Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare. Fastställande av föredragningslista

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2019.03.04

 • § 5

  Protokoll fört vid sammanträde 2019.03.18

 • Informerade sekreteraren om att stadsarkivet genomfört inspektion av rådets arkiv som resulterat i den rapport som föreligger. Rådet har fått tre förelägganden och en tidsfrist till sista december 2019 för att genomföra de ändringar som behövs. Förändringarna hör samman med övergången till digitalt ärendehanteringssystem under 2018 och innebär att hanteringsanvisningarna samt arkivbeskrivningen måste uppdateras samt att tidigare arkivförteckning enligt allmänna arkivsschemat för perioden 1919-2017 avslutas.

   

 • § 7

  Anmälningar för kännedom

 • Föreliggande planförslag syftar till nybyggnad av en likriktarstation inom fastigheten Glaven 13 på Kungsholmen. Likriktarstationen behövs för att kunna säkra matningen av tågdriften för den pågående utbyggnaden av tunnelbanans blåa linje. Planområdet ligger vid en vändplan i slutet av Stadshagens idrottsväg. På motsatt sida gatan från Glaven 13 ligger en parkering och en entré till Stadshagens idrottsplats. Marken inom planområdet är obebyggd, kraftigt kuperad och består av naturmark med berg i dagen och vegetationstäckta platåer. Byggnaden kräver att en del av berget sprängs bort och att marken hårdgörs. Ambitionen är att byggnaden ska kläs i växtlighet och att sedumtak anläggs för att ge tillbaka gröna kvalitéer till platsen. Aktuell fastighet är i dagsläget inte klassificerad av Stadsmuseet, men grannfastigheterna Glaven 8 respektive 12 är grönklassade, vilket innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

   


  Skönhetsrådet ställde sig positivt till förslagets ambition men ansåg att det behöver preciseras vad gäller materialval, fasadbelysning och naturvärden. Enligt rådets mening är det viktigt att stationen, vars funktion är en förutsättning för att staden ska fungera, blir ett tillskott i stadsbilden i form av en enkel men väl gestaltad teknikbyggnad. Utmaningen blir att hitta en gestaltning som inte är avvisande och inbjuder till skadegörelse men heller inte gör byggnaden alltför synlig vad gäller belysning och fasadmaterial. Vad gäller belysningen är det en avvägning mellan å ena sidan den ökade upplevelsen av trygghet som ljuset kan ge, och å den andra att inte tillföra en för kraftfull ljussättning med tanke på de djur som troligen vistas på platsen nattetid. Belysningsfrågan hänger även ihop med vad det är tänkt att platsen ska signalera; är det ett rum i staden som ska uppmana till vistelse, eller ska allmänheten ledas bort därifrån med tanke på elektroniska kraftfält och topografiska säkerhetsrisker? Dessa frågor behöver redas ut till granskningsskedet. Att naturvärden försvinner är ofrånkomligt och frågan om hur man läker ihop naturen i planområdet utöver tillförsel av gröna väggar och tak behöver slipas ytterligare.

  Bilagor

 • Erinrade sekreteraren om att nästa delegationssammanträde, efter rådets önskemål, kommer att hållas i Svenska slöjdföreningens f.d. lokaler på Nybrogatan.

  Informerade sekreteraren om att han kommer att delta som föreläsare på Länsstyrelsens seminarium "Hur tillvaratar vi landskapets kultur- och naturvärden i förortsmiljöer?" onsdag 10 april.

  Under förra veckan genomfördes möte med företrädare för bl.a. stadsbyggnadskontoret för att välja ut 10 projekt till tävlingen Årets Stockholmsbyggnad. De tävlande bidragen kommer att presenteras inom kort på stadens hemsida.

  Kansliet kommer att åka till Lissabon på studieresa 15-17 maj, bl.a. planeras ett besök till ett nyöppnat arkitekturmuseum.

   

   

 • Informerade Rickard Andersson, Stockholm vatten och avfall samt Henrik Rundquist, Rundquist arkitekter, om planerna på att ersätta Uggleviksreservoaren med en ny reservoar, 5 meter högre i höjd . Bakgrunden till beslutet att ersätta den befintliga reservoaren är behovet att försörja en växande region med vatten samt att modernisera ett gammalt system. Den föreslagna förändringen ingår i ett större projekt - "Program 11 reservoarer" som innebär en renovering och upprustning av såväl reservoarer som ledningssystem.

   

 • § 11

  Betänkandet Privat initiativrätt, planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9).

 • § 12

  Åskvädret 2 och Hammarbyhöjden 1:1, förslag till detaljplan för del av fastigheten vid Halmstadsvägen, 2015-18863

 • § 13

  Kulturhusprojekt i Björkhagen

 • § 14

  Riksby 1:3, förslag till detaljplan för del av fastigheten invid korsningen Bällstavägen/Ulvsundavägen, 2017-16043

 • § 15

  Ålesund 1 m.fl., förslag till detaljplan, 2016-19140

 • Ledamot K Borg önskade information om de planerade förändringarna på Kulturförvaltningen. Sekreteraren redogjorde kort för de kända förändringarna, bl.a. att tre antikvarietjänster kommer att flyttas till Rinkeby för att arbeta med nya program- och planförslag på försök under ett år.

   

  Lyfte ledamot B Bremer frågan om Junibackens ljusskylt mot vattnet som lyser mycket starkt.

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för fastigheten Vildmannen 7 som ägs av Hufvudstaden AB.

   


  Byggnaden uppfördes 1895-1897 av byggmästare Carl Gustaf Ohlsson för kommanditbolaget Burman o Co. Uppdraget att rita huset gick till arkitekt Erik Josephson som gestaltade en byggnad med tydliga influenser från brittisk arkitektur. Gatufasaderna av relativt grovhuggen roslagssandsten kompletterades med dekorativa portaler och inslag av ornament. Byggnadens hörn avslutades uppåt av ett murkrön med listverk, nischer, blinderingar, skulpturer och fialer. Även interiörerna var påkostade och mycket exklusiva både i material och utförande.

   


  I samband med att huset genomgick en större ombyggnad drabbades fastigheten i november 2017 av en häftig brand som innebar att hela kontorsdelen brann ner och bostadsdelen fick omfattande skador av branden och det efterföljande släckningsarbetet. Skadorna efter branden är så pass stora att endast de båda gatufasaderna bedöms kunna bevaras, dock krävs omfattande restaureringsarbeten och stabiliseringsåtgärder. I stadsmuseets klassificeringskarta är Vildmannen blåmarkerad vilket innebär ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde som motsvarar fordringar för byggnadsminnen. Stadsmuseet bedömer att de bevarade gatufasaderna även efter branden har ett synnerligen högt värde.

   


  Gällande stadsplan för fastigheten antogs 1940 då avsikten var att möjliggöra breddning av Jakobsbergsgatan, vilket innebar rivning av fastigheten Vildmannen 7. Den gällande stadsplanen innehåller också övergångsbestämmelser som anger att nybyggnad inom fastigheten inte får ske så länge någon annan byggnad inom fastigheten ligger i strid med planens bestämmelser om byggnads placering. Eftersom rivningen aldrig genomfördes saknar byggnaden stöd i gällande plan. För att kunna återuppbygga huset måste således en ny detaljplan antas.

   


  Det föreliggande planförslaget innebär att de värdefulla gatufasaderna bevaras och att bebyggelsen bakom fasaden återuppförs. Fastighetens blandade användning bibehålls, huvudsakligen i samma läge som före branden. Bostäderna lokaliseras till fastighetens västra del längs Jakobsbergsgatan. Den resterande östra delen mot Jakobsbergsgatan samt övriga delar mot Biblioteksgatan och gården föreslås bli kontor. Mot båda gatorna säkerställs handel eller centrumändamål, i de delar av byggnaden som rymmer kontor får även första våningen rymma butikslokaler/centrumändamål.

   


  Skönhetsrådet fann det glädjande att fastighetsägaren hela tiden har haft ambitionen att rädda fasaden. Trots att andra, inre, delar av byggnaden står kvar, hade rådet ingen erinran mot rivning av dessa då skadorna efter branden är så omfattande. Att bygga ett helt nytt hus bakom en äldre fasad är ovanligt men i just detta fall helt motiverad, enligt rådet, då fasaden ifråga har ett mycket högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Rådet ställde sig också mycket positivt till att fastigheten även i fortsättningen kommer att innehålla bostäder, kontor och butiker.

   

  De synpunkter rådet hade på planförslaget gällde först och främst taklandskapets utformning. Tak och hissarnas placering/ utformning bör bearbetas så att uppstickande volymer för hisstoppar undviks. Visserligen är byggnadsvolymen ny men taklandskapet bör mer inriktas på att inordnas i den ursprungliga byggnadens formspråk och uttryck. Av samma skäl ställde sig rådet tveksamt till takvånings ateljérum med något inåtlutad fasad med stora fönster och utformningen av takkuporna mot gatan. Även i dessa delar ansåg Skönhetsrådet att en bearbetning är nödvändig med tillägget att det även är önskvärt att fönstren i ateljérummet genom sin vinkel inte bidrar med ljus till stadens natthimmel. Rådet saknade vidare redovisning av den föreslagna takterrassens läge i takfallet och vill därför poängtera att den inte får ligga så högt i takfallet att möblering och användning av den blir synlig över nock.

   

  Av remissunderlaget framgår att interiörerna i bostadsentréns bottenvåning kan behöva rivas i samband med sanering. Rådet ställde sig tveksamt till formuleringarna om hur nya interiörer ska utformas då ”med utgångspunkt i befintlig utformning” inte betyder detsamma sak som ett återskapande. Går det inte att återskapa entrén kanske ett annat förhållningssätt är bättre, d.v.s. att man i ett tidigt skede fattar beslut om att skapa en entré som redovisar att denna är ny snarare än att utformningen blir en ohistorisk blandning av nya och gamla detaljer.

   

  Slutligen önskade rådet se att socklarna vid butiksfönstren återfår sin ursprungliga höjd, d.v.s. inte en sänkning så som planförslagets illustrationer redovisar.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.