Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning samt val av justerare

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2020.06.01

 • § 5

  Protokoll fört vid extra sammanträde 2020.06.15

 • § 6

  Protokoll fört vid delegationsammanträde 2020.08.17

 • § 7

  Rådet: Sammanträdesdagar 2021

 • § 8

  Anmälningar för kännedom

 • Sekreteraren informerade om kontakt med Halmstad som evetuellt är intresserade av att starta ett skönhetsråd samt om löpande kontakt med Sundsvall efter besöket där i våras. Kansliet har även fått in frågor om skönhetsråd i Uppsala och sedan tidigare i Lund.

 • Den arkitekturpolicy som stadsbyggnadskontoret arbetar med och som nu remitterats Skönhetsrådet ska bli en  av de styrdokument som ska vägleda i stadens stadsbyggnads- och stadsutvecklingsarbete. Översiktsplanen som beskriver hur och var staden ska utvecklas ska kompletterats med en byggnadsordning, vilken inom kort kommer hanteras av kommunfullmäktige. Akitekturpolicyn blir ännu ett dokument om är avsett att fungera som en fördjupning i ämnet arkitektur.

 • Syftet med planförslaget är ge byggrätt till en ny byggnad strax norr om Klockhuset mellan Älvsjövägen och Glasfibergatan i stadsdelen Solberga. Förutsättningen för de nya volymerna är att den låga tillbyggnad från 1990-talet med konferensanläggning rivs i sin helhet. De nya byggnaderna utförs i två till fyra våningar, med en högdel på 14 våningar. Byggnaden mot Älvsjövägen planläggs för kontor eller annan kommersiell verksamhet medan högdelen mot Glasfibergatan planläggs för bostäder, ca 55 lägenheter. Planen möjliggör även påbyggnation för kontorsverksamhet med upp till två våningsplan av de två dragspelshusen längst norrut i planområdet.

   

  Klockhuset hänger samman med LM Ericssons fabrik för kabeltillverkning som etablerades i Älvsjö 1916 och som revs under 1980-talet. Klockhuset anlades 1920 som kontor till fabriken och används även idag som kontor. Byggnaden är grönklassad av Stadsmuseet vilket innebär att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

   

  Skönhetsrådet påpekade att en av de stora kvalitéerna i Älvsjö är den lilla stadskärnan runt stationen, vilket programmet för Älvsjöstaden också bygger vidare på. Det finns visserligen högdelar mot Solbergaskogen men bebyggelsen trappar ned till en lägre skala om ca fyra våningar mot centrala Älvsjö. Rådet ansåg att den låga skalan är välgörande och att den ger uttryck för en intressant och viktig princip. I planbeskrivningen står att det är det grönklassade Klockhuset som även i framtiden ska utgöra fondmotiv från Älvsjövägen och att nytillkommande bebyggelse ska anpassas till detta. Rådet ansåg att detta omöjliggörs om en högdel om 14 våningar placeras precis bakom Klockhuset och tävlar om uppmärksamheten. Bostadsdelen borde istället anpassas till samma höjd som den tillkommande kontorsdelen och hålla maximalt fyra våningar. Rådet fann således att konferensdelen från 1990-talet kan ersättas av ny bebyggelse, men att de nya volymerna bör hålla en betydligt lägre skala och att Klockhuset även i fortsättningen ska vara områdets karaktärsbyggnad.

   

  Vad gäller påbyggnad av dragspelshusen ansåg rådet att en våning är att föredra framför två våningar. Skönhetsrådet ser många förslag till takpåbyggnader och rådets generella hållning är att de ofta är möjliga men att de måste underordna sig den befintliga byggnadens karaktär. Redan en vånings påbyggnad tecknar ett tillräckligt komplext avtryck i stadslandskapet och risken i föreliggande fall är att en påbyggnad om två våningar blir alltför iögonenfallande och storskalig.

   

  Under rådets sammanträde diskuterades ett utvidgande av detaljplaneskyddet för Klockhusets exteriör till delar av dess interiör. Särskilt skyddsvärda delar är trappan i kalksten, smidesräcken och det dekormålade taket i nationalromantisk stil.

  Bilagor

 • Remissen avser anmälan om vattenverksamhet på Riddarfjärden för projektet Tiny House Expo. Avsikten är att på plattformar i vattnet uppföra experimentbostäder. Dessa plattformar kopplas samman inbördes genom broar och bryggor samt genom en cykel- och gångbro till Norr Mälarstrand. Två till tolv experimentbostäder ryms per plattform och utformningen för respektive enhet är tänkt att avgöras genom arkitekttävling. Maxhöjd för byggnaderna från vattenytan räknat är 12 meter. Förutom experimentbostäderna föreslås företagslokaler som inkluderar övernattningsdel samt gemensamma lokaler för kök. Utöver detta lokaler för restaurang, barer, butiker samt kontorsverksamhet.

   

  Rådet har sedan tillkomsten 1919 sett det som en av sina viktigaste uppgifter att bevaka att stadens stränder och vattenspeglar inte fylls igen så att skönhets- och rekreationsvärden förstörs. Skönhetsrådets ståndpunkt är att vattnet, och i synnerhet de centrala vattenrummen, har synnerligen stor betydelse för upplevelsen av Stockholm och att dessa måste värnas för framtiden. Det kan tyckas vara en paradox då staden på många ställen genom århundradena vuxit just genom utfyllnader och ianspråktagande av vattenspeglar men att fortsätta med utfyllnader är, enligt rådet, inte en framkomlig väg om man fortfarande vill att Stockholm behåller sin unika karaktär.

   

  Rådet konstaterade att frågan om exploatering av Riddarfjärdens vatten återigen har aktualiserats. 2007 inkom ett bygglov med förslag på en cirkulär byggnad som enligt förslaget skulle innehålla kallbadhus och hotell. Förslaget väckte reaktioner hos allmänheten och det uppmärksammades stort i media. Efter den mycket starka kritiken som riktats mot projektet avskrevs så småningom ärendet hos stadsbyggnadskontoret. Riddarfjärdens vatten har dock inte helt fredats – flera pontoner har tillkommit längs Norr Mälarstrand och, även om de är avsedda för publik användning, innebär de inte enbart positiva tillägg i en miljö med stora kulturhistoriska värden.

   

  Rådet ansåg att verksamheten vare sig är av den dignitet eller det medborgarintresse som kan motivera att den kan få tillstånd för vattenverksamhet, inte ens under en kortare period. Stockholms vatten är av alltför stor betydelse för att pontoner, byggnader och andra objekt ska blockera de vyer som gör Riddarfjärden unik. Enligt rådets uppfattning skulle utställningen bättre uppföras på land där den dessutom, om platsen är väl vald, kunde bli ett tillskott under den tid marken uppläts till utställningen.

 • Informerade Susanne Höglin om att planeringen av höstens seminarium "Staden och trafiken"  20 oktober fortgår och att max 50 personer kommer att kunna deltaga på plats men möjlighet att delta via länk kommer att finnas. Mer information om seminariet kommer att gå ut till ledamöterna under veckan.

 • § 14

  Risselö 2, förslag till detaljplan, 2019-00727

 • § 15

  Vitsenapen 1 m.fl., förslag till detaljplan, 2016-15666

 • § 16

  Jordbruksministern 3, förslag till detaljplan, 2017-19979

 • § 17

  Tranbodarne 11, Södermalm, rivning och tillbyggnad på tak, 2020-06407-575

 • § 18

  Överkikaren 30, tillbyggnad på tak, ny lanternin samt terrass, 2020-08135-575

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för Hägersten 2:6 m.fl., Henriksbergs verksamhetsområde som nu är på utställning. Planarbetet påbörjades redan 2010 och flera olika förslag på hur området ska utformas har sedan dess prövats. I det nu aktuella utställningsskedet föreslås att tre byggnader bevaras och att övrig bebyggelse rivs för att ge plats åt nya hus och en mer tillgänglig kvartersgata. Den nya bebyggelsen föreslås få en enhetlig gestaltning som ska ge enkla och tydliga volymer i en varierad miljö. De nya husen föreslås i huvudsak placeras i en solfjäderform och utformas i trä för att skapa en tydlig kontrast mot den befintliga bebyggelsen och dess färgstarka putskulör. Den tillkommande bebyggelsen föreslås rymma ca 270 nya bostäder samt ett rehabiliteringsboende med ca 40 platser. Detaljplanen ger även möjlighet till fortsatt användning som verksamhetsområde med icke störande verksamheter.

   

  Skönhetsrådet ställde sig i huvudsak positivt till planförslaget så som det nu presenteras. Enligt rådet faller den nya bebyggelsen väl in i sin omgivning och topografin sett från vattnet och även om de nya bostadshusen får en större påverkan sedda från befintlig bebyggelse söder om planområdet bedömde rådet att förändringen var möjlig att tillstyrka. Även hustypen och de föreslagna materialvalen ställde sig rådet positivt till. Den del av planförslaget som rådet såg som problematisk är de bostadshus som ligger på tvärs med solfjäderformen och blockerar områdets kontakt med vattnet, benämnda A och B. Höjden på dessa båda byggnader är problematisk och rådet ansåg att byggnaderna bör sänkas en våning, alternativt får betydligt flackare takgestaltning så att husen inte blir så dominanta i sitt läge vid stranden vilket ger kvaliteter och utblickar för såväl grannar som bakomliggande bebyggelse i planområdet. Enligt rådet bör strandremsan och promenaden ges en större bredd för att undvika att området upplevs som privatiserat. Detta kan åstadkommas genom att husen görs smalare och ges en annan typologi än övriga bostadshus. Som en randanmärkning ville rådet även påpeka att gårdarnas planering blir viktig för upplevelsen av området och att nya träd som planteras bör vara inhemska arter av samma slag som de som finns i närområdet för att stärka grönstrukturen.

  Bilagor

 • § 20

  Henriksberg, angående detaljplan för bostäder i Hägersten

 • § 21

  Detaljplan för grönklassade Henriksberg

 • § 22

  Planerat bygge vid Henriksbergs verksamhetsområde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.