Hoppa över navigering
 • § 1

  Val justerare. Fastställande av föredragningslista

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Shanghai 1 m fl, Energihamnen, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Planen syftar till att vidareutveckla Energihamnen för hamn- och industriverksamhet och möjliggöra nya verksamheter, som produktionsanläggning för fjärrvärme, cementterminal och bunkerdepå för bränsle till fartygstrafik, genom att bland annat utöka den tillåtna byggnadshöjden i hamnområdet. I detaljplaneförslaget ingår också planläggning av områdets västra del för en framtida spårväg. Detaljplanen möjliggör en utveckling av Stockholm Exergis verksamhet samt en flytt av Cementas anläggning från Lövholmen. Planen säkerställer en möjlig yta för lagring av bränsle då möjligheten förvinner inom Loudden i och med att bränslehanteringen där avvecklas. På så sätt blir andra vattennära områden i centrala Stockholm tillgängliga för ny stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i gynnsamma lägen.


  Skönhetsrådet ansåg att platsen är rimlig för den planerade verksamheten. Kaj och järnväg finns redan, liksom ett befintligt hamnområde. Rådet såg även positivt på bevarandet av den öppna gatustrukturen där Norra Hamnvägen som sammanbindande gång- och cykelstråk går från Ropsten till Valparaiso och Södra Värtan. Detta är både nödvändigt vad gäller trafikflöden, men också en intressant möjlighet för fotgängare och cyklister att passera de verksamheter som försörjer staden på nära håll. Givetvis måste säkerheten för trafikanterna kunna garanteras.


  Den största invändningen från rådets sida gällde höjden på den föreslagna siloanläggningen. När en byggnad blir så hög som i planförslaget tar den även andra rum i staden i anspråk, d.v.s. att silon kommer att synas i stadssilhuetten från många platser. Å andra sidan finns ett starkt behov i och med funktionen som nyttobyggnad. Rådet ville dock inskärpa att om det inte är av tekniska skäl som byggnaden har den föreslagna höjden måste den sänkas. Om den däremot av nödvändighet behöver bli så dominant ansåg rådet att den måste gestaltas med betydligt mer omsorg och ansvar än i föreliggande förslag. Rådet föreslog en arkitekt- eller formgivningstävling för att säkerställa en utformning av högsta möjliga kvalitet. Vad gäller den föreslagna produktionsanläggningen i kvarteret Singapore är det nödvändigt att den högsta tillåtna höjden för byggrätten hålls så låg att den inte äventyrar utblicken från Hjorthagsklippan. Avslutningsvis såg rådet en potentiell fara i att staden tar för många vattennära områden i anspråk för bostäder. Detta gör att de få kajutrymmen som blir kvar riskerar att bli överutnyttjade, med mycket höga och dominerande byggnader som följd.

  Bilagor

 • § 3

  Nästa sammanträdesdag

 • § 4

  Nästa delegationssammanträde

 • § 5

  Protokoll fört vid sammanträde 2018.09.03

 • § 6

  Protokoll fört vid sammanträde 2018.09.17

 • § 7

  Rådet: seminarium 13 november 2018, "Barn i tät stad"

 • Förelåg av kansliet utarbetad och av Stockholms stadsarkiv antagen ny klassificeringsstruktur fr.o.m. 2018 gällande Skönhetsrådets arkiv och ärendehantering.

  Bilagor

 • Bygglovsansökan avser yttre ändringar av lågdelarna vid Hötorgsskraporna, Beridarebanan 4, 11 och 77. I huvudsak rör sig förändringarna om fasadändringar mot Sergelgatan, förbättrade möjligheter att nå terrasserna, inglasning av den tredje och sista gården (mellan hus 1 och 2) samt redovisning av principer för skyltning.


  Skönhetsrådet fann att gestaltningsprinciperna för förändringarna av lågdelarna mot Sergelgatan innebär, om inte en återgång till originalutförande, ett steg närmare det ursprungliga utseendet. Enligt rådets uppfattning bör dock alla fasadprofiler utföras i rostfritt stål eftersom de blir betydligt smäckrare än aluminiumprofiler, vilket också bättre överensstämmer med originalutförandet. Även glasets tjockhet har betydelse för upplevelsen av fasaden och glaspartierna bör dessutom utföras med järnfritt glas för att undvika gröntonade fönsterytor.


  Enligt rådet är det olyckligt att en byggrätt finns för att inglasa den sista ursprungliga gången mellan Hörtorgsskraporna. Med samtliga passager inglasade blir det svårare att förstå hur anläggningen från början var utformad och fungerade, d.v.s. förståelsen för den historiska anläggningen minskar. Med detta sagt önskade rådet kommentera det aktuella förslaget. Anläggningens gestaltning bygger på spelet mellan höga, smäckra och låga luftiga horisontella byggnader. Denna verkan bygger på de klara linjernas möten. Det föreslagna glastaket har gestaltats utifrån en motsatt idé, där ett nät introducerar nya, störande riktningar. Rådet avstyrkte detta grepp. När det gäller hus 1 och fasaden mot gårdsutrymmet, ville rådet framhålla att det enda kvarvarande originalpartiet bör bevaras. Det rör sig om partier i det övre planet, vilket syns tydligt på de öppningsbara ventilationsrutorna. Är dessa tekniskt sett uttjänta är ett precist utseende motsvarande originalutförandet av största vikt om partierna måste bytas ut.

 • Bygglovsansökan avser Skanskvarnsskolan och åtgärder som inbegriper rivning av hus A och F samt tillbyggnad av hus E. Hus A ersätts med hus G som består av två byggnadsvolymer om tre våningar sammankopplade genom en lägre länkbyggnad till en vinkelformad huskropp. Den norra volymen med långsidor mot skolgården och Tydingevägen rymmer fritids på plan 2 och 3 och kök på bottenvåningen. I den lägre, länkande byggnadsdelen, föreslås en matsal. Den södra volymen med långsida mot Gullmarsvägen och gavel mot skolgård respektive Tydingevägen rymmer en fullstor idrottssal med tillhörande omklädningsrum och en ny pelargång med skärmtak ersätter den befintliga. Hus E, uppfört 1995, får enligt förslaget en tillbyggnad mot öster. Bygglovet rymmer även ändringar i exteriören av hus C.


  Skolbyggnaderna B-D uppfördes 1946 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. Gymnastikhallen, ritad av samma arkitekt, tillkom 1973. Samtliga byggnader har röda tegelfasader och omålade betongsocklar. Ytterligare byggnader är hus F, ett fritidshem som uppfördes 1983 och som nu är tomställt samt hus E, byggt 1995. Skolbyggnaderna i kvarteret Ringsjön 1 har av stadsmuseet bedömts vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, d.v.s. klassificerade som gröna.


  Skönhetsrådet hade ingen erinran vare sig mot de föreslagna fasadändringarna på hus C, rivningen av hus F eller tillbyggnaden av hus E. Skönhetsrådet kunde även acceptera en rivning av hus A. De nya byggnadsvolymerna som tillkommer, ska rymma fritids, matsal och idrottssal är dock problematiska på så sätt att de genom volymbildning och gestaltning kommer att uppfattas som klumpiga i förhållande till Paul Hedqvist smäckra och väl gestaltade byggnader. För att rymma de funktioner skolan behöver kan volymerna accepteras men då krävs bearbetningar så att byggnaderna får en arkitektonisk skärpa som står sig väl till skolans äldre byggnader. Fasadernas utformning bör därför bearbetas, i synnerhet den del som rymmer idrottssalen mot Tydingevägen, inslagen av sträckmetall bör utgå och ersättas av ett material som tillför kvaliteter till fasaden. Det sistnämna är inte minst viktigt då förändringarna i högsta grad även påverkar närmiljön och boende vid Tydingevägen och Gullmarsvägen.

 • I motionen föreslås att detaljplanearbetet för Söderstaden etapp 4, där Gullmarsplan ingår, ska påbörjas omgående samt att staden i samarbete med landstinget hittar lösningar för ett bättre flöde för kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister. Önskvärt är en mer trivsam miljö vid Gullmarsplan, bland annat genom en överdäckning av delar av Nynäsvägen. Området kring Gullmarsplan ska, enligt motionens förslag, få en välplanerad stadsmiljö där innerstadens kvaliteter får en naturlig övergång från Skanstull till övriga Söderstaden.


  Skönhetsrådet instämde i att Gullmarsplan behöver utvecklas både som knutpunkt för kollektivtrafiken och som stadsmiljö. Idag tar Gullmarsplan emot en stor del av kollektivtrafikresenärerna till och från östra Södertörn och med en ny stadsdel, Söderstaden, tillkommer ytterligare resenärer. När tunnelbanans Hagsätragren läggs om och blir en del av blå linje byggs en ny station under dagens Gullmarsplan. Detta kommer att visserligen innebära en avlastning för övriga gröna linjer, men den ligger flera år framåt i tiden. Lösningarna i nuläget för hur resenärerna kan förflytta sig mellan tunnelbana, tvärbana och buss är idag underdimensionerade och av låg kvalitet.


  Trycket på Gullmarsplan som knutpunkt i kollektivtrafiken är stort och med fortsatt byggande i områdena kommer detta att öka, vilket i slutändan äventyrar säkerheten. Området är dessutom eftersatt och upplevs som otryggt och med sanitära brister. Med anledning av den stora mängd resenärer som varje dag passerar Gullmarsplan ställde sig rådet därför positivt till ett tidigareläggande av detaljplanearbetet för Söderstaden etapp 4 om möjligheten finns. Rådet ställde sig även bakom att staden tillsammans med landstinget genomför åtgärder för att snarast komma tillrätta med de akuta bristerna i området.

  Bilagor

 • Sekreteraren informerade om genomförd intervju i StockholmDirekt om arkitektur i Hökmossen och stadsdelens historia.

   

  Informerade sekreteraren om genomfört föredrag för stadsbyggnadskontorets planavdelning om stadens utveckling ur ett historiskt perspektiv.

   

  Deltog sekreteraren vid avtackning av Arne Fredlund som nu avgått med pension efter många år på stadsbyggnadskontoret, bl.a. som biträdande stadsbyggnadsdirektör.

   

  Sekreteraren berättade om möte med företrädare för Gröna Lund då ändringar i planerna för området redovisades. Förändringarna i planförslaget kommer att redovisas i granskningsskedet senare i höst.

   

  Informerade sekreteraren om att möte med riksdagens fastighetschef genomförts. De planerade förändringarna av Kanslihuset har delats upp i två bygglov och de har gått vidare med den del som rör förändringar i interiören. Den planerade tillbyggnaden mot Rådhusgränd har vidarebearbetats och det reviderade förslaget redovisades vid mötet. Bygglovsansökan har ännu inte inlämnats till stadsbyggnadskontoret.

   

 • § 14

  Rustmästaren 2 m.fl., Bergholmsbacken, förslag till detaljplan, 2016-19586

 • § 15

  Sockenvägen, utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder

 • § 16

  Övriga frågor

 • Förslaget till detaljplan för Masugnen 5 och 7 har till granskningsskedet förändrats på flera väsentliga punkter. Planens struktur är nu utformad till att i högre grad vara en förmedlande länk mellan den låga punkthusbebyggelsen i angränsande Masugnen 8 och de punkthusliknande gavlarna ut mot Bällstaviken på Sundbybergssidan. Exploateringsgraden har sänkts från 400 lägenheter till 370. Det nya förslaget för Masugnen 5 består av 3 sammanlänkade punkthus, på 6 till 9 våningar, på ett överbyggt garage. Husen tar upp riktningen och strukturen från kvarteren i Masugnen 8, och följer vägens kurvatur vilket gör att ett tydligt gaturum skapas. Masugnen 7 får en halvöppen kvartersstruktur med en sammanhängande fasad, på 8-10 våningar mot Karlsbodavägen och med en tydlig rytmisering.

  Strandparken blir mer solljusbelyst och har fått tydligare entréer. Entréparken, ytan mellan Masugnen 5 och 7 får bättre solljusförhållanden och bättre proportioner. Gårdarna har blivit större och rymligare.

   

  Skönhetsrådet ansåg att detaljplanens utformning förbättrats avsevärt sedan samrådsskedet och välkomnade huvuddragen i den. Förslaget knyter an bättre till angränsande bebyggelse och blir tydligare en del av helheten i området. Möjligheten att skapa bättre miljöer mellan husen och längs strandpromenaden har stärkts. Ytorna mellan husen har blivit större och tidigare skuggproblem från höga fasader har blivit mindre än i tidigare förslag. Dock kvarstår skuggproblematiken för gården i Masugnen 7, där förskolegård ingår. För att nå ett tillfredsställande resultat bör huset sänkas ytterligare. Enligt rådets uppfattning är förskolegårdens friyta med 15 kvm per barn således för liten.

  Bilagor

 • Erinrade ordförande om att rådet direkt efter sammanträdet ska träffa Therese Rosén, Fredrik Ekroth, Britt Mattsson från Parkmiljöavdelningen, norra innerstaden, Norrmalms stadsdelsförvaltning på Norr Mälarstrand och Mattias Mäkinen, Bite Mark & Anläggning AB, för genomgång av genomförda samt planerade åtgärder.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.