Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av mötets protokollförare

 • § 2

  Dagordning samt val av justerare

 • § 3

  Nästa sammanträdesdag

 • § 4

  Nästa delegationssammanträde

 • § 5

  Protokoll fört vid sammanträde 2021.01.11

 • § 6

  Protokoll fört vid delegationssammanträde 2021.01.18

 • § 7

  Rådet: Verksamhetsberättelse 2020

 • § 8

  Rådet: Ekonomisk verksamhetsberättelse 2020, ILS

 • § 9

  Anmälningar för kännedom

 • § 10

  Hålkälen 1, förslag till detaljplan, 2019-03571

 • Laddplatser är del av en ny infrastruktur som kommer att blir ett tydligt märkbart inslag i stadsbilden. Det är därför angeläget att de gestaltas och placeras med omsorg. Skönhetsrådet kommer fortsättningsvis att bevaka frågan.

 • Skönhetsrådet hade genom en skrivelse uppmärksammats på beslut om markanvisning för bostadsrätter om 5-7 våningar i kv Barkborren i Skärmarbrink. Den för rivning utpekade byggnaden hyser sedan 1969 en musikstudio. Studion är inrymd i en för området karakteristisk byggnad i tre våningar och är unik i sitt slag. Sekreteraren redogjorde för ärendet.

 • Föreliggande förslag syftar till att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 70 platser, ca 80 seniorbostäder i två fristående lameller samt ett aktivitetscenter för äldre. Fastigheten har även en befintlig markparkering om 50-60 platser som utgår. Befintlig byggnad uppfördes som ett sjukhem i slutet av 1960-talet och består av två sammanbyggda L-formade byggnader i fyra våningar med fasader i puts och röd plåt. Planförslaget innebär att befintlig byggnad rivs och att markparkeringen ersätts av nya byggnader.

   

  Den tillkommande bebyggelsen består av ett slutet kvarter samt två fristående lameller, sammanlagt tre byggnadskroppar. Den slutna kvartersformen innebär en avvikelse från den öppna och luftiga planstrukturen i Årsta som är Stockholms första grannskapsstadsdel från mitten av 1940-talet. Skönhetsrådet fann att det tillkommande vårdbyggnadens skala är alltför dominerande, detta gäller inte endast höjden utan även själva stadsbyggnadsgreppet med ett slutet kvarter i en annars öppen planstruktur.

   

  En ny kvartersgata planeras genom kvarteret och föreslås få ca 10-11 parkeringsplatser. Kvartersgatan ger byggaktören rätt att tillgodoräkna sig kantstensparkering. Här ville rådet inskjuta att privata gator är ovanligt i nutida stadsplanering och enligt rådets uppfattning inte hållbart över tid. Gator bör läggas ut som allmän platsmark och inte som kvartersmark.

   

  Befintligt vård- och omsorgsboende föreslås rivas då det enligt byggaktören inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav och inte är anpassat efter verksamhetens behov. Skönhetsrådet hade fått information om att möjligheten att behålla och bygga om befintligt boende inte är närmare utredd. Det aktualiserar en generell fråga om inte planhandlingarna under en särskild rubrik skulle kunna redogöra för konsekvenserna av en rivning ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv. Ett sådant underlag kan ses som ett led för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Om det efter utredning visar sig att en rivning är motiverad bör planförslaget bearbetas så att det bättre ansluter till befintlig bebyggelsekaraktär i Årsta i såväl skala och typologi som i relation till naturmark. 

   

  Av planhandlingarna framgår att mycket av naturmark och värdefulla träd försvinner i och med nybyggnadsförslaget. Med en annan planform och eventuellt en reducering av seniorbostadshusens fotavtryck skulle fler träd och värdefull natur kunna sparas. Skönhetsrådet ville framhålla vikten av naturen som ett vårdande element och att den görs till en aktiv del i denna typ av boende.

   

  Slutligen ville rådet lyfta frågan om staden uppmuntrar byggaktörer att använda solceller, anlägga sedumtak eller på annat sätt nyttja taken vid nybyggnation.

 • Förslaget till detaljplan för del av Lillskogen i stadsdelen Bromma kyrka syftar till att möjliggöra 16 radhus och nio lägenheter i ett mindre flerbostadshus. Planområdet som gränsar till ett större skogsområde är beläget i ett enhetligt område med villor. En konsekvens vid ett genomförande är att tre villor rivs liksom borttagande av ett större antal träd. Samtidigt skyddas ett antal värdeskapande träd i detaljplanen. En angöringsgata dras genom planområdet.

   

  Villor i Bromma kyrka började uppföras i början av förra seklet. Successivt har genom åren villafastigheterna styckas upp och området förtätas. Det har resulterat i en förhållandevis heterogen bebyggelse med villor från olika tidsepoker ofta med sentida tillbyggnader. Samtidigt är stadsdelen i stort enhetlig på så sätt att den domineras av villor. 

   

  Skönhetsrådet konstaterade att äldre detaljplaner medger förhållandevis generösa byggrätter. I direkt angränsning till planområdet har det inneburit att nya parhus, ibland kompletterade med s k Attefallshus tillkommit. Den stora efterfrågan av småhus under 2000-talet har som i planområdets näromgivning inneburit att äldre villor köpts upp och rivits på privat initiativ varpå de tidigare generösa fastigheterna delats upp och förtätats. Föreliggande planförslag redovisar en något lägre byggnadsarea än vad befintliga detaljplan teoretiskt möjliggör om fastigheterna delas upp till minsta tomtstorlek om 600 kvm och bebyggs fullt ut. Rådet uppskattade att en förnyelse sker i ett ordnat planförfarande och att skalan är återhållsam. Att tillföra en ny småhuskategori, radhus, bedömdes som acceptabelt bl a genom att närområdet redan har förnyats med parhus och större villor. Ambitionen att säkerställa att radhus uppförs med träfasader och sadeltak med lertegel, vilket är vanligt i Bromma kyrkby, uppskattades.

   

  Planförslaget rymmer ett flerbostadshus i tre våningar. Det är för området en ny hustyp. Vanligtvis får det anses som tveksamt att placera flerbostadshus i ett homogent småhusområde som inte har en direkt anknytning till en huvudgata. I föreliggande fall är flerbostadshuset så pass nätt att det i höjd underordnar sig en närliggande relativt nyuppförd villa och bakomliggande skog. Det är i sig intressant att 2021 få exempel på flerbostadshus i tre våningar med ett mindre antal lägenheter. Flerbostadshuset möjliggör fler mindre bostäder och kompletterar bostadsutbudet i stadsdelen.

   

  Den inflätande grönskan är karaktärskapande för området. Den senare års förtätning visar att kompletteringsbebyggelse och parkeringsytor påtagligt reducerar grönskan. Det skulle även bli en effekt av planförslaget. Vid en samlad bedömning tillstyrkte rådet planförslaget men föreslog att 1-2 radhus utgår med därtill kopplade parkeringsytor för att möjliggöra alternativt bevarande av grönska. 

   

 • Informerade sekreteraren om sin medverkan i terminens första planstartsmöte som stadsbyggnadskontoret inbjuder till.

   

  Sekreteraren kommer även att utforma ett förslag till skrivelse angående påbörjan av översiktlig planering av Bromma flygfält. Skrivelsen har tagits fram i enlighet med beslut under rådets sammanträde 2021.01.11 (§17) och ska efter färdigställande sändas till kommunfullmäktige.

 • § 16

  Övriga frågor

 • § 17

  Hornsberg 10, förslag till detaljplan, 2018-12332

 • § 18

  Staven 8 m.fl., förslag till detaljplan, 2019-05855

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.