Möte 2021-02-15

Kommunfullmäktige
18:00 - 18:55 Rådssalen
 •   1
 •   2
 •   3
 •   4
 •   5
 •   6

  Interpellation av Maria Ljuslin (V) till skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmkvist (L) om stadens arbete mot rasism
  Dnr KS 2020/1445

 •   7
 •   8

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse i form av ett kvarter med uppbrutna volymer samt att utveckla den omgivande stadsmiljön. Värden såsom småskalighet, kvalitet och variation eftersträvas för att värna den befintliga karaktären i området. Samtidigt syftar tillkommande bostäder till att skapa ett robust och högkvalitativt boende med avseende på buller-, vibration- och risksituationen på platsen. Slutligen syftar planen till att skapa lokaler för centrumverksamhet samt bättre förutsättningar för ett hållbart resande. I praktiken innebär detta att Spånga Kyrkväg byggs om och får vinkelräta kurvor i syfte att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

 •   9

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av planområdet till en blandad stadsdel där bostäder, publika lokaler, offentliga platser och skola tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i Kista.

  Kista Äng ska byggas i en kvartersstruktur som varierar mellan sex och åtta våningar. Mot områdets inre rum uppförs en mindre del av bebyggelsen i en lägre skala om tre till fyra våningar för att uppnå ett uttryck av stadsradhus. Nya torg ska uppföras liksom en ny park om ca 2,3 hektar i den västra delen av planområdet. Arkitekturen i området ska vara av mycket hög kvalitet och möta visionen för Kista Science City och den internationella känslan som är en av Kistas förutsättningar och kvaliteter.

 •   10

  I Stockholms stads budget 2020 fick utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera skolbiblioteksplanen för 2017–2020 och ta fram ett nytt förslag till skolbiblioteksplan för perioden 2021-2024. Utbildningsnämnden har utvärderat den nuvarande skolbiblioteksplanen och tagit fram en ny plan i syfte att barn, elever och lärare ska ha god tillgång till välfungerande bibliotek i skolan och förskolan.

 •   11

  Utgångspunkten i stadens översiktsplan är att det ska vara möjligt att på ett tryggt sätt röra sig i staden till fots eller på cykel. En hastighetsöversyn har stor betydelse för detta såväl som för miljö, tillgänglighet och stadskaraktär, både på kort och på lång sikt. Rätt hastighet på stadens vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken.

  Det är viktigt att gällande hastighetsgränser respekteras. De åtgärder som staden kan vidta för att få en god hastighetsefterlevnad är att sätta rätt hastighetsgräns med hänsyn till gatans funktion och att utforma gatan så att den naturligt stödjer trafikanten att hålla hastighetsbegränsningen och i övrigt köra säkert. Därmed kan framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet för gående och cyklister öka. Ärendet är en del av arbetet med hastighetsplanen som syftar till att uppfylla målet om hastighetsefterlevnad i Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram.

  Trafiknämnden har föreslagit att trafiksäkerhetsåtgärder ska genomföras i stadsdelsnämndsområdena Farsta, Skarpnäck och Östermalm för att stödja införandet av de nya hastighetsgränser som har beslutats för dessa områden, delområde 3. Investeringsutgifterna för åtgärder på gator utan stombusslinjer eller annan högfrekvent busstrafik (etapp 1) uppgår till 88,5 mnkr.

 •   12

  Den 17 december 2020 beslutade exploateringsnämnden att för sin del godkänna genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Solhem 16:1 med flera, omfattande investeringsutgifter om 82,5 miljoner kronor, genomförandebeslut för projektet Spångaviadukten.

  Exploateringsnämnden beslutade även att för sin del godkänna försäljning av mark inom Solhem 16:1 med flera till AB Borätt med en försäljningsinkomst om cirka 110,7 miljoner kronor.

  Nämnden har hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut av två skäl, investeringsutgifterna överstiger 50 miljoner kronor och försäljningsinkomsten överstiger 90 miljoner kronor.

 •   13

  Den 17 december 2020 beslutade exploateringsnämnden att för sin del godkänna genomförandet av exploatering inom Akalla 4:1 omfattande investeringsutgifter om cirka 603 miljoner kronor och investeringsinkomster om 0,3 miljoner kronor, genomförandebeslut för projektet Kista Äng.

  Exploateringsnämnden beslutade även att för sin del godkänna försäljningar av mark inom Akalla 4:1 till Index Invest International AB med dotterbolag, Arkvision AB med dotterbolag och SSM Bygg och Fastighets AB med en sammanlagd försäljningsinkomst om cirka 330 miljoner kronor.

  Nämnden har hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut av två skäl, investeringsutgifterna överstiger 50 miljoner kronor och försäljningsinkomsterna överstiger 90 miljoner kronor.

 •   14

  AB Stockholmshem föreslår att bygga bostäder samt lokaler på egen mark inom Örnsbergs industriområde i Hägersten. I det projekt som föreslås i detta ärende ersätts befintlig bebyggelse med cirka 100 nya hyresrätter samt kommersiella lokaler. Målet är att skapa nya bostäder i en kvalitativ boendemiljö med tillgång till kollektivtrafik och service. Den nya bebyggelsen ingår i ett storgårdskvarter som delas med andra byggaktörer. Lägenhetsstorlekar och fördelning kommer att utarbetas under fortsatta detaljplanearbetet.

 •   15

  År 2014 förvärvade AB Familjebostäder tillsammans med JM delar av det industri- och verksamhetsområde i Älvsjö där Ericssonkoncernen tidigare bedrivit verksamhet, av Fastighets AB Nätverket. I detta ärende tillförs bostäder i ett attraktivt område som både består av stad och natur samt har tillgång till goda kommunikationer. Det aktuella beslutet omfattar 126 bostäder, inklusive sex LSS-boenden, samt tre lokaler fördelade på fem huskroppar om tre till nio våningar vardera i form av tegelbeklädda punkt- och lamellhus till en total investeringsutgift om 390 miljoner kronor.

 •   16

  Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) har elva dricksvattenreservoarer som är i behov av renovering och ombyggnad. Program 11 Reservoarer har startats upp av SVOA för att säkra reservoarernas funktion för dricksvattenförsörjningen på kort och på lång sikt. I programmet ingår planering och genomförande av renovering samt ny- och ombyggnation av reservoarerna. Program 11 Reservoarer är en del av det större programmet Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV).

  Reservoar Trekanten är den största i bolagets verksamhetsområde och den som bedöms vara i störst behov av renovering.

  Trekanten fungerar som utjämningsreservoar till både Norsborg och Lovö vattenverk. Dess grundläggande funktion är att hantera variationerna i vattenförbrukningen under dygnet i hela vattenverkens leveransområde och därmed möjliggöra en jämn inpumpning från vattenverken till huvudvattennätet. I händelse av störningar eller avbrott i leveransen från vattenverken respektive avbrott i huvudvattennätet fungerar reservoaren tillsammans med övriga reservoarer även som reservvolym i vattenförsörjningen.

  Renoveringen planeras bland annat omfatta utbyte av rör, ventiler, pumpar, el- och styrsystem samt omfattande renovering av betong och tak. Under projekteringen har invändig inspektion och mer ingående utredningar kunnat genomföras och utformningen har kunnat anpassas mot moderna krav på hygien och säkerhet.

  Projektet har gått från en beräknad slutkostnad på 300 mnkr i inriktningsbeslutet till 530 mnkr i genomförandebeslutet. Detta beror främst på att projektets omfattning har förändrats där ytterligare åtgärder för att säkerställa dricksvattenkvalitet och leveranssäkerhet samt ytterligare renovering för livstidsförlängning av anläggningen har tillkommit. Betydande förändringar ska i normalfallet föranleda ett reviderat inriktningsbeslut. Då dessa förändringar har blivit kända först sent i processen och för att inte försena projektet alternativt skriva fram ett reviderat inriktningsbeslut i princip samtidigt som genomförandebeslut har SVOA valt att istället lyfta frågan i detta beslut.

  Under genomförandet av projektet kommer SVOA vara öppna för möjligheterna att hitta nya arbetssätt och metoder för att minimera slutlig investeringsutgift.

 •   17
 •   18
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.