Hoppa över navigering

Möte 2018-10-15

Kommunstyrelsen
19:00 - 19:05 Stora kollegiesalen
 •   1

  Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

 • Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige om sina sammanträdes-dagar. Fullmäktige ska fastställa kommunens budget före november månads utgång. Om det finns särskilda skäl kan budgeten beslutas under december månad förutsatt att skattesatsen beslutas före november månads utgång, vilket brukar ske år då val till kommunfullmäktige ägt rum.

  Kommunfullmäktige ska vid sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas

  eller vägras. Årsredovisningen ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt, dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

  Sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

  Enligt 4 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige senast
  under oktober månad bestämma dagar för kommande års sammanträden.

  Eftersom 2018 är ett valår beslutade kommunfullmäktige i oktober 2017 endast om sammanträdesdagar fram till mandatperiodens slut. Det nyvalda
  kommunfullmäktige har nu därför även att besluta om resterande sammanträdesdagar för hösten 2018.

  För sammanträdena gäller följande tider. Kommunfullmäktige sammanträder mellan kl. 16.00 och cirka kl. 22.00. Kl. 16.00 - 18.00 behandlas interpellationer och frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsätter därefter behandlingen av frågor och interpellationer. De sista ordinarie sammanträdena före sommaren och juluppehållet börjar kl. 14.00. Kommunstyrelsen sammanträder i regel kl. 15.30.

  Skolornas höstlov infallet den 29 oktober – 2 november 2018 och

  28 oktober – 1 november 2019. Skolornas vintersportlov infaller den

  25 februari – 1 mars 2019 och påsklovet den 15 april – 18 april 2019. Storsthlms förbundsmöte kommer att hållas torsdagen den 21 mars 2019 och Nordisk huvudstadskonferens planeras till tisdag-onsdag den 21-22 maj 2019.

  ____________________________________________________________

  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige kl.

  ___________________________________________________________  2018

  15 oktober (direkt efter 15 oktober 18.00

  KF sammanträde) (ny mandatperiod)

  24 oktober (skattesats) 5 november (skattesats) 16.00

  14 november 26 november 16.00  28 november (budget) 12 december (budget) 10.00

  13 december (budget) 10.00

  5 december 17 december 14.00

  19 december  2019

  16 januari 28 januari 16.00

  6 februari 18 februari 16.00

  20 februari 4 mars

  6 mars 18 mars 16.00

  27 mars 8 april 16.00

  10 april

  24 april 6 maj 16.00

  8 maj

  15 maj 27 maj 16.00

  29 maj

  5 juni 17 juni 14.00

  19 juni

  21 augusti 2 september 16.00

  4 september

  18 september 30 september 16.00

  2 oktober 14 oktober

  16 oktober 4 november 16.00

  23 oktober (budget) 20 november (budget) 10.00 21 november (budget) 10.00

  30 oktober

  13 november 2 december 16.00

  27 november 16 december 14.00

  18 december

  Bilagor

 •   3

  Rotelindelning

 •   4

  Fördelning av borgarrådens föredragningsskyldighet

 •   5

  Val av kommunstyrelsens ekonomiutskott

 • Borgarrådet Clara Lindblom (V) har begärt tjänstledighet motsvarande 50 % av

  heltid under perioden 2018-10-16 – 2019-12-31.

  Under tjänstledigheten motsvarande 50 procent under perioden 2018-10-16 -

  2019-12-31 kommer borgarrådet Clara Lindblom upprätthålla sitt uppdrag som

  föredragande borgarråd.

  Bilagor

 •   10

  Övriga ärenden

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för tiden 15 oktober 2018 – 31 december 2019

 • § 3

  Rotelindelning

 • § 4

  Fördelning av borgarrådens föredragningsskyldighet

 • § 5

  Val av kommunstyrelsens ekonomiutskott

 • § 6

  Arvodering av förtroendevalda

 • § 7

  PM: Tjänstledighet för borgarråd

 • § 8

  PM: Förordnande av stadsdirektör och biträdande stadsdirektör

 • § 9

  PM: Delegation av begäran om utbetalning av pengar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.