Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Bordlagda interpellationer

 •   5

  Anmälningar

 •   6

  Närvaro

 •   7

  Valärenden i kommunfullmäktige 2020

 • Ärendet ”Årsredovisning 2019 med uppföljning av budget för Stockholms stad” innehåller förvaltningsberättelse samt stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsberättelser. Analysen innefattar måluppfyllelse samt ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Årsredovisningen innehåller även årsbokslut samt en ekonomisk och finansiell analys av den kommunala koncernen där staden och de kommunala bolagen ingår.

  Stadsledningskontoret bedömer att den kommunala koncernen, inbegripande både stadens nämnder och bolagsstyrelser, uppfyller två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt och ett uppfylls delvis. Den samlade bedömningen är att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning på kort sikt under 2019. För att målet ska uppnås på lång sikt ska stadens nettokostnader finansieras med enbart skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. År 2019 har även del av finansnettot fått ianspråktas. Nämnderna har generellt god budgethållning och redovisar ett överskott på totalt 224 mnkr, varav 46 mnkr avser stadsdelsnämnderna. Det är en förutsättning att stadens verksamheter är sparsamma med skattebetalarnas pengar och att givna budgetramar hålls.

  Årets resultat för staden uppgår till 2 728 mnkr (3 176 mnkr) där realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter utgör den största delen av resultatet, 2 453 mnkr. Den kommunala koncernens resultat uppgår till 3 156 mnkr (3 083 mnkr) efter att koncerninterna mellanhavanden, inklusive utdelning har räknats bort. Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat uppgår till 2 249 mnkr (1 897 mnkr).

  Bilagor

 • Enligt 12 kap. 12 § kommunallagen ska revisorerna varje år till fullmäktige lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Om en anmärkning framställs i revisionsberättelsen ska anledningen anges.  Anmärkningar får riktas mot

  1. nämnder och fullmäktigeberedningar och

  2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.  Revisionsberättelsen ska också innehålla särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte. Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige vid sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Granskningsrapporter från lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag ska också fogas till revisionsberättelsen. Revisionsberättelser avseende 2019 års verksamhet för de kommunala nämnderna och styrelserna i detta utlåtande återfinns i bihang 2020:1. Nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen förvaras hos registrator vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli. De sakkunnigas granskningspromemorior och rapporter som revisionsberättelserna hänvisar till förvaras hos registrator vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli och finns tillgängliga elektroniskt vid kommunfullmäktiges sammanträde.

  Bilagor

 • Stockholms stad har haft en stadsövergripande och långsiktig vision som överordnat styrdokument under drygt 12 år. Att utforma en gemensam vision för staden var ett arbete som påbörjades redan kring år 2005. Stockholms kommunfullmäktige beslutade i juni 2007 om en gemensam vision för staden, Vision 2030, Ett Stockholm i världsklass. Utgångspunkten var ett antal framtidsanalyser av Stockholms utveckling och Territorial Reviews, Stockholm, där OECD utvärderade regionens styrkor och utmaningar. Visionen implementerades i stadens ordinarie styrsystem och kommunicerades till stadens medarbetare för att nå goda resultat och ökad delaktighet.

  Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2013 om att visionen skulle utvärderas och uppdateras, inte minst utifrån förutsättningen att staden växt snabbare än tidigare förväntat. Efter ett arbete som involverade många medarbetare i staden beslutade kommunfullmäktige om Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, år 2015. Visionen har varit styrande för kommunfullmäktiges budget med treårsplan.

  Utifrån uppdrag av kommunfullmäktige har ett arbete med revidering av Vision 2040 genomförts under våren 2019. Arbetet har letts av stadsledningskontoret och har involverat ett stort antal medarbetare i staden. I detta ärende redovisas ett förslag till en reviderad långsiktig vision för staden, Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.

  Det nya visionsförslaget har sin grund i tidigare visioner och i de långsiktiga mål som framgår av kommunfullmäktiges budget för 2019. Förslaget till reviderad vision är, också i likhet med budgeten, indelad i tre huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges inriktningsmål:

  En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

  En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

  En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden  Revideringen av visionen har tagit sin utgångspunkt i kunskaper om trender och globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och utmaningar. I genomförandet av visionen ska Stockholms stad även bidra till att målen i Agenda 2030 uppfylls i de delar där staden har rådighet samt förhålla sig till de regionala utmaningarna och målen i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

  Den demografiska utvecklingen med fler barn och äldre i befolkningen är en särskilt viktig förutsättning. Hur befolkningen utvecklas är avgörande i planeringen för framtida behov av bland annat bostäder och kommunal service. Därutöver finns det flera stora och globala samhällsutmaningar som påverkar utvecklingen, såsom miljö- och klimatförändringarna och en allt hårdare global konkurrens. Det finns även en ökad social polarisering idag, där klyftorna mellan olika grupper i samhället tenderar att öka, liksom mellan olika delar av landet. Världen är också mitt uppe i en digital revolution och hastigheten i förändringstakten ökar. Tekniken blir en allt större del av det moderna samhället. Stockholms stad kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen skapar, om vi samtidigt förstår de risker och begränsningar som finns.

  Vision 2040 är en vision om hur staden tar till vara på möjligheterna och skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i Stockholm.

  Bilagor

 • En policy för Stockholms stads konton i sociala medier har tagits fram. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton.

  Bilagor

 • Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (EBO) i vissa områden att vara begränsade, efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2020. 32 kommuner, varav Stockholms stad är en, ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Anmälan ska föregås av att länsstyrelsen får möjlighet att yttra sig. De delar av kommunen som anmäls till Migrationsverket ska ha socioekonomiska utmaningar. För att kunna identifiera relevanta områden att anmäla till Migrationsverket har staden använt sig av kombinationen SCB:s DeSo-områden och deras öppna geodata. Det finns bland annat fyra variabler som visar hur den socioekonomiska tyngden ser ut avseende arbetslöshet, utbildningsgrad, inkomster och utländsk bakgrund. Vid samkörning av dessa fyra variabler för att se vilka DeSO-områden, Demografiska statistikområden, som utmärker sig avseende alla fyra framkommer 15 DeSO-områden. Dessa områden finns inom stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Husby och Skärholmen. Stockholms stad kommer anmäla dessa områden till Migrationsverket. Staden kommer att noga följa utvecklingen så att det till höstens ansökningsomgång blir möjligt att justera utifrån en djupare analys avseende statistik, effekter och konsekvenser.

  Bilagor

 • Övergripande avtal med Atrium Ljungberg AB

  Staden har träffat ett övergripande avtal med Atrium Ljungberg AB. I avtalet framgår att markanvisningen för kvarteret Hamnmästaren inom fastigheten Södermalm 7:87 upphör att gälla, och att staden ska anvisa mark till Atrium Ljungberg AB vid Slussen, i Slakthusområdet samt i Hagastaden. Vidare innebär avtalet att staden kan anvisa marken i Hamnmästaren till Nobelhuset AB utan några restriktioner, och att Atrium Ljungberg AB har rätt att återfå en markanvisning i Hamnmästaren på marknadsmässiga villkor om det inte skulle bli något Nobel Center på platsen.

  Tidig markreservation för ett Nobel Center inom del av Södermalm 7:87 vid Slussen på Södermalm, till Nobelhuset AB

  Staden och Nobelhuset AB har träffat ett avtal om en tidig markreservation för ett Nobel Center vid Slussen. Nobel Center ska bli en byggnad med en bred publik verksamhet i Alfred Nobels anda. Verksamheten ska kombinera aktiviteter från Nobelprisets olika kunskapsområden - naturvetenskap, litteratur och fred. Planerna omfattar utställningar, skolprogram, vetenskapliga aktiviteter och möten, samt restaurang och café. Nobel Center har ambitionen att bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål och det förväntade besöksantalet är cirka 600 000 besök per år.

  Den tidiga markreservationen avser användning för Nobel Center, vilket bedöms rymmas inom gällande detaljplan. Den blivande byggrätten uppgår till maximalt cirka 20 000 m2 BTA för kontor och centrumändamål men mer trolig byggnadsvolym för ett Nobel Center blir ca 14 000 m2 BTA. Marken avses upplåtas med tomträtt till Nobelhuset AB. Den byggrätt som kommer att användas för Nobel Centers verksamhet såsom till exempel utställningar, skolverksamhet och publika evenemang ska åsättas avgäld i enlighet med vad som gäller för bostäder. Avgälden ska beräknas enligt de av kommunfullmäktige beslutade principer för tomträttsavgäld som gäller vid den tidpunkt då tomträttsavtalet träffas. Avgäld för ytor för eventuell kommersiell verksamhet ska bestämmas under projektets gång, på marknadsmässiga villkor.

  En tidig markreservation skiljer sig från en markanvisning enligt stadens markanvisningspolicy genom att man befinner sig i ett mycket tidigt skede och alla förutsättningar enligt policyn inte är uppfyllda. Reservationstiden är kortare, ett år istället för två år som vid en markanvisning. Nobelhuset AB kommer under detta år att arbeta med att söka finansiering för projektet. En efterföljande markanvisning kommer att ske enligt de principer som kommunfullmäktige beslutat om i stadens markanvisningspolicy.

  I markreservationen fastslås vissa huvudprinciper som staden och Nobelhuset AB förbinder sig att följa. Under det år som den tidiga markanvisningen löper kommer staden tillsammans med Nobelhuset AB att utreda ett antal frågor. En översyn kommer att göras av hur kajens planerade utformning fungerar med Nobel Centers syfte och verksamhet. Cykelstråket kommer att studeras specifikt.

  Staden svarar för överdäckningen av Stadsgårdsleden. Staden står för och bekostar de eventuella omprojekteringar som blir resultatet av ovanstående utredningar, samt för sin del av de utredningar som är nödvändiga för detta syfte. Staden står för och bekostar även nödvändiga arkeologiska undersökningar.

  Överdäckningen av Stadsgårdsleden kommer att bli en del av Nobel Centers grundläggning. Nobelhuset AB står för och bekostar det underlag som staden behöver för att staden ska kunna göra de anpassningar som behövs av projekt Slussen.

  För att kvarteret Hamnmästaren ska kunna bebyggas enligt tidplanen för projekt Slussen krävs att de utredningar som ska göras inte leder fram till omfattande ändringar i produktionsplaneringen.

  Den enskilda utformningsfråga som bedöms ha störst potentiell påverkan på tidplanen och ekonomin i projekt Slussen rör utformningen av själva byggnaden, och hur grundläggningen av hus och tunnel kan behöva anpassas. Ett Nobel Center behöver byggas med större invändig rumshöjd än ett konventionellt kontorshus, vilket ger nya förutsättningar för konstruktion av underliggande betongstrukturer och en osäkerhet i hur många våningar som ett Nobel Center kommer att kunna rymma.

  Om staden skulle avbryta projektet i strid med vad som följer av avtalet ska staden ersätta bolaget för de förgäveskostnader som bolaget drabbas av.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020. Expertrådet har till uppgift att ta ställning till och rekommendera värderingar för fastigheter inom främst exploateringsnämndens ansvarsområde. Expertrådets ärenden bereds av exploateringskontorets avdelning Mark och Värdering.

  Markanvisning för handels- och centrumändamål inom fastigheterna Södermalm 6:36 (blivande Blå Bodarna 1) och Södermalm 7:87 vid Slussen i stadsdelen Södermalm till Atrium Ljungberg AB

  Markanvisningen omfattar den nya Handelsplatsen i nya Slussen. Handelsplatsen kommer att omfatta ca 16 400 m2 BTA butiksytor, biutrymmen och allmänna kommunikationsytor. Den uthyrningsbara ytan uppskattas till ca 8 000 m2 LOA och kommer att innehålla ett 50-tal butiker och serviceenheter. En fastighet med tillhörande 3D-utrymmen ska bildas och Atrium Ljungberg AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 25 583 kr per m2 LOA.

  Staden utför för närvarande arbeten för de brokonstruktioner som ska bära upp Katarinavägen och utgöra handelsplatsens grund, golv, väggar, tak. Atrium Ljungberg AB ska utföra stomkomplettering, inredning och bygga Katarinapaviljongen enligt stadens gestaltningskrav. Staden tar ansvar för kommande underhåll av brokonstruktionen, till exempel byte av tätskikt under gatan, och staden tillförsäkras tillträde för att kunna utföra detta. Atrium Ljungberg AB åtar sig att inte ställa skadeståndskrav på staden med anledning av underhållet, och står själv för sådant underhåll av konstruktionen som är kopplat till handelsverksamheten.

  Exploateringsnämnden bedömer att det är av stor vikt att en aktör utses för att samverka med staden gällande utformning och genomförande av handelsplatsen. Anläggningen kan optimeras och risken för förgävesinvesteringar minimeras. Atrium Ljungberg AB bedöms som en lämplig aktör mot bakgrund av förhållandena på platsen, näraliggande fastighetsinnehav, affärsidé, erfarenhet av liknande projekt och förutsättningar i övrigt. Bolaget bör ha goda förutsättning för synergieffekter med intilliggande fastigheter, vilket gynnar platsens långsiktiga utveckling.

  Handelsplatsen innehåller stor andel kommunikationsytor mellan de olika kollektivtrafikslagen samt gångtrafik, och relativt liten andel butiksyta, varför förutsättningarna för en bärkraftig handel bygger på att staden och Region Stockholm bidrar till driften av de allmänna ytorna. Staden åtar sig att bidra till drift och underhåll av det gångstråk med rulltrappor och hiss, som ska kunna hålla öppet dygnet runt. Region Stockholm kommer också att bidra enligt gällande genomförandeavtal med staden. Ett nattöppet område genom handelsplatsen kommer att kräva kontinuerlig bevakning och städning för att vara tryggt de tider då tunnelbanan eller Saltsjöbanan inte bidrar till att befolka platsen.

  Till handelsplatsen ska höra en cykelhall som planeras mot kajen. Atrium Ljungberg AB åtar sig att etablera ett koncept med parkering och annan cykelservice. Om detta efter en rimlig prövotid inte visar sig bärkraftigt får annan verksamhet etableras inom ramen för detaljplanen, under förutsättning att tilläggsköpeskilling erläggs för motsvarande antal m2 LOA.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.

  Markanvisning för hotelländamål inom fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen i stadsdelen Södermalm till Atrium Ljungberg AB

  En påbyggnad med hotell på tunnelbanestation Slussen i kvarteret Ormen är ett nygammalt exploateringsprojekt som startade med att PEAB fick en markanvisning år 1997. Projektet genomfördes aldrig och markanvisningen avslutades 2012 av staden med anledning av genomförandet av nya Slussen. Den nya detaljplanen för Slussen hade då också ändrat förutsättningarna för hotellet.

  Markanvisningen syftar i ett första skede till att utreda om ett genomförande är möjligt med hänsyn till byggnadstekniska och genomförandemässiga frågor. Hotellet utgör en påbyggnad på den befintliga tunnelbanestationen och förutsätter därför ett genomförandeavtal med Region Stockholm. En dialog har inletts med Regionen som syftar till att optimera stationens ytor och om möjligt skapa en hotellentré i gatuplanet vid Katarinavägen eller Ryssgården. Byggrätten för hotell enligt detaljplanen möjliggör cirka 5 000 m2 BTA, men troligen kan högst 4 500 m2 BTA byggas.

  Atrium Ljungberg AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 25 000 kr per m2 BTA. Köpeskillingen ska baseras på faktisk utnyttjningsbar bruttoarea enligt detaljplan och ska indexregleras. Köpeskillingen är beräknad utifrån normala grundläggningsförhållanden för Stockholms innerstad och ska justeras för de extraordinära kostnader som uppstår med anledning av att byggnation ska ske på befintlig konstruktion ovan trafikerad tunnelbanestation intill tidigare bensinmack, och att bjälklag i Mariagränd ska vara körbart för allmän fordonstrafik.

  Atrium Ljungberg AB bedöms som en lämplig aktör mot bakgrund av förhållandena på platsen, näraliggande fastighetsinnehav, erfarenhet av liknande projekt och förutsättningar i övrigt.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.  Markanvisning för bostäder, kontor och garage inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa, i Hagastaden, Norrmalm, till Atrium Ljungberg AB

  Hagastaden är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt. Genom överdäckning av E4/E20 och Värtabanan kan 6 000 bostäder byggas, varav drygt 3 000 i Stockholms stad. Det kommer att skapas omkring 50 000 arbetstillfällen inom bland annat forskning, sjukvård, handel och hotellverksamhet, varav cirka 14 000 i Stockholms stad.

  Den första detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2010 och samtidigt godkändes genomförandebeslutet.

  Föreslagen markanvisning omfattar de blivande kvarteren Stanford, Cambridge samt Pisa och det blivande Bellmansgaraget med cirka 300 parkeringsplatser. Kvarteren Stanford och Cambridge anvisas för bostadsändamål och kvarteret Pisa anvisas för konstorsändamål med koppling till Life Science. I bottenplanen av bostads- och kontorsbyggrätterna ska publika lokaler inrymmas. Staden ges i förslaget till markanvisningsavtal rätt att förvärva lokaler för en förskola i ett av kvarteren.

  Föreslagen markanvisning omfattar nybyggnation av cirka 31 000 m2 ljus BTA för bostadsändamål, vilket innebär cirka 310 bostäder i kvarteren Cambridge och Stanford samt cirka 23 000 m2 BTA kontorslokaler i kvarteret Pisa. Markområdet föreslås att markanvisas tillsammans med det underliggande Bellmansgaraget, där cirka 300 parkeringsplatser ska anläggas. Anläggande av Bellmansgaraget är en förutsättning för att de tre kvarteren ovan garaget ska kunna byggas.

  Markområdet ska avstyckas från fastigheten Vasastaden 1:16 och avses överlåtas med äganderätt till Atrium Ljungberg AB. Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan och försäljningspriset för marken är satt med hänsyn till de komplicerade grundläggningsförhållandena. Köpeskillingen för kontor föreslås till 23 400 kr/m2 BTA och för bostäder till 21 500 kr/m2 ljus BTA. Köpeskillingen för kommersiella lokaler i bottenplan av husen föreslås till 13 600 kr/m2 BTA. Pris för förskolelokaler föreslås uppgå till 10 200 kr/m2 BTA. Samtliga priser är angivna i prisläge 2020-02-01.

  Stadens utgifter som följer av markanvisningen bedöms rymmas inom tidigare fattat genomförandebeslut.

  Markområdet är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt överdäckningen av Värtabanan. Atrium Ljungberg AB ska enligt förslaget till markanvisningsavtal följa de krav och restriktioner som Staden ställer vid byggnation ovan tunnlarna. Detta är en viktig förutsättning som får stor påverkan på konstruktionen av de nya husen och garageanläggningen.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.

  Markanvisning för kontor/hotell m.m. inom fastigheten Sandhagen 15 i Johanneshov till Atrium Ljungberg AB

  Kommunfullmäktige fattade inriktningsbeslut för Slakthusområdet den 3 april 2017. Den 6 maj 2019 godkände kommunfullmäktige ett aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms stad och Atrium Ljungberg AB. I aktieöverlåtelseavtalet ingick försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter för industri- och kontorsändamål samt markanvisningar inom Slakthusområdet.

  Atrium Ljungberg AB föreslås få en markanvisning på ca 4 000 m2 BTA för kontor/hotell med bottenvåningslokaler inklusive en före detta köttförsäljningsbyggnad om ca 80 m2 (Hus 3) och befintliga skyddsrum under mark. Den före detta köttförsäljningsbyggnaden har av Stadsmuseet åsatts ett högt kulturhistoriskt värde (blå) och ska bevaras. Byggnaden saknar försörjning av el, vatten och uppvärmning. Under mark finns ett större skyddsrum som består av fem enheter och har en kapacitet för ca 900 personer.

  Vid försäljningen av marken ska köpeskillingen baseras på byggrätten enligt blivande detaljplan. Ingen köpeskilling utgår för Hus 3 och inte heller för befintliga utrymmen under mark. Parterna är överens om att priset för kvartersmarken vid denna försäljning ska vara för kontor 19 000 kr per m2 BTA och för bottenvåningslokaler 11 500 kr per m2 BTA. Värdetidpunkten för kontor är januari 2020 och för bottenvåningslokaler juni 2018.

  Exploateringen kräver ny detaljplan. Planbeställning bedöms ske under 2020 i samband med beslut om markanvisningar för övriga kvarter inom norra delen av Slakthusområdet. Atrium Ljungberg AB är införstått med att området för markanvisningen berörs av utbyggd tunnelbana till söderort. Tider för när Atrium Ljungberg AB kan komma åt markområdet är beroende av det samordningsavtal som är under framtagande mellan Atrium Ljungberg AB och FUT.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.

  Ekonomiska konsekvenser för staden

  Avsikten med det markanvisningsavtal som upphör att gälla för kvarteret Hamnmästaren inom fastigheten Södermalm 7:87, var att staden skulle sälja markområdet för 17 500 kr per m2 ljus BTA i prisnivå 2013-02. Den senaste indexuppräkningen gjordes 2019. Markpriset var då 29 740 kr per m2, vilket skulle motsvarat minst 481 mnkr. När marken upplåts med tomträtt får staden istället avkastning på markvärdet och framtida markvärdestegringar i form av tomträttsavgälder. Den årliga intäkten för staden beräknas uppgå till cirka 10 mnkr om den totala byggnadsvolymen nyttjas. Nuvärdet av framtida tomträttsavgälder beräknas uppgå till cirka 250 mnkr.

  Markreservationen för ett Nobel Center beräknas i detta tidiga skede innebära kostnader om cirka 250 mnkr, vilket är i paritet med tidigare fattade beslut om en projektbudget för Nobel Center. Bedömningen av kostnaderna är osäker då det behöver utredas vidare hur ett Nobel Center ska kombineras med projekt Slussen. Exploateringsnämnden har för avsikt att behandla en lägesredovisning för projekt Slussen.

  Markanvisningen som Atrium Ljungberg AB erhåller för handelsplatsen vid Slussen innebär att staden säljer utrymmena för 25 583 kr per m2 LOA. Den uthyrningsbara ytan uppskattas till cirka 8 000 m2 LOA. Detta innebär en försäljningsinkomst till staden om cirka 205 mnkr. Stadens kostnader utgörs av grundläggning samt byggande av den brokonstruktion som bär upp stadens gatu-, park- och torganläggning och utgör stomme för handelsplatsen.

  Staden kan dra av momsen i kommunkontot under byggtiden, men när staden överlåter konstruktionerna till Atrium Ljungberg AB eller en gemensamhetsanläggning där fastighet ingår måste moms som avser förvärvade delar återbetalas till skatteverket. Atrium Ljungberg AB ska kompensera staden för detta. Staden upprättar en jämkningshandling som innebär att Atrium Ljungberg AB i sin tur kan dra momsen, antingen direkt eller under en 10-årsperiod. Om Skatteverket skulle kräva att jämkningen ska ske under en 10-årsperiod ska staden kompensera Atrium Ljungberg AB för del av räntekostnaden med en engångsersättning på 10 procent av momsbeloppet.

  Handelsplatsen ingår i projekt Slussen och de ekonomiska konsekvenserna av markanvisningen för handelsplatsen bedöms rymmas inom befintligt genomförandebeslut.

  Staden kommer att äga hiss och rulltrappor för att säkerställa ett tillgänglighetsanpassat område för gående mellan kajen och Katarinapaviljongen. Ett driftavtal ska tecknas mellan Atrium Ljungberg AB, staden och Region Stockholm. Framtida driftkostnader för staden utgörs främst av bevakning och städning. Framtida underhåll av stommen, till exempel byte av tätskikt, ska bekostas av staden medan Atrium Ljungberg AB åtar sig att inte begära ersättning för framtida störningar av verksamheten på grund av stadens arbeten. Atrium Ljungberg AB ska stå för samtliga kostnader som hör till färdigställandet av handelsplatsen efter tillträdet.

  Markanvisning för ett hotell i kvarteret Ormen vid Slussen beräknas innebära en försäljningsinkomst om cirka 112 mnkr. Köpeskillingen är beräknad utifrån normala grundläggningsförhållanden för Stockholms innerstad och ska justeras för de extraordinära kostnader som uppstår med anledning av att byggnation ska ske på befintlig konstruktion ovan trafikerad tunnelbanestation intill tidigare bensinmack, och att bjälklag i Mariagränd ska vara körbart för allmän fordonstrafik. Exploateringsnämnden bedömer att projektet bör ge ett överskott till staden.

  I Hagastaden erhåller Atrium Ljungberg AB markanvisning för cirka 23 000 m2 BTA, kontorslokaler, butiker/lokaler i bottenplan samt cirka 310 bostäder. Stadens försäljningsinkomst beräknas uppgå till cirka 1,2 mdkr i prisläge 2020-02-01. Stadens utgifter som följer av markanvisningen bedöms rymmas inom tidigare fattade genomförandebeslut.

  Atrium Ljungberg AB erhåller vidare en markanvisning i Slakthusområdet för cirka 4 000 m2 BTA kontor/hotell med bottenvåningslokaler med ett markpris om 19 000 kr per m2 BTA för kontor och 11 500 kr per m2 BTA för bottenvåningslokaler. Detta ger en försäljningsinkomst för staden om cirka 76 mnkr. Markanvisningen ingår i inriktningsbeslutet för Slakthusområdet.

  Den ekonomiska osäkerheten för markanvisningsavtalen är främst förknippad med prisutvecklingen på handels- och kontorsfastigheter eftersom köpeskillingen indexregleras, samt de justeringar av köpeskillingen som eventuellt ska göras på grund av extraordinära kostnader.

  Bilagor

 • Enligt Överenskommelse om exploatering och försäljning för bostäder inom Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB (Dnr KS 2018/925) som tecknades med JM AB år 2018 ska bolaget uppföra cirka 50 bostadsrättslägenheter vid Igeldammsgatan.

  Mot bakgrund att JM AB vill ha möjlighet att eventuellt ändra upplåtelseformen i projektet från bostadsrätt till ägarlägenhet har ett tilläggsavtal tagits fram. Avtalet innebär att bolaget ska upplåta bostäderna med bostadsrätt eller överlåta bostäderna som ägarlägenheter.

  Exploateringsnämnden bedömer att markvärdet inte påverkas av om det byggs ägarlägenheter istället för bostadsrätter. Den överenskomna köpeskillingen ändras därmed inte.

  Tilläggsavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige senast den 31 december 2020 godkänner avtalet genom beslut som senare vinner laga kraft.

  Avtalet betecknas ”tilläggsavtal 2” eftersom ett tilläggsavtal tidigare har upprättats av exploateringsnämnden på delegation. Det tidigare tilläggsavtalet avser ett tidigareläggande av tillträdesdagen.

  Bilagor

 • I februari 2020 antog styrelsen i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa) ett inriktningsbeslut avseende underhåll och anpassning i fastigheten Dalen 20 i Enskedalen. Under 2019 har bolagets utredningsarbete visat på ett omfattande underhållsbehov, framförallt byte av stammar och byte av värme- och ventilationssystem. Micasa har utöver underhållsutredningen avseende fastigheten sett över möjligheten att omvandla det nuvarande servicehuset till ett seniorboende med aktivitetscenter.

  Bilagor

 • AB Stockholmshem föreslår, som ett led i arbetet att uppfylla stadens bostadsmål och ägardirektiv, att bygga hyreslägenheter och nytt huvudkontor i Skärholmens centrum. I detta projekt tillförs bostäder i ett väletablerat och uppskattat område med god tillgång till både service och allmänna kommunikationsmedel.

  Det aktuella beslutet omfattar 102 lägenheter samt nya kontorslokaler till en total investeringsutgift om 470 miljoner kronor.

  Den nya byggnaden kommer att uppföras på Bredholmstorget. Där finns både bostadsbebyggelse, torg- och centrumhandel samt en regional kollektivtrafiknod med tunnelbanestation och bussterminal. Förslaget innebär att en ny byggnad om 23 våningsplan uppförs innehållande fyra våningar kontors- och verksamhetslokaler och två våningar teknikutrymmen. De översta 17 våningsplanen inrymmer bostäder.

  AB Stockholmshem erhöll markanvisning för projektet under 2017 och start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i november 2015. I december 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området, vilken också vann laga kraft i januari 2020. På fastigheten finns idag en befintlig byggnad innehållande lokaler för fordonsteknisk utbildning. Verksamheten har redan flyttat ut och byggnaden ska rivas.

  Bilagor

 • I det gamla industrikvarteret på Södermalm där SL:s bussdepå tidigare låg planeras för cirka 1 200 nya bostäder fördelat på nio byggherrar, där AB Svenska Bostäder ingår.

  I projektet som föreslås i detta ärende tillförs bostäder i ett attraktivt område som har tillgång till goda kommunikationer. Det aktuella beslutet omfattar ett kvarter med 169 lägenheter, en förskola, servicelägenheter och två lokaler fördelade på åtta trapphus samt 75 parkeringsplatser under mark till en total investeringsutgift om 682 miljoner kronor.

  Byggnadernas sammanlagda uthyrbara bostads- och lokalyta blir cirka
  13 100 kvm. På Södermalm äger och förvaltar AB Svenska Bostäder cirka
  2 500 lägenheter, varav cirka 430 lägenheter i kv. Fikonet (Barnängsgatan), som är grannkvarter till kv. Mangon. Bolagets förvaltningsdistrikt Innerstaden har goda möjligheter att uppnå en mer effektiv förvaltningsorganisation i och med de tillkommande lägenheterna.

  Detaljplanen för området vann laga kraft i januari 2018, och planerad byggstart är efter sommaren 2020.

   

  Bilagor

 • AB Stockholmshems vilande dotterbolag Västertorp Energi AB har tidigare haft som föremål att producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt idka därmed förenlig verksamhet. För att vara en del i hanteringen av moderbolaget AB Stockholmshems framtida omlokalisering till Skärholmen behöver föremålet anpassas till den nya verksamhet som ska bedrivas i Skärholmen.

  AB Stockholmshem har inkommit till Stockholms Stadshus AB med ett förslag på att ändra bolagsordningen för bolagets helägda dotterbolag Västertorp Energi AB då föremålet för bolagets verksamhet behöver justeras. Justeringen i bolagsordningen innebär att dess föremål (enligt tredje paragrafen i bolagsordningen) anpassas till den nya verksamhet som ska bedrivas i Skärholmen. Ändring av en bolagsordning måste beslutas av kommunfullmäktige.

  Västertorp Energi AB föreslås även byta namn till Stockholmshem i Skärholmen AB.

 • Fastigheten Hästen 21 är belägen vid korsningen av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Fastigheten ägs av Hasten 21 AB (Pembroke) och är idag bebyggd med ett kontorshus med handel i bottenvåningen. Ett förslag till ny detaljplan skickades ut på granskning under tiden 20 juni – 29 augusti 2018.

  Planförslagets syfte är att möjliggöra utveckling av fastigheten genom att tillåta en ny större byggnad för kontor, centrumändamål och parkering samt att tillskapa nya bostäder.

  Stadsbyggnadsnämnden antog det aktuella planförslaget den 22 november 2018, men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Besvären avsåg bland annat att planen borde antagits av kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen upphävde den 30 januari 2020 nämndens antagandebeslut med motiveringen att antagande i stadsbyggnadsnämnden strider mot 5 kap. 27 § första stycket plan- och bygglagen. Planen skulle rätteligen ha antagits av kommunfullmäktige.

  Domen föranleder ingen ändring av planförslaget och innebär inte att planprocessen i övrigt varit felaktig. Ingen förändring har skett avseende sakägare eller materialet i övrigt.

  Stadsbyggnadskontoret hänvisar till tidigare tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2018 inför stadsbyggnadsnämndens antagande den 22 november 2018. Utlåtandet biläggs. Det innehåller beskrivning av planförslaget och en sammanfattning av de synpunkter som framförts vid granskning. Granskningsutlåtande och samrådsredogörelse biläggs.

  Översiktsbild som visar planområdets läge med röd streckad linje.

 •   20

  Ombyggnad av södra Götgatan

 • I kommunfullmäktiges budget för 2019 fick kulturnämnden i uppdrag att analysera vilka resultat och effekter som tidigare insatser gett för att bredda deltagandet inom Kulturskolans verksamheter. Av analysen framkommer att den nuvarande avgiftsmodellen från 2015 inte fått avsedd effekt med ett ökat deltagande i stadsdelar där Kulturskolan har låg beläggning och att det behövs andra insatser för att öka deltagandet. Exempel på utvecklingsområden är ett närmare samarbete med skola och fritidshem, ett mer efterfrågestyrt kursutbud, samt möjlighet till avgiftsfritt deltagande för barn till föräldrar med bristande ekonomiska möjligheter. För att Kulturskolan ska kunna nå fler barn och unga i stadsdelar med lägre deltagande och andra underrepresenterade grupper, föreslår kulturnämnden att Kulturskolans riktade, avgiftsfria och uppsökande verksamhet utökas. Expanderingen av dessa verksamheter finansieras genom ett nytt kursavgiftssystem där nya möjligheter ges att söka fullständig eller partiell avgiftsbefrielse, baserat på hushållets inkomst, kombinerat med ökade kursavgifter. Genom att en relativt stor grupp elever blir helt avgiftsbefriade i det nya avgiftssystemet, bör det få positiva effekter i form av bättre förutsättningar för ett ökat tillflöde av elever inom underrepresenterade grupper. Kulturnämnden föreslår att ett nytt avgiftssystem införs per den 1 augusti 2020. Tidigare ärende, Regler och villkor för Kulturskolans verksamhet, med diarienummer 145-626/2015, upphör därmed i samband med att detta ärende börjar gälla.

 •   22

  Bordlagda motioner

 •   23

  Nya motioner

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.