja ytan för trafikändamål, exempelvis utbyggd Huvudstaled, busskörfält och cykelbanor. Byggnaden ges kulturskydd då den är ett fint exempel på storskalig industriarkitektur.  Skönhetsrådet ställde sig positivt till planens syfte, att ge planstöd till befintlig verksamhet samt att lägga till varsamhetsbestämmelser och ge byggnaden kulturskydd i plan. Rådet ansåg att de befintliga stora träden längs Norrbyvägen har ett så stort stadsbildsvärde att de måste bevaras. För att förvissa sig om att träden inte fälls samtidigt som parkeringsplatserna legaliseras ser rådet två möjliga handlingsvägar: antingen att endast den för parkering ianspråktagna marken görs om till gatumark eller så skyddas träden i detaljplanen på gatumark. Enligt rådet bör staden välja den lösning av de ovan anförda som bäst värnar såväl byggnaden, träden som hotellverksamheten.

  Bilagor

 • § 5

  Rådet: Val av delegationsgrupper för nya ledamöter

 • § 6

  Nästa sammanträdesdag

 • § 7

  Nästa delegationssammanträde

 • § 8

  Protokoll fört vid sammanträde 2019.02.04

 • § 9

  Protokoll fört vid sammanträde 2019.02.18

 • § 10

  Anmälningar för kännedom

 • § 11

  Sekreteraren informerar

 • Hade fråga om rådets arbetssätt lyfts med rådets ordförande. Framfördes under mötet även önskan om förslag på litteratur inom det verksamhetsområde Skönhetsrådet verkar i.

 • § 13

  Alvik östra, inbjudan till programsamråd, 2013-06204

 • § 14

  Bjurö 1 och Farsta 2:1 m.fl, förslag till detaljplan för del av fastigheterna, 2016-16240

 • § 15

  Siljan 5 och del av Årsta 1:1, förslag till detaljplan, 2017-06795

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.