Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning samt val av justerare

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2021.09.06

 • § 5

  Protokoll fört vid delegationssammanträde 2021.09.27

 • § 6

  Protokoll fört vid sammanträde 2021.10.04

 • § 7

  Protokoll fört vid delegationssammanträde 2021.10.25

 • § 8

  Anmälningar för kännedom

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan för grundskola och idrottshall på fastigheten Herbariet 2 i Midsommarkransen. På fastigheten finns sedan tidigare Midsommarkransens gymnasium vilket uppfördes i början av 1950-talet efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. På 1960-talet kompletterade Hedqvist anläggningen med idrottshallen Brännkyrkahallen. Planförslaget innehåller en ny skola f-9 för cirka 1 000 elever, tre idrottshallar, en park och gata. Skolan placeras närmast Tellusborgsvägen medan idrottshallarna placeras närmast Essingeleden. Friytan per barn föreslås bli 5,9 kvadratmeter. Såväl idrottshallen som den nya skolan ska utformas med fasader i tegel för att bidra till en sammanhållen bebyggelsemiljö med Midsommarkransens gymnasium och Brännkyrkahallen.

   

  Skönhetsrådet uppskattade den välstuderade arkitekturen och fann att platsen går att bebygga men att förslaget behöver förändras på avgörande punkter för att bli en kvalitativ miljö för barn. Om inte platsen redan varit ianspråktagen av skolverksamhet skulle rådet inte anse den vara rimlig för barn givet att den ligger i direkt anslutning till Essingeleden med dess 142 000 fordonsrörelser per dygn och därmed störningar i form av buller, luftföroreningar och transporter av farligt gods. Vid sidan av goda lärolokaler är därför omsorgen om utemiljön den viktigaste i det aktuella projektet. Lyckas detta är det även till gagn för gymnasiets ljud- och luftmiljö. Skönhetsrådet såg tre viktiga förändringar som nödvändiga för att detaljplaneförslaget ska kunna tillstyrkas.

   

  För att säkerställa tillräcklig uteyta för skolbarnens lek bör impedimentområdet mellan Södertäljevägen och fastigheten Herbariet 2 ingå i planområdet. Rådet såg det som uteslutet att använda denna yta till något annat än skolverksamhet. Utökas planområdet kan skolbyggnaden läggas mot en till stadsgata ombyggd Södertäljeväg. I kvarterets inre skapas då en betydligt större inre gård som kan fredas från Essingeledens olägenheter och ge barnen mer plats än 5,9 kvadratmeter per elev.

   

  Tomten och den tillkommande bebyggelsen måste disponeras så att värdefull natur mellan byggnaderna och leden bevaras. Den planerade gatan bör studeras om eller utgå så att den uppvuxna vegetationen i nordöst kan finnas kvar. Vid sidan av höga naturvärden ger den ett visuellt skydd och fungerar som en barriär mot exempelvis partiklar från trafikleden.

   

  Den befintliga fotbollsplan som utgår i och med förslaget har en viktig funktion för spontanidrott i området. Rådet ansåg att en större skolgård bör innehålla en ersättning för denna, om inte i full storlek. Den planerade parken bör därför utgå och bli en del av en större skolgård med yta för bollsport.

   

  Avslutningsvis ville rådet berömma den arkitektoniska ansatsen i projektet och understryka att de föreslagna tegelklädda volymerna har goda förutsättningar att samverka och stärka Paul Hedquists skolanläggning. Beträffande idrottshallens slutna sida önskade rådet en vidare bearbetning för att minska möjligheterna till klotter och skadegörelse. Här har teglet stora förutsättningar som material att med reliefverkan skapa ett intressant uttryck.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag i syfte att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i form av ett punkthus, ett LSS-boende och en verksamhetslokal vid Medsolsbacken i stadsdelen Hässelby strand. Byggnaden som föreslås har inplacerats så att grönska, berghällar och befintliga träd i möjligaste mån ska kunna sparas, d.v.s. i ett försök att följa tunnelbanestadens stadsbyggnadskaraktär. Till skillnad från både de ursprungliga och senare tillkomna punkthusen i området föreslås detta hus få ett större fotavtryck med en större utskjutande sockelvåning i två våningar. Sockeldelen av byggnaden ska inrymma en verksamhetslokal och ett cykelrum mot Maltesholmsvägen samt ett garage in mot berget. På plan två föreslås ett LSS-boende samt bostadskomplement vid entrén mot Medsolsbacken. Takterrasser och en mindre bostadsgård ska vara tillgängliga för samtliga boende.

   

  Den föreslagna gestaltningen av byggnaden är avsedd att spegla både den befintliga bebyggelsen när det gäller detaljering, material och kulörer samtidigt som det tydligt ska framgå att byggnaden är ett tillägg i områdets bebyggelsebestånd. Skönhetsrådet ansåg att förslaget lever upp till den ambitionen och utgör ett positivt tillskott på platsen.

   

  Skönhetsrådet ansåg att förslaget har kvaliteter även om sockelvåningen i två plan bryter mot den gängse princip som är tidstypisk för områdets tillkomsttid. D.v.s. att punkthus placerades fristående utan lågdelar och att man tog hänsyn till platsens kvaliteter i form av hällar, träd m.m. som i största möjligaste mån sparades. Skönhetsrådet ansåg dock att en sockelbyggnad kan accepteras men att förslaget bör vidarebearbetas. Viktigt är att punkthusets volym så långt som möjligt frigörs från sockelvåningen och att det, liksom omgivande höghus, upplevs som ett fristående, högre hus. Under sammanträdet diskuterade rådet sockelvåningens form och utbredning mot gatan. I förslaget har volymen getts en lite knäckt eller fasetterad form för att ta upp utformningen av bostadshuset på andra sidan Maltesholmsvägen. Rådet såg sockelvåningen som en ny typ av tillägg till områdets gängse bebyggelsetyper, vilket skulle kunna motivera ett annat förhållningssätt. Volymen skulle då snarare följa gatans svängda form och att denna del då inte heller få förgårdsmark utan att sockelvåningen mer direkt möter gatan. Med föreslagen placering blir förgårdsmarken mycket smal och kanske inte så ändamålsenlig. Rådet önskade att stadsbyggnadskontoret prövar om förslaget kan bearbetas i denna del i syfte att sockelvåningen möter gatan på ett så genomarbetat och ur stadsmiljösynpunkt bra sätt som möjligt.

   

  Skönhetsrådet noterade att parkeringstalet för det föreslagna projektet är relativt lågt. Rådet framförde en önskan om att stadsbyggnadskontoret gör en inventering i stadsdelen då det finns stora parkeringsytor som med fördel skulle kunna omvandlas till gemensamhetsytor om antalet parkeringsplatser minskades.

  Bilagor

 • Planförslaget syftar till att möjliggöra en ny förskola med åtta avdelningar i norra Bredäng vid Odd Fellowvägens
  vändplan och Jakobsbergs gård. Norr om förskolebyggnaden flyttas delar av en befintlig gång- och cykelväg för att utvidga tomten norrut. Detta för att möjliggöra en serviceväg för tillgång till kök, och sekundärentré/utrymning på förskolans norra sida. Ny sträckning av gång- och cykelbana ska väljas med särskild hänsyn till befintliga skyddsvärda träd i området norr om gång- och cykelbanan.

   

  Den befintliga förskolan är en typförskola om tre avdelningar uppförd efter ritningar av Kjell Abramsons arkitektkontor 1972. Planförslagets genomförande innebär att förskolan rivs och ersätts av en så kallad ”Framtidens Förskola”, en konceptförskola utformad av SISAB för att passa in i olika miljöer och uppfylla höga krav på inomhusmiljö, tillgänglighet och projektekonomi. Skönhetsrådet har under lång tid efterfrågat en sammanhållen kulturmiljöutredning från ägaren, kommunala SISAB. Rådet fann det ytterst otillfredsställande att en sådan utredning dröjer samtidigt som SISAB fortsätter att planera för rivning efter rivning. Utan underlag är det omöjligt att fatta väl underbyggda beslut och värdera vilka av 1970- och 1980-talets förskolor som bör stå kvar och vilka som kan ersättas.

   

  Byggnaderna är enligt planbeskrivningen i dåligt skick men några ytterligare uppgifter om fastighetens status lämnas inte. Skönhetsrådet ansåg, förutom avsaknaden av kulturmiljöutredning, att det inte finns tillräckligt med information om de befintliga byggnadernas skick för att kunna stödja en rivning. I planbeskrivningen anges vidare att de höga kulturhistoriska värden som finns inom området ställer krav på god gestaltning. Skönhetsrådet ansåg inte att fibercementskivor kan anses motsvara ett sådant krav. Det blir även uppenbart att en byggnad som är utformad för att passa in i många olika miljöer inte passar riktigt bra någonstans. Om det finns starka kulturmiljöskäl ska det vara möjligt att helt frångå principen om Framtidens förskola, vilket framgick när SISAB presenterade förskolekonceptet för Skönhetsrådet 2015.

   

  Istället för att relatera till Jakobsbergs gård i utformningen av förskolan fann rådet att gestaltningen kan utgå från gårdens ekonomibyggnader. Dessa revs på 1930-talet i samband med att marken styckades av för att senare anlägga den nya stadsdelen Bredäng. Vid platsbesök erfor rådet att förskolepersonalens kunskaper och synpunkter inte tagits tillvara i planarbetet, till exempel gällande hur barnen rör sig på tomten. Rådet uppmanade därför SISAB att samråda med personalen i det fortsatta planarbetet.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär att ett nytt gårdshus uppförs med nio lägenheter på fastigheten Riddaren 8 på Östermalm. Den nya byggnaden föreslås få fyra fulla våningar, samt en takvåning och läggas mot kvarterets inre i 90 graders riktning mot den befintliga gatubyggnaden. Planen syftar också till att återge gathuset planenlighet och tillföra skyddsbestämmelser för dess kulturhistoriska värden. Planens genomförande medför att en icke utnyttjad byggrätt för ett gårdshus i samma riktning som gathuset utsläcks. Gatubyggnaden stod färdig 1863 med Emil Hawerman som såväl arkitekt som byggmästare. Sedan ett par decennier är byggnaden kontoriserad i strid mot gällande detaljplan.

   

  Skönhetsrådet har under senare år behandlat ett större antal nybyggnadsförslag för gårdshus på stadens malmar. Rådet har en principiell hållning när det gäller gårdsbebyggelse som tar sin utgångspunkt från de planer som ligger till grund för innerstadens gatu- och fastighetsstruktur. Strukturen har i sig ett värde och skapar en ram för den attraktivitet som relationen mellan bebyggd och obebyggd yta skapar. De viktigaste regleringarna (från Lindhagenplanen 1866 och byggnadsstadgan 1874) är relationerna mellan gatubredd och byggnadshöjd och för hur stor del av en fastighet som får bebyggas. För den aktuella fastigheten gäller att en tredjedel av ytan måste lämnas som obebyggd gård. Gårdsbyggnad kan antingen byggas som s.k. halvhus med ryggen i tomtgräns eller som hel byggnad på fastigheten och vara en våning lägre än gathuset.

   

  Rådet ansåg att den befintliga byggrätten på gården bättre motsvarar intentionerna bakom stadens grundläggande struktur än det föreslagna gårdshuset som presenterar sig som ett halvhus men i full byggnadsbredd. Förslaget ger därmed såväl enkelsidiga lägenheter som en minimal gårdsstrimma som dessa är vända mot. Rådet motsatte sig inte att ett gårdshus uppförs men kan inte se den föreslagna byggnadskroppen som annat än en överexploatering av fastigheten. För att rådet ska acceptera en ny byggnad på gården krävs en bearbetning där den tillkommande volymen läggs i den befintliga byggrättens läge och där den maximalt upptar fyra våningar.

   

  Råder ställde sig vidare positivt till att den befintliga byggnaden får planstöd och skyddsbestämmelser, men ansåg att kontoriseringen bör avvecklas och byggnaden i och med planarbetet återfå sin bostadsfunktion.

  Bilagor

 • Diskuterade rådet den information som tjänstemännen vid trafikkontoret delgivit ledamöterna vid föregående delegationssammanträde ifråga om laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar. Konstaterade rådet att det finns ytterligare nya inslag i stadsmiljön som bör uppmärksammas, t.ex. ljusskyltar med reklam på båtar.

 • Informerade sekreteraren om en intervju som publicerades 6 november i Dagens Nyheters digitala utgåva. I intervjun, som gjordes med anledning av att stadsdelen Rinkeby firade 50 år i lördags, redogjorde sekreteraren för områdets tillkomst och planering.

   

  Inbjöd sekreteraren ledamöterna till julmiddag 1 december. Formell inbjudan kommer att skickas ut snarast. Till middagen ska även ledamöter som avgått under 2020 och 2021 inbjudas och avtackas.

 • § 15

  Övriga frågor

 • § 16

  Rådet: arbetsordning

 • Efter förfrågan har SISAB lämnat svar på den skrivelse som rådet skickade till bolaget i december 2020. SISAB avvaktar svar från stadsmuseet som ska genomföra klassificering av de aktuella byggnaderna.

   

  Konstaterade rådet att stadsbyggnadskontoret fortsätter att upprätta planförslag som innebär rivning av kulturhistoriskt intressanta barnstugor vilket innebär att flera av dessa kommer att rivas innan SISAB och stadsmuseet genomfört det arbete som krävs för att kunna skydda några av barnstugorna med högst skyddsvärde. Då det idag endast återstår ett fåtal barnstugor av äldre typ ansåg rådet att inventeringsarbetet och den kulturhistoriska klassificeringen måste genomföras skyndsamt - innan de mest värdefulla redan rivits. 

 • Redogjorde Susanne Höglin som ansvarat för seminariets planering och genomförande för svaren i den enkätundersökning som hon genomfört. Undersökningen är fortfarande öppen för de som ännu inte svarat men av de 50 personer som hittills svarat var merparten mycket nöjda med såväl programmet som genomförandet. Synpunkter på såväl den valda tekniska lösningen för de som deltog via länk gav viktig information inför kommande seminarietillfällen, bl.a. att det inte fungerade att ställa frågor i chatten under frågestunderna.

 • § 19

  Öskaret 1, förslag till detaljplan, 2020-14079

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.