Hoppa över navigering

Möte 2018-10-24

Kommunstyrelsen
15:30 - 15:35 Stora kollegiesalen
 •   1

  Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

 • Profilprodukter och profilkläder är verktyg i kommunikationen kring Stockholms stad och vårt varumärke. Stadsledningskontoret har sedan 2014 haft ett ramavtal för en sammanhållen tjänst för profilprodukter som stadsledningskontoret och stadens förvaltningar och bolag får nyttja. Det avtalet löper ut den 18 januari 2019. Behovet av detta stöd bedöms kvarstå, varför en ny upphandling är nödvändig.

  Bilagor

 • Stadsledningskontoret har sedan år 2002 upphandlat organisationskonsulter inom verksamhetsutveckling och finansiella tjänster. Kontoret har ett stort behov av att nyttja konsulttjänster inom kvalificerade organisationsutvecklings- och finansiella tjänster.

  Nuvarande avtal löper till och med 30 juni 2019. För att svara upp mot det behov som stadsledningskontoret har av dessa konsulttjänster behöver en ny upphandling inom detta område genomföras.

  Bilagor

 • I remiss om utbyggd flygledning på distans framför Luftfartsverket att den förväntade ökade flygtrafiken i EU och Sverige föranleder att högre krav ställs på effektiv flygtrafikledning. Den nya tekniken med flygledning på distans erbjuder potential till effektivisering, medan den traditionella produktionsmodellen erbjuder begränsade möjligheter till effektivisering. Exempel på fördelar är mer kostnadseffektiv flygledning, möjligheter för flygplatser med låg trafikintensitet att fortsätta sin verksamhet, reservlösning för stora flygplatser, effektivare användning av personal och infrastruktur, kostnadseffektivt alternativ till renovering av gamla flygledartorn eller byggande av nya, mer flexibla öppettider, högre flygsäkerhet med ny teknik samt synergieffekter för flygplatsdriften. Luftfartsverket redovisar inga nackdelar.

  För Stockholm Bromma flygplats skulle ett antal arbetstillfällen påverkas direkt medan Stockholm Arlanda flygplats inte förutses digitaliseras på grund av flygplatsens storlek. Kapaciteten på berörda flygplatser påverkas inte av flygtrafikledning på distans.

  I Luftfartsverkets remiss önskas svar på frågorna om staden anser att det finns ytterligare regionala fördelar eller följdeffekter med införandet av flygtrafikledning på distans. Staden har besvarat remissen med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 •   6

  Hastighetsplaner - Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen inklusive Fruängen

 • Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U: 2017:10) lämnade i mars 2018 en promemoria med förslag om ändring i lagen om studiestartsstöd (2017:527). Ändringarna som föreslogs motiverades av utredarnas analys att det inte är tillräckligt att få målgruppen att vilja påbörja studier, för att studiestartsreformen ska få önskad effekt är det lika viktigt att säkerställa att de studerande får möjlighet att fullfölja sina studier.

  De ändringar som föreslås innebär att kommunerna blir ansvariga för att uppföljningssamtal hålls med de personer som studerar med studiestartsstöd. Uppföljningssamtalet ska syfta till att ge den studerande extra vägledning och utgöra ett stöd.

  Utredningen föreslår även att förordning (2011:1108) om vuxenutbildning ändras genom ett tillägg där det regleras att ett uppföljningssamtal ska genomföras senast inom fyra veckor från det att eleven påbörjat sin utbildning, som en del av studieplaneringen.

  För att undvika att uppföljningssamtalet relaterat till studiestartsstöd upplevs som en extra pålaga bör samtalet integreras som en del av vad kommunen redan gör och har en organisation för.

  Utredningen har skickats till staden för yttrande.

  Bilagor

 • Avfallsnämnden har den 7 juni 2018 beslutat om förslag till taxa för år 2019 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.

  Taxan för beredningsavfall, vilket är en blandning av osorterat matavfall och restavfall hos verksamheter, föreslås öka med 15 %. Taxan för utsorterat matavfall är 30 – 70 % lägre jämfört med beredningsavfall, vilket är ett stort incitament att välja en mer miljöanpassad avfallshämtning. För drift, underhåll och reinvestering av stationära sopsugsanläggningar med kommunalt huvudmannaskap föreslås en avgift på 690 kronor per lägenhet och år. Separat insamling av utsorterat matavfall föreslås fortsatt vara avgiftsfri.

  Beträffande den statliga avfallsutredningen har regeringen skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel. I regeringens promemoria förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

  För att aktörerna ska få tid att anpassa sig kommer servicen på insamlingen att höjas gradvis till år 2025 med start år 2021 då 60 % av alla bostadsfastigheter ska omfattas. Frågan bedöms inte medföra några konsekvenser för taxan under år 2019.

 • Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten föreslagit vilka miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.

  Ett viktigt syfte är att säkerställa att Sverige uppfyller Miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet (MKB-direktivet). Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska ställas mer långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKB-direktivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd.

  I uppdraget ingick inte att föreslå att tillståndspliktiga verksamheter ska undantas från krav på miljöbedömning och inte heller att föreslå ändringar i miljöprövningsförordningen. Skrivelsen som redovisar regeringsuppdraget, har skickats till staden för yttrande och finns i sin helhet på Naturvårdsverkets hemsida.

  Bilagor

 •   10

  Valärende i kommunfullmäktige

 •   11

  Valärende i kommunstyrelsen

 • Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 24 oktober 2018 och publiceras senast med protokollet.

 • Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 24 oktober 2018 och publiceras senast med protokollet.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.