Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare samt dagordning

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2024.01.15

 • § 5

  Anmälningar för kännedom

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för att möjliggöra bostäder, kontor och vård inom fastigheten Görväln 1 i Årsta. Planen syftar även till att bekräfta den befintliga användningen vårdcentral samt korttidsboende som idag saknar planstöd.

   

  Den befintliga bebyggelsen på fastigheten uppfördes som korsettfabrik 1954 efter ritningar av arkitekt Sture Frölén. Byggnaden är sammansatt av två volymer i två till fyra våningar där den västra högre volymen ursprungligen uppfördes som kontor medan den östra lägre delen var fabrik där tillverkningen skedde. Föreliggande planförslag innebär påbyggnad med två våningar utgående från idén att gestaltningen ska samspela med den befintliga byggnadens arkitektoniska värden avseende volymhantering, kulörtoner och fasadindelning. Med detta förhållningssätt skapas en tydlig samhörighet till den befintliga byggnaden samtidigt som ett nytt tidslager med en samtida gestaltning tillförs.

   

  Skönhetsrådet ställde sig positivt till planförslaget och påbyggnaden som rådet ansåg vara välstuderad. Rådet ansåg att en ljusare färgsättning är att föredra men såg gärna att frågan studeras vidare och att förslag presenteras i kommande bygglov, vilket rådet önskade få på remiss för att kunna följa upp frågan. Även fasadmaterialet bör studeras vidare eftersom trä inte alltid ger en lätt karaktär, det kan bli både grovt och rustikt.

   

  Den planerade påbyggnaden innebär en så stor förändring av byggnaden att det, enligt rådet, inte finns någon anledning att skydda några få byggnadsdetaljer. Enligt rådets uppfattning bör således skyddsbestämmelsen q1 för skärmtak och smidesräcken utgå.

   

  Planförslaget innebär vidare att förskolan som har tillfälligt bygglov till 2026 för sin verksamhet i fastigheten flyttar. Det är enligt rådet ett bra beslut då förskolegården lämnar mycket att önska – den är liten till ytan, motsvarande ca 2 kvm/barn, samt till stor del hårdgjord.

   

  Sammanfattningsvis ansåg rådet att påbyggnaden med de tillkommande bostäderna kan bidra till en mer levande byggnad samt med sin gestaltning bli ett tillskott i stadsbilden. I det fortsatta planarbetet skulle rådet vilja se att de hårdgjorda ytorna med bl.a. parkeringsplatser minskas till förmån för mer grönska. Förutom att hantera dagvatten inom planområdet skulle ökad grönska bidra till en trevligare bostadsmiljö.

  Bilagor

 • Informerade sekreteraren om planerat möte med stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Jan Valeskog på torsdag 8 februari.

   

  I förra veckan intervjuades sekreteraren av två forskare från Stiftelsen Arkus och WSP om återbruk och rivningar. Bl.a. lyftes de planerade rivningarna av Lärarnas hus, Stora Essingen respektive byggnader i Alviks strand.

   

  Informerade sekreteraren att han och Monica Hector ingår i den grupp som bildats med anledning av fastighetskontorets planerade renovering av stadsbibliotekets huvudbyggnad. De planerade åtgärderna kommer att hanteras i flera bygglov. En återgång till ursprunglig färgsättning diskuteras och efterforskningar görs för att försöka fastställa byggnadens ursprungliga fasadkulör. Byggnadens nuvarande färgsättning tillkom på 1990-talet.

   

  Sekreteraren informerade om planerna på att rådet åter ska kunna ha möten i kanslilokalerna framöver. En tv-skärm samt övrig teknik är beställd och ett större sammanträdesbord ska rådet få överta från stadsledningskontoret.

 • Syftet med föreliggande förslag till detaljplan är att möjliggöra för ett uppförande av restaurang- och kioskbyggnader med tillhörande funktioner inom allmän platsmark. Den nya övergripande strukturen grundar sig på utformning av torget som rådde innan den tillfälliga saluhallen uppfördes.

   

  I förslaget har en servering/restaurangbyggnad med uteservering inkluderats i den nordöstra delen av torget. Byggnadens placering och skala utgår från tidigare restaurang/serveringsbyggnad benämnd ”Lisa på torget”. En mindre kioskbyggnad placeras i den sydvästra delen av torget. Sydöstra delen av torget lämnas fri för torghandel. Flera nya sittplatser tillskapas i olika former, bland annat med en grupp långa solsoffor i nordvästra delen och utplacerade större blomurnor som ska tjäna som informella sittplatser.

   

  Fordonstrafik förbjuds mellan Humlegårdsgatan och Nybrogatan i båda riktningar. Norrifrån längs Nybrogatan kan fordonstrafik angöra torget från en vändplats dimensionerad för lastbilar, inhägnad av pollare. Tidigare parkeringsplatser längs torgets södra fasad mot torget utgår. Detaljplanen bekräftar Östermalmstorg som torg och Sibyllegatan bekräftas som gata.

   

  Skönhetsrådet har de senaste åren yttrat sig om andra förslag till förnyelse av Östermalmstorg som presenterats: ett medborgarinitiativ i augusti 2021 och trafikkontorets förslag i februari 2022. Båda förslagens huvudsakliga idé skiljer sig från det som nu föreligger. Rådet uppskattade att föreliggande förslag bevarar torgets fria siktlinje längs med axeln Storgatan/Humlegårdsgatan och att torgets grundfunktion respekteras.

   

  Förekomsten av en restaurangpaviljong på torget är problematisk men kan accepteras. Rådet hade synpunkter, dels på restaurangens placering på torget och dels på dess takgestaltning. I föreliggande förslag är byggnaden placerad för nära torgets axel. En placering närmare det nordöstra hörnet skulle ha en mindre inverkan på torgets öppenhet. Restaurangbyggnaden är förhållandevis stor och rådet såg risker med att den torgyta som verksamheten nyttjar succesivt kommer öka och att leverans- och avfallshanteringen kommer göra torget stökigt. Därför bör detta i framtida avtal med hyresgäst noga regleras så att torgets funktion som en öppen och flexibel mötesplats för alla bibehålls. Rådet uppskattade genomsiktligheten i byggnaden, men upplevde det utkragande takets utformning som för stor och kraftig. Hörnpelarnas placering fasadliv begränsar den transparenta upplevelsen. Valet av omålat trä som fasadmaterial kan diskuteras med tanke på hur materialet åldras och om det då harmonierar med bebyggelsen runt Östermalmstorg. Valet av fasadmaterial behöver studeras ytterligare.

   

  Rådet ansåg att den föreslagna vändplanen tar en för stor del av torgets yta och därför bör utgå. En annan lösning bör utredas, exempelvis genom tidsbegränsad trafik för varutransporter enkelriktat via Humlegårdsgatan. Vändplanen tar också den yta i anspråk där torghandeln har den naturliga placeringen, i anslutning till saluhallen och det större flödet av människor på Nybrogatan. Torghandeln har en viktig funktion för torget och hamnar i föreliggande förslag ofördelaktigt med avseende på det skuggiga läget och låga flödet av förbipasserande.

   

  Avslutningsvis ansåg rådet att torgytan ska hållas så ren och öppen som möjligt. Förlaget med en placering av kioskbyggnaden så att den integreras med befintliga träd och att torgets öppenhet därmed bevaras uppskattades. Den utsmyckning med bl.a. större blomsterurnor som föreslås ger i föreliggande form ett plottrigt intryck. Grönskan bör vara striktare arrangerad vilket bättre passar in på det axiala torget.

   

  Då detaljplanen inte reglerar torgets möblering och frågor som rör upplåtelse av torgytan beslöt rådet att yttrandet även ska sändas till trafikkontoret som är ansvarig myndighet för dessa frågor.

  Bilagor

 • § 9

  Övriga frågor

 • § 11

  Rådet: Ekonomisk verksamhetsberättelse 2023, ILS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.