Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning samt val av justerare

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2020.10.05

 • § 5

  Protokoll fört vid delegationssammanträde 2020.10.19

 • § 6

  Anmälningar för kännedom

 • § 7

  Sekreteraren informerar

 • § 8

  Övriga frågor

 • § 9

  Riset 11, tillbyggnad av skolbyggnad med ny entré, nybyggnad av mindre byggnad för matsal och klassrum, 2020-08835-575

 • § 10

  Arkivfotot 2, förslag till detaljplan, 2019-05670

 • Skönhetsrådets seminarium på temat "Staden och trafiken" genomfördes 20 oktober i Sevenbomsalen, Stadsmuseet. Ett trettiotal deltog på plats, övriga deltagare anslöt digitalt via Youtube. Ett flertal deltagare hade i anslutning till seminariet eller i efterhand tackat för ett väl genomfört och intressant program.

   

  Skönhetsrådet diskuterade seminariet och lyfte bl.a. urbana stråk som ett ämne rådet önskar fördjupa sig i. Diskuterades ämnen som skulle kunna bli teman för seminarium som t.ex. de gröna ytornas ställning, stadens policydokument i dessa frågor kontra många planförslag som inbegriper exploatering av just gröna ytor.

   

  Framfördes önskemål om att även nästa år ett delegationssammanträde avsätts för diskussioner om rådets arbete och frågor som bör prioriteras. Ordförande önskade att synpunkter och idéer på såväl det interna arbetet som teman för nya seminarier ska vara kansliet tillhanda under november och att rådet vid tillfälle ska fortsätta att diskutera arbetssätt och prioriteringar.

   

   

   

   

 • Planförslaget syftar till att möjliggöra fyra fristående bostadshus i souterräng med högst fem våningar längs Sigfridsvägen och Schlytersvägen i Aspudden. Det aktuella området utgör del av Varnhemsparken, som omgärdar de fem punkthusen i Kv. Spillkråkan, Skrattmåsen och Snöskatan, samt del Vadstenlunden, i sträckningen längs Sigfridsvägen. Varnhemsparken och Vadstenalunden utgör typiska exempel på Stockholmsstilens parkideal, med synliga klipphällar, obearbetade sprängkanter och uppvuxna bestånd av främst ädelträ, björk och tall med inslag av vildros och skärgårdsväxter. Området är idag delvis förslyat men i övrigt oförändrat sedan 1950-talet, utöver komplettering av modernare fallskyddsräcken av stålnätstyp vid områdets skarpaste branter.

   

  Skönhetsrådet fann det möjligt att bygga på platsen och uppskattade att planförslaget tagits fram utifrån det program som gjordes för Aspudden och Midsommarkransen 2013. Förslaget tar enligt rådets mening hänsyn till topografin och är tydligt i sin redovisning av de avvägningar som gjorts avseende sprängning och stödmurar. Det är ytterst betydelsefullt att sprängningarna sker med omsorg så att ingreppen i naturmarken blir så små som möjligt. För att lyckas med detta ansåg rådet att punkthusens fotavtryck måste minska. Med slankare hus kommer byggnaderna på ett betydligt bättre sätt inordna sig i stadsdelens grön- och planstruktur. Vidare ansåg rådet att föreslagna fönstersättningar, takform och entrépartier är stiliga, men att helhetsgestaltningen skulle vinna på att tydligare utvecklas mot en mer egen som samtida form som inte för hårt underkastar sig de närliggande punkthusens arkitektur.

   

  Avslutningsvis önskade rådet en tydligare utredning av hur parktillgången i Aspudden påverkas av förslaget och hur den tillkommande bebyggelsen kommer att öka trycket på de parker som finns. I planbeskrivningen står att parkmarken är otillgänglig och igenväxt med sly; här ville rådet inskärpa att detta beror på att staden inte sköter om sin mark. Om skötseln var bättre skulle parken vara betydligt mer tillgänglig och en trappa upp på bergsknallen skulle kunna minska otillgängligheten. En annan kommentar gällde trädinventeringen där det står att bevarandevärdet av ett antal ekar är lågt på grund av att de är skadade. Men ekar kan – även om de är skadade – leva länge och dessutom vistas och trivs många insekter i skadade ekar.

  Bilagor

 • § 13

  Saima 1 m.fl., förslag till detaljplan, 2018-13869

 • Informerade sekreteraren om kontakt med Trafikförvaltningen, Region Stockholm samt Krook & Tjäder som stod för det vinnande förslaget. Både Trafikförvaltningen och arkitekterna bakom förslaget har sagt sig vilja diskutera detaljutformningen av väderskydden.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.