Hoppa över navigering

Möte 2020-05-27

Kommunstyrelsen
15:30 - 15:40 Stora Kollegiesalen
 •   1

  Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

 • Nuvarande avtal avseende intern kontors- och konferensservicefunktion för stadsledningskontoret löper till och med den 31 december 2020. En ny upphandling behöver därför genomföras.

  Bilagor

 • Karin Wanngård (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Stockholms stad bör sluta subventionera flygets kostnader. I

  Bilagor

 • Ny detaljplan för del av Södermalm 8:1, Malongenparken, syftar till att möjliggöra ett flerbostadshus, cirka 20 bostäder, med utgångspunkt i områdets höga kulturmiljövärden. En anpassad och högkvalitativ arkitektur i samspel med kulturmiljön är därför en förutsättning. Planen reglerar bebyggelsens höjder, takvinklar och utformning med tillhörande gestaltningsprinciper. Planen syftar även till att skapa en attraktiv offentlig miljö i form av ett nytt torg som i sin utformning tydliggör den historiska gatukopplingen mellan Nytorget och Hammarby sjö.

 •   6

  Ändrad parkeringsavgift för motorcykel och moped klass 1

 • Jan Valeskog (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige om ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. I motionen förslås att kommunfullmäktige beslutar att trafiknämnden tar fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med särskilt fokus på oskyddade trafikanter. Vidare föreslås ett antal övriga åtgärder för ökad trafiksäkerhet.

 • Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) hos Region Stockholm har gett Stockholms stad med flera möjlighet att yttra sig gällande ändringar efter granskning för järnvägsplan för utbyggd depå i Högdalen som nu remitterats.

  Granskningen genomförs som en del av processen för framtagande av järnvägsplan enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg.

  Granskningen omfattar bland annat PM Ändring efter granskning som redovisar de ändringar som genomförts. Granskningen innehåller även granskningsutlåtande samt de handlingar som reviderats.

  Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter. Efter granskning sammanställs synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Med granskningsutlåtandet begär Trafikverket att Länsstyrelsen ska yttra sig över planen. När Länsstyrelsen tillstyrkt järnvägsplanen görs det slutliga planförslaget klart för fastställelse. Enligt dagens tidplan fastställs järnvägsplanen och vinner laga kraft hösten 2020, om den inte överklagas.

  Kommunikationen av ändringar efter granskning pågår mellan den 2 och den 21 april 2020. Yttrandet från Stockholms stad skall ha inkommit till FUT senast den 21 april. Stockholms stad har fått anstånd till den 28 maj med att lämna sitt yttrande.

  Bilagor

 • På grund av att tidigare förordnade förvaltningschef lämnat sitt uppdrag vid trafikkontoret måste ny förvaltningschef för avfallsnämnden utses av kommunstyrelsen. Uppdraget inryms inom ordinarie anställning vid trafikkontoret. För uppdrag som ingår i tjänsten erhålls inga arvoden eller andra ersättningar.

 • Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (båda Fi) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Stockholm ska införa metoden Group Violence Intervention (GVI) mot vapenvåldet. I motionen lyfts den stora utmaning som staden står inför till följd av dödligt våld genom skjutningar. För att stävja en fortsatt utveckling med dödligt våld föreslår motionärerna att Stockholms stad inför nya arbetssätt mot skjutningar likt Malmö stad som provar modellen ”Sluta skjut” med inspiration från det amerikanska arbetssättet GVI.

 • Förslag till uppdaterat program, Stockholms stads program för inköp (härefter benämnt programmet), framgår av bilaga 2 till utlåtandet.

  Förslaget till det uppdaterade programmet för inköp bygger i flera delar på det nuvarande programmet för upphandling och inköp gällande både innehåll och disposition.

  Programmet har utgått från kommunfullmäktiges inriktningsmål för mandatperioden samt mål och uppdrag för olika verksamheter. Ett särskilt fokus har lagts på att programmet ska ange hur stadens inköpsarbete ska bidra till en ökad valfrihet för stockholmarna och till en hållbar stad samt skapa förutsättningar för kostnadseffektivitet, innovation och en mångfald av aktörer. Staden står inför utmaningar kring nya arbetssätt och ny teknik. Stadens inköpsarbete måste därför på ett effektivt sätt omhänderta och möjliggöra innovativa lösningar.

  Programmets disposition har i huvudsak utgått från de tre inriktningsmålen, med ett avslutande avsnitt om ansvar och organisation gällande kommunkoncernens (härefter stadens) inköpsarbete.

  Inriktningen av förslaget till program har också utgått från de resultat som projekt VINST har uppnått. Det gäller dels stadens satsning på ett kategoristyrt arbetssätt och de förutsättningar som är nödvändiga för att detta arbete ska bli framgångsrikt, dels de möjligheter till en förbättrad uppföljning av det kommunkoncernövergripande inköpsarbetet som Projekt VINST bidragit till. Det gäller även den gemensamma inköpsprocess som Projekt VINST tagit fram och som består av inköpsarbetets nyckelprocesser samt processer för styrning och stöd relaterat till inköpsarbetet.

  De viktigaste ändringarna som har gjorts i programmet jämfört med nuvarande Stockholms stads program för upphandling och inköp är följande:

  Justering till kommunfullmäktiges nya inriktningsmål

  Betoning av att inköpsarbetet ska bidra till kostnadseffektivitet, en väl fungerande konkurrens och en mångfald av aktörer

  Mål för inköpsarbetet

  Benämningen av programmet

  Tillägg av kommunkoncernens gemensamma inköpsprocess och processramverk

  Betoning på frågor gällande miljö och klimat inom inköpsarbetet, inklusive djurskydd och etisk handel

  Fokus på samverkan inom kommunkoncernen gällande bland annat kategoribaserat arbetssätt

  Justering av obligatoriska roller/funktioner för samordning av inköpsarbetet i staden

  Giltighetstid för programmet  Liksom tidigare betonas även vikten av en aktiv avtalsförvaltning och generell uppföljning av stadens inköpsarbete.

  Utöver förslaget till program för inköp, föreslås även att klausulen för meddelarfrihet och meddelarskydd uppdateras. Klausulen framgår av bilaga 4 till utlåtandet. Uppdateringen omfattar ett förtydligande av när klausulen ska tillämpas. Klausulen är i övrigt oförändrad vad gäller lydelsen och de krav som ställs på leverantören.

 • Exploateringsnämnden föreslår nya riktlinjer för beräkning av tomträttsavgäld för skol- och förskolelokaler. Avgäldsnivån för dessa lokalslag föreslås baseras på flerbostadshusavgälder i motsvarande värdeområde.

  Det ortsprismaterial som under de senaste åren använts för markvärdebedömning av skolor och förskolor har varit detsamma som för bedömning av kontorsmarkvärde. Exploateringsnämndens hyresutredning för skollokaler visar att högre hyresnivåer medför högre marknadsvärden och därmed högre markvärden, men inte i samma utsträckning som för kontorslokaler som har både större hyresvariationer och större skillnader i direktavkastningskrav än motsvarande skollokaler.

  Ett markvärde om 2 200 kr/m² BTA har bedömts motsvara en ungefärlig lägstanivå för skol- och förskolelokaler i Stockholms stad. Givet en hyresskillnad om cirka 1 000 kr/m² och ungefär samma drift- och underhållskostnader och avkastningskrav oavsett läge har en högsta markvärdenivå beräknats till cirka 7 400 kr/m² BTA, vilket med en avgäldsränta om 3 procent motsvarar cirka 80 procent av den högsta avgälden för flerbostadshus år 2020.

  I större delen av Stockholmsområdet bedöms en koppling till bostadsavgälderna vara lämplig för skol- och förskolelokaler. I områden med de lägsta bostadsavgälderna bedöms dock nivåerna vara lägre än vad som är motiverat utifrån markvärdet för skol- och förskolelokalerna. En nedre avgäldsbegränsning föreslås därför om 65 kr/m² BTA, motsvarande ett markvärde om cirka 2 200 kr/m² BTA.

  För att säkerställa att avgäldsnivåerna inte överstiger marknadsmässiga avgäldsnivåer för skollokaler föreslås ett försiktighetsavdrag ned till 80 procent av bostadsavgälden. Den högsta avgäldsnivån år 2020 blir med denna begränsning 219 kr/m² BTA, motsvarande ett markvärde om cirka 7 300 kr/m². Avgälden vid nyupplåtelse föreslås utgöra 80 procent av motsvarande avgäld för nyupplåtelse av flerbostadshus, med en lägsta avgäldsnivå om 80 kr/m² BTA.

  På samma sätt som för bostadsavgälderna föreslås en uppräkning av lägstanivåerna 65 respektive 80 kr/m² BTA med 2 procent per år. Avgälden för en specifik tomträtt förändras inte under löpande avgäldsperiod. Konsekvensen blir dock att objekt inom samma värdeområde som har regleringstidpunkt åren efter varandra får olika avgälder i kr/m² BTA.

  Exploateringsnämndens analys av de ekonomiska konsekvenserna har baserats på stadens tomträttsavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), men avser att gälla alla skol- och förskolelokaler oavsett tomträttshavare. Staden har cirka 550 tomträttsupplåtelser med SISAB, omfattande cirka 1,55 miljoner m² BTA av de totalt cirka 1,7 miljoner m² BTA som är definierade som skollokaler i förvaltningssystemet. Jämfört med den förenklade värderingsmodell som använts sedan hösten 2017 ger förslaget cirka 10 procent lägre årliga intäkter efter genomförd reglering. För stadens tomträttsavtal med SISAB motsvarar det efter genomförd reglering cirka 160 mnkr istället för 180 mnkr i årlig tomträttsavgäld.

  Bilagor

 • I september 2015 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om att godkänna AB Stockholmshems nyproduktion av 129 hyreslägenheter med kompletterande lokaler, i västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm, till en total investeringsutgift om 451 mnkr.

  I projektet ska AB Stockholmshem i enlighet med ursprungligt genomförandebeslut bygga 129 hyreslägenheter samt kompletterande lokaler i västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm, mellan Magnus Ladulåsgatan i norr och Hallandsgatan i söder. I ett av de nya kvartershusen byggs en förskola med fem avdelningar. Bilparkering för boende i kvarteret anordnas genom ett nytt garage i ett av kvartershusen innehållande 19 platser. Fler parkeringsplatser finns att tillgå genom en förhyrning i Linjalens garage. Därutöver finns kantstensparkering vid den nya gatan norr om kvarteret, Bjällbogatan.

  I och med den tidigare entreprenörens betalningsproblem, hävning av avtal samt nya upphandlingar har bygget i princip stått still under större delen av år 2019. Projektet är dock åter igång sedan november 2019 och inflyttning planeras med start under tredje kvartalet 2021. I ursprungligt genomförandebeslut planerades för inflyttning tredje kvartalet 2018.

  Beräknad slutkostnad är idag 662 mnkr mot 451 mnkr i tidigare investeringsbeslut. Med förväntade hyresnivåer och normala avkastningskrav för bostadsfastigheter i innerstaden uppnås ett positivt resultat, vilket ska jämföras med ursprungligt beslut om 451 mnkr. Hittills upparbetat i projektet är cirka 370 mnkr.

 • Rashid Mohammed m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen, ”Skrivelse om beredskap för stadens förskolor under sommaren”. Skrivelsen lyfter fram situationen med Covid-19 och den pandemi som påverkar samhället på så många olika sätt för närvarande. I skrivelsen framförs att många yrkesgrupper kan komma att behöva jobba i sommar istället för att åka på semester och att staden behöver ha en beredskap för på vilket sätt detta påverkar stadens förskolor.

  I skrivelsen lyfts fram att man vill veta vilka åtgärder staden har vidtagit för att garantera att förskolorna står rustade att ta emot fler barn än vanligt under sommaren. Vidare ställs frågan om planeringen är klar för vilka lokaler som ska användas. Enligt skrivelsen kan antalet förskolor som är öppna för barn under sommaren behöva utökas.

   

   

   

  Bilagor

 • Att Stockholm är och upplevs som en trygg, säker stad och välskött stad är en prioriterad fråga för hela staden och ett ansvar som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Stadens verksamheter ska bedriva ett målmedvetet trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som utgår från aktuell data, lägesbilder, orsaksanalyser och väl övervägda åtgärder. En extern samverkan med andra aktörer som t.ex. polisen, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhället är av största vikt.

  Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet beskriver hur stadens berörda verksamheter tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället ska arbeta förebyggande för att barn, unga och unga vuxna inte ska dras in i kriminalitet. Strategin utgår från fyra övergripande utgångspunkter som innefattar särskilt utpekade områden inom vilka vissa aktiviteter, arbetssätt och åtgärder ska genomföras på lokal nivån. Strategin ligger i linje med kommunfullmäktiges prioritering att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom att intensifiera arbetet med att förhindra att unga dras in i kriminalitet.

 • Kommunstyrelsen har fått en remiss från Trafikförvaltningen i Region Stockholm som avser förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken vad gäller bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid inför skifte av tidtabell i december 2020.

  Förslag till förändringar har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Förslaget innehåller en detaljerad bruttolista med trafikförändringar inför tidtabellsskiftet.

  Staden har ansökt och fått beviljad förlängd remisstid till den 28 maj 2020.

  Bilagor

 • De nationella minoritetsspråken är hotade och Europarådet har framfört kritik rörande Sveriges bristande implementering av konventionsåtagandena om nationella

  minoritetsrättigheter. Flertalet utredningar har under de senaste åren framhållit att om inte nödvändiga insatser vidtas för att bryta den negativa utvecklingen med språkbytesprocessen kommer minoritetsspråken att upphöra existera som levande språk (SOU 2005:46, SOU 2006:19, SOU 2017:60, SOU 2017:88). Detta skulle innebära att stora delar av identiteten hos minoriteterna, men också väsentliga kulturella värden och kulturarv riskerar att gå förlorade för kommande generationer.

  Mot denna bakgrund beslutade Regeringen i juni 2018 att ge Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att organisera språkcentrum eller motsvarande funktioner för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Uppdraget har redovisats i två delrapporter. I den första delrapporten föreslås att det ska inrättas språkcentrum för finska och meänkieli. Den andra delrapporten, som hanteras i detta ärende, handlar om att det på motsvarande sätt ska inrättas språkcentrum för jiddisch och romani chib.

  Isof föreslås bli huvudman och språkcentrumen för jiddisch och romani chib placeras i Stockholmsområdet. Övergripande arbetsuppgiften för ett språkcentrum föreslås vara att aktivt främja och stimulera ökad användning av jiddisch och romani chib i samhället, bistå med kunskap och utveckla metoder för att stärka minoriteternas förutsättningar att bruka och återta språket. Språkcentrumens uppdrag föreslås också vara att stödja offentliga aktörers arbete och samverkan med andra organisationer och aktörer inom området.

  Förslaget kan bidra till att stärka de nationella minoritetsspråken ställning och därmed förutsättningarna för att Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna.

  Förslaget har ingen påverkan på det kommunala självstyret eller stadens organisation och ekonomi. Förslaget kan på sikt stärka stadens förutsättningar att erbjuda modersmålsundervisning.

  Kulturdepartementet har remitterat Institutet för språk och folkminnens andra delrapport Språkcentrum för de nationella minoriteters språk till bland annat Stockholms stad för yttrande.

  Bilagor

 • Kulturdepartementet har remitterat arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) till Stockholms stad för yttrande. Utredningen har bland annat presenterat ett förslag till ny arkivlag och ny arkivförordning samt förslag till reglering och myndighetsstyrning främst av den statliga arkivmyndigheten Riksarkivet, med tydligare ansvarsfördelning mellan myndigheter och en minskad detaljstyrning från statens sida. Utredningen har också föreslagit nya uppgifter och uppdrag för Riksarkivet. Den enskilda arkivsektorn tas också upp i betänkandet och det markeras att de enskilda arkiven är en del av kulturarvet och att det är av stor betydelse, vilket framgår av lagförslaget. Utredningens förslag förväntas inte påverka det kommunala självstyret. Utredningens betänkande är omfattande och stora delar av det berör inte stadens verksamhet.

  Bilagor

 •   20

  Valärenden i kommunfullmäktige

 •   21

  Valärenden i kommunstyrelsen

 • Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 27 maj och publiceras senast med protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.