Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Anmälningar

 •   3

  Närvaro

 •   4

  Justering

 •   5

  Bordlagda interpellationer

 •   6

  Nya interpellationer

 •   7

  Valärenden i kommunfullmäktige 2021

 •   8

  Ny mandatperiod: Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen samt lekmannarevisorer för Sagax Stockholm 24 AB under namnändring till Fastighets AB Valsverket

 • Projektet Brandstegen avser genomförande av detaljplan för Brandstegen 1 med mera i stadsdelen Midsommarkransen (Dp 2014-06515). Detaljplanen möjliggör en ny grundskola med cirka 1 000 elevplatser vid före detta Hägerstens brandstation intill Enbackens park och bostäder vid korsningen Tellusborgsvägen-Bäckvägen.

  Överenskommelser om exploatering med tomträtt har upprättats med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) som ansvarar för byggande av skolan. Överenskommelser om exploatering med försäljning har upprättats med Besqab Bostadsmark I AB som avser att uppföra 50 bostadsrätter. Exploateringsnämndens investeringar avser gatuombyggnad, ledningsomläggningar samt parkombyggnad av Enbackens park samt rivningsarbeten av byggnader.

  Det närliggande projektet Bäckvägen avser genomförande av detaljplan för del av Midsommarkransen 1:1 invid kv Brevstället i stadsdelen Midsommarkransen (Dp 2015-11661). Överenskommelser om exploatering har upprättas med Belatchew Fastigheter AB som bygger 36 bostadsrätter.

  Exploateringsnämnden har bedömt det lämpligt att samordna dessa två projekt genom en sammanslagning i ett gemensamt projekt med en gemensam projektbudget. De totala investeringsutgifterna för det sammanslagna projektet beräknas uppgå till 197,1 miljoner kronor, varav upparbetade utgifter till och med år 2019 uppgår till 38,1 miljoner kronor. De totala investeringsinkomsterna beräknas till 11,7 miljoner kronor, och avser ersättningar från de berörda ledningsbolagen.

  Jämfört med de tidigare genomförandebesluten innebär det ökade utgifter med 76,1 miljoner kronor, och ökade nettoutgifter med 64,4 miljoner kronor. Utgiftsökningen förklaras framför allt av markentreprenaden, sanering och ledningsflytt, men även fördyring avseende utredningar, projektering och projektledning.

  Markförsäljning inom Bäckvägen genomfördes år 2019, med försäljningsinkomsten 39,7 miljoner kronor. År 2019 genomfördes även försäljning av byggnader på den före detta brandstationen till SISAB för 5,4 miljoner kronor. Besqab ska efter fastighetsbildning, preliminärt år 2021, förvärva mark för bostäder för 14 400 kronor per ljus BTA och för kommersiella area med 4 600 kr per ljus BTA (värdetidpunkt mars 2015). Sammantaget beräknas försäljningsinkomsterna uppgå till 121,6 miljoner kronor. Reavinsten beräknas uppgå till 105,3 miljoner kronor.

  Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden redovisar ett nettonuvärde om 3 miljoner kronor inklusive tidigare nedlagda nettoutgifter. Täckningsgraden inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas till 102 procent.

  Bilagor

 • Enligt en överenskommelse mellan samtliga partier i Stockholms stad har partierna rätt till vissa arvoderingar av förtroendevalda. Helt arvode för förtroendevalda med särskilda uppgifter utges till 65 procent av arvodet för borgarråd som tjänstgjort mer än fyra år. Arvoderingarna finansieras enligt partiernas överenskommelse inom respektive partis budgetram.

  Bilagor

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade den 24 september 2020 om förslag till ändringar i de allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun och hemställde dessa till kommunfullmäktige för godkännande. Ändringen avser nämndens planer att under året anlägga tre nya hundrastgårdar inom stadsdelsnämndsområdet vid Valla torg, Koleraparken och Årstaskogen.

  Stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats med undantag för de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Stadens hundrastgårdar är på så vis definierade till antal och placering varför det krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige när en ny hundrastgård anläggs. Dessa hundrastplatser finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9 som nu föreslås ändras. Därtill finns idag två platser vilka inte är förenliga med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, då de är belägna inom naturreservat med kopplingstvång. Beslutet för dessa områdens funktion som hundrastområden bör hävas.

  Bilagor

 • Stockholms stad genom Stockholms Stadshus AB (Stadshus AB) och Stockholms handelskammares Serviceaktiebolag (Handelskammaren) äger tillsammans Mässfastigheter i Stockholm AB (Mässfastigheter) som i sin tur äger dotterbolaget Stockholmsmässan AB, vanligtvis omnämnd som Stockholmsmässan i Älvsjö. Stadshus AB är majoritetsägare med 50,4 % av aktierna och Handelskammaren äger 49,6 % av aktierna. Mässfastigheter är fastighetsägare och tomträttsinnehavare för mässanläggning, hotell och Älvsjö gård. Dotterbolaget Stockholmsmässan AB driver mäss- och kongressverksamhet, i egen regi och genom inhyrda arrangemang.

  Handelskammaren meddelade tidigare under år 2020 att de var intresserade av att sälja sin andel av bolaget till staden. Diskussioner om förvärv har pågått under en period och nu har Stadshus AB och Handelskammaren enats om ett förslag till aktieöverlåtelseavtal som innebär att Stadshus AB förvärvar Handelskammarens samtliga aktier och därmed blir ensam ägare till Mässfastigheter.

  I samband med aktieöverlåtelsen behöver staden nominera ytterligare fem ledamöter till styrelsen i respektive bolag för att ersätta Handelskammarens ledamöter. De nominerade ledamöterna kommer att väljas vid extra bolagsstämma i respektive bolag för perioden till och med ordinarie årsstämma år 2021.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadsnämnden godkände planförslaget första gången den 12 december 2019. Efter att beslutet fattades har ärendet tagits om från granskning med anledning av Länsstyrelsens yttrande, avseende markföroreningar och miljökvalitetsnorm för vatten. Tjänsteutlåtandet och planhandlingar är till största del identiska med dem som godkändes i december 2019, på plankartan har en bullerbestämmelse förtydligats och i planbeskrivningen är texter om kontroll och hantering av markföroreningar tillagda.Planförslaget för Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen syftar till att skapa en tät, levande och upplevelserik stadsmiljö genom funktionsblandning och hög arkitektonisk kvalitet i byggnader och offentliga rum. Förslaget möjliggör cirka 960 bostäder som planeras att upplåtas med bostadsrätt, tre förskolor och cirka 27 000 kvm nya verksamhetslokaler. Viss kontorsbebyggelse och ett parkeringshus rivs för att ge plats för bostadskvarteren. Övriga kontorsbyggnader bevaras för olika typer av verksamheter och medges utökad byggrätt. Området tillgängliggörs för allmänheten genom att nya offentliga platser och målpunkter tillskapas; torg, park och ett utvecklat kajstråk. Längs kajen anläggs en ny bad- och brygganläggning som en ny målpunkt i området. All mark inom planområdet är idag privatägd. Vattenområdet ägs av staden respektive Trafikverket. Detaljplanen förutsätter att strandskyddet upphävs för mark- och vattenområde inom delar av planområdet.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige antog den 28 maj 2018 § 27 förslag till detaljplan för Stadshagen 1:1 i stadsdelen Stadshagen, Dp 2013-08100-54. Detaljplanen syftar i första hand till att utveckla en stadsdel med blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till befintlig bebyggelse och till den befintliga bebyggelsens karaktärsdrag. Genom ett skrivfel på plankartan har skyddsbestämmelse q3 placerats på fel byggnad. Följden av den felaktiga bestämmelsen är att befintliga kulturmiljövärden på huvudbyggnaden, norra byggnaden inom Q1, är oskyddade, samt att annexet, södra byggnaden inom Q1, skyddas för värden som saknas där. Detaljplanen uppfyller inte sitt syfte fullt ut med den felaktiga regleringen.

  Bilagor

 • Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar. Den första delen är en beräkningsmodell. I beräkningsmodellen används fem index som bas för viktning mellan gymnasieskolornas sju kostnadsslag. Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt senast kända statistik. Den andra delen är en bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar. Samtliga index från Statistiska Centralbyrån (SCB) som ingår i beräkningsmodellen – lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) och livsmedel – ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2019 och 2020 på 2,98 procent. Efter samråd med kommunledningarna rekommenderar Storsthlms styrelse en prislista för år 2021 med oförändrade programpriser och strukturtillägg, med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Storsthlms styrelse föreslår att priserna för klasser med hörselanpassning räknas upp i enlighet med Stockholms stads begäran för att motsvara utbildningens kostnader. I förslaget finns vidare beskrivning av samverkan kring till exempel mindre undervisningsgrupper, introduktionsprogram programinriktat val. Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före 15 december 2020. Överenskommelsen gällande uppräkning av programpriser och stukturtillägg börjar gälla 1 januari 2021.

  Bilagor

 • Stockholms stad har en lång historik av att tillämpa Skolverkets underlag till maxtaxan inom pedagogiska verksamheter. Beslut om 2021 års nya avgiftsnivåer för förskola, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid behöver beslutas i ett separat ärende av kommunfullmäktige 1 februari 2021 för att kunna börja gälla 1 februari 2021.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nya avgiftsnivåer för Stockholm stads verksamheter inom förskola, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid, oavsett regiform, fastställs och börjar gälla från och med 1 februari 2021.

  Bilagor

 • Den allt mer förekommande uthyrningen av elsparkcyklar i Stockholms innerstad har visat sig orsaka problem för framkomligheten, eftersom fordonen ofta parkeras olämpligt. De olika åtgärder som trafiknämnden har vidtagit i syfte att stävja problemen har hittills inte visat sig vara tillräckligt framgångsrika, varför nämnden under en period har provat att tillämpa det regelverk som ger kommunen rätt att flytta fordon som står hindrande.

  Enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall är en fordonsägare ersättningsskyldig för kostnaden för flyttningen av fordonet samt övriga kostnader för åtgärden. Efter genomförd testperiod har trafiknämnden konstaterat att den genomsnittliga tidsåtgången för en kort flyttning av elsparkcykel är 25 minuter inklusive den administration som utförs hos parkeringsentreprenören och av handläggare vid nämndens förvaltning. Nämnden föreslår en avgift på 250 kronor per flytt utifrån de beräknade kostnaderna för åtgärderna. Avgiften föreslås gälla från och med den 1 mars 2021.

  Bilagor

 • Stockholms stad har en äldreombudsman som ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden samt på en stadsövergripande nivå bevaka äldres intressen och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden. Äldreombudsmannen ska vartannat år lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin verksamhet samt om de frågor om äldres levnadsvillkor som ombudsmannen bedömer att kommunfullmäktige behöver ha kännedom om.

  Syftet med rapporten är att belysa utvecklingsmöjligheter och utmaningar i stadens arbete med att ge äldre möjlighet att få tryggt åldrande med en hög grad av självbestämmande och värdighet.

  Äldreombudsmannens rapport 2019 handlar om äldres levnadsvillkor och om stadens förbyggande och hälsofrämjande arbete för äldre. Rapporten belyser några sårbara grupper äldre som särskilt behöver uppmärksammas. De sårbara grupper äldre rapporten tar upp är:

  - Ofrivilligt ensamma äldre

  - Äldre i fattigdom

  - Äldre med psykisk ohälsa

  - Äldre med missbruksproblematik

  - Äldre och hemlöshet

  - Äldre som lever med hiv

  - Äldre med PTSD

   

  Ärendet var uppe för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020, men ärendet utgick.

   

  Bilagor

 • Nya adoptionsregler trädde i kraft under år 2018. Syftet med den nya lagstiftningen var dels att barnets bästa skulle få större genomslag i adoptionsprocessen, dels att par som är sambo skulle få adoptera på samma sätt som gifta par. Under år 2019 ändrades även lagstiftningen om faderskap och föräldraskap. Nytt är även utredning och fastställande av faderskap vid korrigerad könstillhörighet, utredning och fastställande av föräldraskap samt utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands. Utifrån dessa förändringar har det funnits ett behov av att revidera Stockholms stads riktlinjer för familjerätt så att de överensstämmer med det aktuella regelverket. Socialnämnden har därför utarbetat ett förslag till nya riktlinjer.

  Bilagor

 • Biblioteksplan för Stockholms bibliotek gäller för perioden 2016-2020 och fastställdes av kommunfullmäktige den 7 november 2016 § 18, dnr 145-646/2016. I kulturnämndens hemställan om förlängning av biblioteksplan 2016-2020 beskrivs att Stockholms stadsbibliotek har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny biblioteksplan, men att den inte kommer att hinna färdigställas och träda i kraft innan 2020 års utgång.

  En stor del av metoden för att ta fram planen beskrivs handla om insamling av data genom samtal med biblioteksanvändare samt andra invånare och aktörer av olika slag. Detta har enligt nämnden omöjliggjorts i och med rådande samhällssituation med covid-19 som redogör att datainsamlingen behöver skjutas upp till dess att smittspridningen i landet har minskat.

  Bilagor

 •   21

  Bordlagda motioner

 •   22

  Nya motioner

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.