Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av ordförande för valförrättningen

 • § 2

  Val av justerare samt dagordning

 • § 3

  Val av rådets trettonde ledamot

 • § 4

  Val av adjungerad ledamot

 • § 5

  Val av ordförande och vice ordförande

 • § 6

  Ordförandes tack

 • § 7

  Nästa sammanträdesdag

 • § 8

  Nästa delegationssammanträde

 • § 9

  Protokoll fört vid sammanträde 2023.12.04

 • § 10

  Protokoll fört vid delegationssammanträde 2023.12.11

 • § 11

  Rådets: Sammanträdesdagar 2024

 • Informerade sekretaren om att Susanne Höglin är tjänstledig för studier i 1 ½ år och att Fredrik Jöngren anställts som vikarie under denna period.

   

  Sekreteraren informerade om att kansliet nu flyttat tillbaka till lokalerna i H3H.

   

  Konstakademien har nominerat John Stenberg till ny ledamot i Skönhetsrådet och valet i fullmäktige väntas ske i slutet av januari.

   

  Sekreteraren är kallad till en arbetsmiljöutbildning 22 januari, samma dag som Skönhetsrådets delegerade sammanträder. Monica Hector kommer att fungera som sekreterare under detta mötet.

 • § 13

  Övriga frågor

 • § 14

  Teodoliten 1 m.fl., förslag till detaljplan, 2021-08539

 • § 15

  Rådet: Underlag för budget 2025 med inriktning 2026 och 2027

 • § 16

  Rådet: Verksamhetsplan 2024

 • § 17

  Rådet: ny rutin avseende arkivering av underlag till planärenden

 • § 18

  Anmälningar för kännedom

 • Planförslaget som stadsbyggnadskontoret upprättat avser ett nytt kvarter med ca 200 bostäder, verksamhetslokaler och en ny förskola på fastigheten Ångtvätten 16 m.fl. Större delen av marken inom planområdet består av en kontorsbyggnad, Lärarnas hus, uppförd 1984 av Sveriges Lärarförbund, samt hårdgjorda ytor.

   

  Den föreslagna bebyggelsen består av ett nytt kvarter av flerbostadshus. Mot Alviksbron och Tvärbanan föreslås en u-formad byggnad i 6-8 våningar som genom sin form och placering verkar avskärmande mot buller från Tvärbanan. De nya bostäderna kan därmed få en bullerskyddad sida och en gård med god ljudmiljö. En förskola med fyra avdelningar planeras i byggnadens bottenvåning. Förskolegården om minst 850 kvm anordnas inom kvarterets gårdsmiljö. Närmast vattnet föreslås tre punkthus som bygger vidare på den typologi, placering, riktning och höjdskala som finns inom grannfastigheten Tvålen 6.

   

  Föreliggande förslag innebär rivning av ett kvarter uppfört på 1980-talet, ganska precis för fyrtio år sedan. Byggnader från en så näraliggande tidsepok har oftast inte hunnit bli klassificerade av Stadsmuseet vilket av fastighetsaktörer ofta tolkas som att de inte är skyddsvärda. Skälen som ofta anförs för att möjliggöra rivningar är brister i den arkitektoniska gestaltningen, volymhanteringen samt att låga bjälklagshöjder omöjliggör ombyggnad/ändrad användning. De senaste åren har ett antal byggnader från 1980-talet rivits och ytterliga rivningar är aktuella, bl. a. i näraliggande Alviks strand. Skönhetsrådet ansåg att det finns skäl för staden att gå från ord till handling när det gäller hållbarhet och de ambitiösa miljömål som Stockholm säger sig ha. Rådet fann det dessutom förvånande att staden föreslår rivning av ett fungerande hus utan att presentera någon kalkyl för vilken miljöpåverkan detta innebär. Således finns ingen analys i planunderlaget av de stora kvantiteter betong som kasseras och vilka konsekvenser detta får för klimatet. Rådet fann inte åtgärderna som planförslaget redovisar, d v s att man för att minimera den klimatpåverkan som rivningar och nybyggnationer innebär föreslås cirkulär bygg- och rivningsprocess, återbruk och återvinning av material samt miljöcertifiering av nybyggnation studeras under fortsatt planprocess är tillräcklig i sammanhanget. Det är, ville rådet poängtera, inte heller åtgärder som går att styra med hjälp av planinstrumentet.

   

  Enligt Skönhetsrådets uppfattning har Lärarnas hus, ritat av arkitekt Allan Westerman, vid arkitektkontoret Coordinator, stora arkitektoniska kvaliteter, inte minst i den skickligt utförda volymhanteringen. Byggnaden är representativ för 1980-talet ifråga som ett av de mer påkostade och genomarbetade kontorsprojekten från perioden. Även invändigt har byggnaden en hög kvalitet i material och utförande och ett platsanknutet konstprogram med verk av hög konstnärlig kvalitet. Rådet motsätter sig bestämt en rivning av Lärarnas hus. Rådet fann det högst troligt att det, så som det visade sig för ägaren av grannfastigheten Ångtvätten 22, är fullt möjligt att hitta verksamheter som kan inrymmas i byggnaden och det utan att det behöver medföra orimliga kostnader. Rådet efterlyste högre ambitioner för projektet, grundade i ett bevarande, där olika nya innehåll för byggnaden utreds grundligt. Rådet ansåg att det i alla detaljplaner som förutsätter rivning tydligt ska redovisas hur man kommit fram till att en rivning är försvarbar.

   

  Skönhetsrådet ansåg att föreliggande planförslag för Ångtvätten 16 m.fl. brister i flera avseenden. Planmönstret med ett u-format kvarter ger visserligen en god ljudmiljö mot gården för bostäderna men gårdsmiljön blir både trång och mörk. Boende i kvarteret får dessutom mycket liten visuell kontakt med vattnet. Kvarteret ska rymma en förskola med fyra avdelningar vilket innebär att delar bostadsgården ska nyttjas som lekyta och utemiljö för barnen. Med tanke på kvarterets placering och byggnadens höjd torde gården ligga i skugga större delen av dagen, vilket knappast ger en god vistelsemiljö. Ytan blir dessutom, enligt rådets beräkningar, drygt 10 kvm/barn, d v s långt under Boverkets rekommendationer.

   

  Rådet konstaterade vidare att dagvattenhantering måste ske på kvartersmark men en gård med regnbäddar blir en svår lekmiljö. Regnbäddarna kommer dessutom att kräva skötsel för att fungera och kombinationen av planerade åtgärder för dagvattenhantering och användning som lekyta för barn och boende är allt annat än optimal. Rådet såg att stadsbyggnadskontoret i förslaget försökt förhålla sig både till planstrukturen i Tvålen 6 och Stora Essingens topografi. Rådets uppfattning var dock att den redovisade planformen, avseende det u-formade huset, inte ger önskade stadsbildskvaliteter. Punkthusen inordnar sig däremot väl i stadssiluetten.

   

  Slutligen ansåg rådet att stadsbyggnadskontoret i samrådsskedet bör kunna presentera hur gestaltning av nya byggnader är tänkt, om än inte detaljerat, och inte arbetas fram och prövas under granskningsskedet. Enligt rådets uppfattning bör planförslag vara så lättolkade att även de som vill ta del av föreslagna förändringar kan förstå och tolka stadsbyggnadskontorets underlag. Inte minst ur demokratisynpunkt är detta viktigt ansåg rådet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.