Hoppa över navigering

Möte 2020-04-15

Kommunstyrelsen
15:30 - 15:40 Stora Kollegiesalen
 •   1

  Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

 • Clara Lindblom (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning. Motionären anser att staden behöver göra mer för att behålla kunniga medarbetare genom att kontinuerligt se över de förmåner och personalpolitiska insatser man erbjuder för att på både kort och lång sikt klara kompetensförsörjningen. Några av de åtgärder som föreslås är pensionsväxling, möjlighet att köpa årskort på SL med löneavdrag, utvecklingsprogram för specialister samt en permanent kompetenssatsning.

 • I en skrivelse till kommunstyrelsen från Clara Lindblom m.fl. (alla V) föreslås att alla värderingar avseende bostadsrättsombildning ska stoppas då det värderingsföretag som utför värderingarna även arbetar med bostadsrättsombildning och friköp av bostadsrätter och att detta betyder att företaget inte kan anses vara oberoende.

  Bilagor

 • Peter Wallmark (SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen föreslås en utredning av möjligheterna att installera solcellsdrivna parkbänkar med anslutning till kommunalt Wifi och möjlighet till laddning av mobiltelefoner, elcyklar och elsparkcyklar samt ett samarbete med företag som tillhandahåller elsparkcyklar.

  Bilagor

 • En policy för Stockholms stads konton i sociala medier har tagits fram. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton.

  Bilagor

 • Övergripande avtal med Atrium Ljungberg AB

  Staden har träffat ett övergripande avtal med Atrium Ljungberg AB. I avtalet framgår att markanvisningen för kvarteret Hamnmästaren inom fastigheten Södermalm 7:87 upphör att gälla, och att staden ska anvisa mark till Atrium Ljungberg AB vid Slussen, i Slakthusområdet samt i Hagastaden. Vidare innebär avtalet att staden kan anvisa marken i Hamnmästaren till Nobelhuset AB utan några restriktioner, och att Atrium Ljungberg AB har rätt att återfå en markanvisning i Hamnmästaren på marknadsmässiga villkor om det inte skulle bli något Nobel Center på platsen.

  Tidig markreservation för ett Nobel Center inom del av Södermalm 7:87 vid Slussen på Södermalm, till Nobelhuset AB

  Staden och Nobelhuset AB har träffat ett avtal om en tidig markreservation för ett Nobel Center vid Slussen. Nobel Center ska bli en byggnad med en bred publik verksamhet i Alfred Nobels anda. Verksamheten ska kombinera aktiviteter från Nobelprisets olika kunskapsområden - naturvetenskap, litteratur och fred. Planerna omfattar utställningar, skolprogram, vetenskapliga aktiviteter och möten, samt restaurang och café. Nobel Center har ambitionen att bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål och det förväntade besöksantalet är cirka 600 000 besök per år.

  Den tidiga markreservationen avser användning för Nobel Center, vilket bedöms rymmas inom gällande detaljplan. Den blivande byggrätten uppgår till maximalt cirka 20 000 m2 BTA för kontor och centrumändamål men mer trolig byggnadsvolym för ett Nobel Center blir ca 14 000 m2 BTA. Marken avses upplåtas med tomträtt till Nobelhuset AB. Den byggrätt som kommer att användas för Nobel Centers verksamhet såsom till exempel utställningar, skolverksamhet och publika evenemang ska åsättas avgäld i enlighet med vad som gäller för bostäder. Avgälden ska beräknas enligt de av kommunfullmäktige beslutade principer för tomträttsavgäld som gäller vid den tidpunkt då tomträttsavtalet träffas. Avgäld för ytor för eventuell kommersiell verksamhet ska bestämmas under projektets gång, på marknadsmässiga villkor.

  En tidig markreservation skiljer sig från en markanvisning enligt stadens markanvisningspolicy genom att man befinner sig i ett mycket tidigt skede och alla förutsättningar enligt policyn inte är uppfyllda. Reservationstiden är kortare, ett år istället för två år som vid en markanvisning. Nobelhuset AB kommer under detta år att arbeta med att söka finansiering för projektet. En efterföljande markanvisning kommer att ske enligt de principer som kommunfullmäktige beslutat om i stadens markanvisningspolicy.

  I markreservationen fastslås vissa huvudprinciper som staden och Nobelhuset AB förbinder sig att följa. Under det år som den tidiga markanvisningen löper kommer staden tillsammans med Nobelhuset AB att utreda ett antal frågor. En översyn kommer att göras av hur kajens planerade utformning fungerar med Nobel Centers syfte och verksamhet. Cykelstråket kommer att studeras specifikt.

  Staden svarar för överdäckningen av Stadsgårdsleden. Staden står för och bekostar de eventuella omprojekteringar som blir resultatet av ovanstående utredningar, samt för sin del av de utredningar som är nödvändiga för detta syfte. Staden står för och bekostar även nödvändiga arkeologiska undersökningar.

  Överdäckningen av Stadsgårdsleden kommer att bli en del av Nobel Centers grundläggning. Nobelhuset AB står för och bekostar det underlag som staden behöver för att staden ska kunna göra de anpassningar som behövs av projekt Slussen.

  För att kvarteret Hamnmästaren ska kunna bebyggas enligt tidplanen för projekt Slussen krävs att de utredningar som ska göras inte leder fram till omfattande ändringar i produktionsplaneringen.

  Den enskilda utformningsfråga som bedöms ha störst potentiell påverkan på tidplanen och ekonomin i projekt Slussen rör utformningen av själva byggnaden, och hur grundläggningen av hus och tunnel kan behöva anpassas. Ett Nobel Center behöver byggas med större invändig rumshöjd än ett konventionellt kontorshus, vilket ger nya förutsättningar för konstruktion av underliggande betongstrukturer och en osäkerhet i hur många våningar som ett Nobel Center kommer att kunna rymma.

  Om staden skulle avbryta projektet i strid med vad som följer av avtalet ska staden ersätta bolaget för de förgäveskostnader som bolaget drabbas av.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020. Expertrådet har till uppgift att ta ställning till och rekommendera värderingar för fastigheter inom främst exploateringsnämndens ansvarsområde. Expertrådets ärenden bereds av exploateringskontorets avdelning Mark och Värdering.

  Markanvisning för handels- och centrumändamål inom fastigheterna Södermalm 6:36 (blivande Blå Bodarna 1) och Södermalm 7:87 vid Slussen i stadsdelen Södermalm till Atrium Ljungberg AB

  Markanvisningen omfattar den nya Handelsplatsen i nya Slussen. Handelsplatsen kommer att omfatta ca 16 400 m2 BTA butiksytor, biutrymmen och allmänna kommunikationsytor. Den uthyrningsbara ytan uppskattas till ca 8 000 m2 LOA och kommer att innehålla ett 50-tal butiker och serviceenheter. En fastighet med tillhörande 3D-utrymmen ska bildas och Atrium Ljungberg AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 25 583 kr per m2 LOA.

  Staden utför för närvarande arbeten för de brokonstruktioner som ska bära upp Katarinavägen och utgöra handelsplatsens grund, golv, väggar, tak. Atrium Ljungberg AB ska utföra stomkomplettering, inredning och bygga Katarinapaviljongen enligt stadens gestaltningskrav. Staden tar ansvar för kommande underhåll av brokonstruktionen, till exempel byte av tätskikt under gatan, och staden tillförsäkras tillträde för att kunna utföra detta. Atrium Ljungberg AB åtar sig att inte ställa skadeståndskrav på staden med anledning av underhållet, och står själv för sådant underhåll av konstruktionen som är kopplat till handelsverksamheten.

  Exploateringsnämnden bedömer att det är av stor vikt att en aktör utses för att samverka med staden gällande utformning och genomförande av handelsplatsen. Anläggningen kan optimeras och risken för förgävesinvesteringar minimeras. Atrium Ljungberg AB bedöms som en lämplig aktör mot bakgrund av förhållandena på platsen, näraliggande fastighetsinnehav, affärsidé, erfarenhet av liknande projekt och förutsättningar i övrigt. Bolaget bör ha goda förutsättning för synergieffekter med intilliggande fastigheter, vilket gynnar platsens långsiktiga utveckling.

  Handelsplatsen innehåller stor andel kommunikationsytor mellan de olika kollektivtrafikslagen samt gångtrafik, och relativt liten andel butiksyta, varför förutsättningarna för en bärkraftig handel bygger på att staden och Region Stockholm bidrar till driften av de allmänna ytorna. Staden åtar sig att bidra till drift och underhåll av det gångstråk med rulltrappor och hiss, som ska kunna hålla öppet dygnet runt. Region Stockholm kommer också att bidra enligt gällande genomförandeavtal med staden. Ett nattöppet område genom handelsplatsen kommer att kräva kontinuerlig bevakning och städning för att vara tryggt de tider då tunnelbanan eller Saltsjöbanan inte bidrar till att befolka platsen.

  Till handelsplatsen ska höra en cykelhall som planeras mot kajen. Atrium Ljungberg AB åtar sig att etablera ett koncept med parkering och annan cykelservice. Om detta efter en rimlig prövotid inte visar sig bärkraftigt får annan verksamhet etableras inom ramen för detaljplanen, under förutsättning att tilläggsköpeskilling erläggs för motsvarande antal m2 LOA.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.

  Markanvisning för hotelländamål inom fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen i stadsdelen Södermalm till Atrium Ljungberg AB

  En påbyggnad med hotell på tunnelbanestation Slussen i kvarteret Ormen är ett nygammalt exploateringsprojekt som startade med att PEAB fick en markanvisning år 1997. Projektet genomfördes aldrig och markanvisningen avslutades 2012 av staden med anledning av genomförandet av nya Slussen. Den nya detaljplanen för Slussen hade då också ändrat förutsättningarna för hotellet.

  Markanvisningen syftar i ett första skede till att utreda om ett genomförande är möjligt med hänsyn till byggnadstekniska och genomförandemässiga frågor. Hotellet utgör en påbyggnad på den befintliga tunnelbanestationen och förutsätter därför ett genomförandeavtal med Region Stockholm. En dialog har inletts med Regionen som syftar till att optimera stationens ytor och om möjligt skapa en hotellentré i gatuplanet vid Katarinavägen eller Ryssgården. Byggrätten för hotell enligt detaljplanen möjliggör cirka 5 000 m2 BTA, men troligen kan högst 4 500 m2 BTA byggas.

  Atrium Ljungberg AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 25 000 kr per m2 BTA. Köpeskillingen ska baseras på faktisk utnyttjningsbar bruttoarea enligt detaljplan och ska indexregleras. Köpeskillingen är beräknad utifrån normala grundläggningsförhållanden för Stockholms innerstad och ska justeras för de extraordinära kostnader som uppstår med anledning av att byggnation ska ske på befintlig konstruktion ovan trafikerad tunnelbanestation intill tidigare bensinmack, och att bjälklag i Mariagränd ska vara körbart för allmän fordonstrafik.

  Atrium Ljungberg AB bedöms som en lämplig aktör mot bakgrund av förhållandena på platsen, näraliggande fastighetsinnehav, erfarenhet av liknande projekt och förutsättningar i övrigt.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.  Markanvisning för bostäder, kontor och garage inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa, i Hagastaden, Norrmalm, till Atrium Ljungberg AB

  Hagastaden är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt. Genom överdäckning av E4/E20 och Värtabanan kan 6 000 bostäder byggas, varav drygt 3 000 i Stockholms stad. Det kommer att skapas omkring 50 000 arbetstillfällen inom bland annat forskning, sjukvård, handel och hotellverksamhet, varav cirka 14 000 i Stockholms stad.

  Den första detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2010 och samtidigt godkändes genomförandebeslutet.

  Föreslagen markanvisning omfattar de blivande kvarteren Stanford, Cambridge samt Pisa och det blivande Bellmansgaraget med cirka 300 parkeringsplatser. Kvarteren Stanford och Cambridge anvisas för bostadsändamål och kvarteret Pisa anvisas för konstorsändamål med koppling till Life Science. I bottenplanen av bostads- och kontorsbyggrätterna ska publika lokaler inrymmas. Staden ges i förslaget till markanvisningsavtal rätt att förvärva lokaler för en förskola i ett av kvarteren.

  Föreslagen markanvisning omfattar nybyggnation av cirka 31 000 m2 ljus BTA för bostadsändamål, vilket innebär cirka 310 bostäder i kvarteren Cambridge och Stanford samt cirka 23 000 m2 BTA kontorslokaler i kvarteret Pisa. Markområdet föreslås att markanvisas tillsammans med det underliggande Bellmansgaraget, där cirka 300 parkeringsplatser ska anläggas. Anläggande av Bellmansgaraget är en förutsättning för att de tre kvarteren ovan garaget ska kunna byggas.

  Markområdet ska avstyckas från fastigheten Vasastaden 1:16 och avses överlåtas med äganderätt till Atrium Ljungberg AB. Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan och försäljningspriset för marken är satt med hänsyn till de komplicerade grundläggningsförhållandena. Köpeskillingen för kontor föreslås till 23 400 kr/m2 BTA och för bostäder till 21 500 kr/m2 ljus BTA. Köpeskillingen för kommersiella lokaler i bottenplan av husen föreslås till 13 600 kr/m2 BTA. Pris för förskolelokaler föreslås uppgå till 10 200 kr/m2 BTA. Samtliga priser är angivna i prisläge 2020-02-01.

  Stadens utgifter som följer av markanvisningen bedöms rymmas inom tidigare fattat genomförandebeslut.

  Markområdet är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt överdäckningen av Värtabanan. Atrium Ljungberg AB ska enligt förslaget till markanvisningsavtal följa de krav och restriktioner som Staden ställer vid byggnation ovan tunnlarna. Detta är en viktig förutsättning som får stor påverkan på konstruktionen av de nya husen och garageanläggningen.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.

  Markanvisning för kontor/hotell m.m. inom fastigheten Sandhagen 15 i Johanneshov till Atrium Ljungberg AB

  Kommunfullmäktige fattade inriktningsbeslut för Slakthusområdet den 3 april 2017. Den 6 maj 2019 godkände kommunfullmäktige ett aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms stad och Atrium Ljungberg AB. I aktieöverlåtelseavtalet ingick försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter för industri- och kontorsändamål samt markanvisningar inom Slakthusområdet.

  Atrium Ljungberg AB föreslås få en markanvisning på ca 4 000 m2 BTA för kontor/hotell med bottenvåningslokaler inklusive en före detta köttförsäljningsbyggnad om ca 80 m2 (Hus 3) och befintliga skyddsrum under mark. Den före detta köttförsäljningsbyggnaden har av Stadsmuseet åsatts ett högt kulturhistoriskt värde (blå) och ska bevaras. Byggnaden saknar försörjning av el, vatten och uppvärmning. Under mark finns ett större skyddsrum som består av fem enheter och har en kapacitet för ca 900 personer.

  Vid försäljningen av marken ska köpeskillingen baseras på byggrätten enligt blivande detaljplan. Ingen köpeskilling utgår för Hus 3 och inte heller för befintliga utrymmen under mark. Parterna är överens om att priset för kvartersmarken vid denna försäljning ska vara för kontor 19 000 kr per m2 BTA och för bottenvåningslokaler 11 500 kr per m2 BTA. Värdetidpunkten för kontor är januari 2020 och för bottenvåningslokaler juni 2018.

  Exploateringen kräver ny detaljplan. Planbeställning bedöms ske under 2020 i samband med beslut om markanvisningar för övriga kvarter inom norra delen av Slakthusområdet. Atrium Ljungberg AB är införstått med att området för markanvisningen berörs av utbyggd tunnelbana till söderort. Tider för när Atrium Ljungberg AB kan komma åt markområdet är beroende av det samordningsavtal som är under framtagande mellan Atrium Ljungberg AB och FUT.

  Expertrådet har godkänt värderingen den 13 februari 2020.

  Ekonomiska konsekvenser för staden

  Avsikten med det markanvisningsavtal som upphör att gälla för kvarteret Hamnmästaren inom fastigheten Södermalm 7:87, var att staden skulle sälja markområdet för 17 500 kr per m2 ljus BTA i prisnivå 2013-02. Den senaste indexuppräkningen gjordes 2019. Markpriset var då 29 740 kr per m2, vilket skulle motsvarat minst 481 mnkr. När marken upplåts med tomträtt får staden istället avkastning på markvärdet och framtida markvärdestegringar i form av tomträttsavgälder. Den årliga intäkten för staden beräknas uppgå till cirka 10 mnkr om den totala byggnadsvolymen nyttjas. Nuvärdet av framtida tomträttsavgälder beräknas uppgå till cirka 250 mnkr.

  Markreservationen för ett Nobel Center beräknas i detta tidiga skede innebära kostnader om cirka 250 mnkr, vilket är i paritet med tidigare fattade beslut om en projektbudget för Nobel Center. Bedömningen av kostnaderna är osäker då det behöver utredas vidare hur ett Nobel Center ska kombineras med projekt Slussen. Exploateringsnämnden har för avsikt att behandla en lägesredovisning för projekt Slussen.

  Markanvisningen som Atrium Ljungberg AB erhåller för handelsplatsen vid Slussen innebär att staden säljer utrymmena för 25 583 kr per m2 LOA. Den uthyrningsbara ytan uppskattas till cirka 8 000 m2 LOA. Detta innebär en försäljningsinkomst till staden om cirka 205 mnkr. Stadens kostnader utgörs av grundläggning samt byggande av den brokonstruktion som bär upp stadens gatu-, park- och torganläggning och utgör stomme för handelsplatsen.

  Staden kan dra av momsen i kommunkontot under byggtiden, men när staden överlåter konstruktionerna till Atrium Ljungberg AB eller en gemensamhetsanläggning där fastighet ingår måste moms som avser förvärvade delar återbetalas till skatteverket. Atrium Ljungberg AB ska kompensera staden för detta. Staden upprättar en jämkningshandling som innebär att Atrium Ljungberg AB i sin tur kan dra momsen, antingen direkt eller under en 10-årsperiod. Om Skatteverket skulle kräva att jämkningen ska ske under en 10-årsperiod ska staden kompensera Atrium Ljungberg AB för del av räntekostnaden med en engångsersättning på 10 procent av momsbeloppet.

  Handelsplatsen ingår i projekt Slussen och de ekonomiska konsekvenserna av markanvisningen för handelsplatsen bedöms rymmas inom befintligt genomförandebeslut.

  Staden kommer att äga hiss och rulltrappor för att säkerställa ett tillgänglighetsanpassat område för gående mellan kajen och Katarinapaviljongen. Ett driftavtal ska tecknas mellan Atrium Ljungberg AB, staden och Region Stockholm. Framtida driftkostnader för staden utgörs främst av bevakning och städning. Framtida underhåll av stommen, till exempel byte av tätskikt, ska bekostas av staden medan Atrium Ljungberg AB åtar sig att inte begära ersättning för framtida störningar av verksamheten på grund av stadens arbeten. Atrium Ljungberg AB ska stå för samtliga kostnader som hör till färdigställandet av handelsplatsen efter tillträdet.

  Markanvisning för ett hotell i kvarteret Ormen vid Slussen beräknas innebära en försäljningsinkomst om cirka 112 mnkr. Köpeskillingen är beräknad utifrån normala grundläggningsförhållanden för Stockholms innerstad och ska justeras för de extraordinära kostnader som uppstår med anledning av att byggnation ska ske på befintlig konstruktion ovan trafikerad tunnelbanestation intill tidigare bensinmack, och att bjälklag i Mariagränd ska vara körbart för allmän fordonstrafik. Exploateringsnämnden bedömer att projektet bör ge ett överskott till staden.

  I Hagastaden erhåller Atrium Ljungberg AB markanvisning för cirka 23 000 m2 BTA, kontorslokaler, butiker/lokaler i bottenplan samt cirka 310 bostäder. Stadens försäljningsinkomst beräknas uppgå till cirka 1,2 mdkr i prisläge 2020-02-01. Stadens utgifter som följer av markanvisningen bedöms rymmas inom tidigare fattade genomförandebeslut.

  Atrium Ljungberg AB erhåller vidare en markanvisning i Slakthusområdet för cirka 4 000 m2 BTA kontor/hotell med bottenvåningslokaler med ett markpris om 19 000 kr per m2 BTA för kontor och 11 500 kr per m2 BTA för bottenvåningslokaler. Detta ger en försäljningsinkomst för staden om cirka 76 mnkr. Markanvisningen ingår i inriktningsbeslutet för Slakthusområdet.

  Den ekonomiska osäkerheten för markanvisningsavtalen är främst förknippad med prisutvecklingen på handels- och kontorsfastigheter eftersom köpeskillingen indexregleras, samt de justeringar av köpeskillingen som eventuellt ska göras på grund av extraordinära kostnader.

  Bilagor

 • Tillitsdelegationen lämnar i Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) förslag om det fortsatta arbetet med tillitsbaserade styrning och ledning för de statliga myndigheterna. Förslagen bygger på den empiri som delegationen samlat in under uppdragets genomförande. Delegationen beskriver även ett antal lärande exempel på och konkreta resultat av tillitsbaserad styrning och ledning.

  Tillitsdelegationen lämnar i betänkandet två förslag, ett om stöd till statliga myndigheter och ett om en regeringsnära utvecklingsmiljö.

  Tillitsdelegationen förslår att regeringen inrättar ett stöd till statliga myndigheter. Stödet ska bestå av information och kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning, en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete, processtöd samt kompetensutveckling. Arbetsgivarverket föreslås få i uppdrag att tillhandahålla stödet riktat till statliga myndigheter. Stödet ska bidra till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom den offentliga sektorn och för att förändringarna ska kunna bestå över tid. Regeringen bör även vidareutveckla sin styrning för att bidra till att myndigheter, kommuner och landsting får goda förutsättningar för att styra och leda mer tillitsbaserat. Tillitsdelegationen bedömer även att myndigheterna bör uppmuntra det tillitsbaserade ledarskapet och medledarskapet samt skapa förutsättningar för det. Det bör ske utifrån ett medborgarfokus och en helhetssyn på verksamheten i syfte att utveckla bättre resultat för medborgare och företag.

  Delegationen föreslår också att det inrättas en regeringsnära utvecklingsmiljö. Detta bör ske genom att regeringen tillsätter en kommitté som får i uppdrag att skapa en arena, RUM, för att kunna överväga och identifiera eventuella lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Arenan ska föra samman relevanta aktörer för dialog, identifiera problem och möjliga lösningar för att skapa en helhetssyn på den aktuella utmaningen. Arenan ska komplettera det som produceras av det övriga kommittéväsendet, med den stora skillnaden att förändringarna kan genomföras snabbare eftersom utredningar, remisshantering eller regeringsbeslut inte behöver inväntas när sådana inte krävs.

  Förslagen bygger på att delegationen bedömer att det finns vinster för medarbetare och medborgare med en tillitsbaserad styrning och ledning. Tillitsdelegationen har funnit flera konkreta resultat av arbetet hos de myndigheter som prövat att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Till exempel har handläggningstider kortats, handlingsutrymme ökat samt har motivationen bland medarbetarna ökat.

  I Tillitsdelegationens tidigare betänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) fastställdes sju vägledande principer (tillit, medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap och öppenhet). Dessa kompletteras med ”långsiktighet”, i syfte att betona vikten av att det som myndigheterna gör ska vara hållbart över tid. Tillitsdelegationen konstaterar att dessa principer fungerar väl som stöd i att identifiera åtgärder för att lösa problem och utmaningar. Utredningen har remitterats till Stockholms stad för yttrande.

  Bilagor

 • Boverket har skickat förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan till bland annat Stockholms stad för besvarande. Under våren 2019 remitterade Boverket ett första förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av ovanstående statliga beslut. Boverkets remiss besvarades av kommunstyrelsen den 19 juni 2019.

  Boverket har nu remitterat ett bearbetat förslag på remiss. Förslaget syftar till att reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av information i detaljplaner samt hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Staden besvarade remissen den 13 mars 2020 med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med anledning av kort remisstid. Ärendet anmäls därför till kommunstyrelsen i efterhand.

  Bilagor

 • Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med Stockholms, Göteborgs, Malmös och Uppsalas kommuner tagit fram ett gemensamt förslag om att dessa ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera.

  Genom att de fyra kommunerna borgar för ett lån hos Kommuninvest till SKR:s bolag SKL Kommentus AB kan inköpscentralen agera på världsmarknaden för att bistå främst Sveriges kommuner med försörjning av utrustning på längre sikt.

  Stockholms stad avser ingå en principöverenskommelse om samverkan, även kallad ramverk, med tillhörande borgensåtagande. All borgen och garantier, med undantag för förändringar i pensionsutfästelser, som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige enligt styrdokumentet ”Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad” (KS 2019/685). All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad. Årlig avgift ska fastställas av kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (EBO) i vissa områden att vara begränsade, efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2020. 32 kommuner, varav Stockholms stad är en, ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Anmälan ska föregås av att länsstyrelsen får möjlighet att yttra sig. De delar av kommunen som anmäls till Migrationsverket ska ha socioekonomiska utmaningar. För att kunna identifiera relevanta områden att anmäla till Migrationsverket har staden använt sig av kombinationen SCB:s DeSo-områden och deras öppna geodata. Det finns bland annat fyra variabler som visar hur den socioekonomiska tyngden ser ut avseende arbetslöshet, utbildningsgrad, inkomster och utländsk bakgrund. Vid samkörning av dessa fyra variabler för att se vilka DeSO-områden, Demografiska statistikområden, som utmärker sig avseende alla fyra framkommer 15 DeSO-områden. Dessa områden finns inom stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Husby och Skärholmen. Stockholms stad kommer anmäla dessa områden till Migrationsverket. Staden kommer att noga följa utvecklingen så att det till höstens ansökningsomgång blir möjligt att justera utifrån en djupare analys avseende statistik, effekter och konsekvenser.

  Bilagor

 • Utredningen om idéburna aktörer i välfärden lämnar i betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56) ett antal förslag i syfte att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.  Definition och registrering av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet

  Utredningen föreslår en ny lag där idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet tydligt definieras. Lagförslaget innehåller även ett frivilligt registreringsförfarande för att särskilja idéburna aktörer från andra aktörer.  Idéburet offentligt partnerskap

  I betänkandet presenteras ett antal kriterier för vad som är kännetecknande för idéburna offentliga partnerskap (IOP). Utredningen har även tagit fram en särskild vägledning som innehåller alternativ för hur IOP kan ingås med beaktande av gällande regelverk, som kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och statsstödsreglerna. Upphandlingsmyndigheten föreslås få i uppdrag att förvalta och utveckla vägledningen samt arbeta med informationsinsatser kopplat till IOP.  Förslag som rör offentlig upphandling

  Utredningen har analyserat vad det finns för utrymme att inom ramen för befintlig lagstiftning för offentlig upphandling bättre ta tillvara det mervärde som idéburna aktörer kan bidra med. Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att arbeta med informationsinsatser särskilt riktade mot idéburna aktörer och upphandlande myndigheter i syfte att öka idéburna aktörers medverkan i offentliga upphandlingar.

  Vidare bedömer utredningen att det finns ett rättsligt utrymme att införa en möjlighet i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) att i vissa fall reservera kontrakt till idéburna aktörer. Kontraktet ska avse de välfärdstjänster som räknas upp i bilaga 2 a till LOU (hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster, administration inom socialtjänsten samt utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning). En förutsättning för att reservera kontrakt är enligt förslaget att det bidrar till att förverkliga den sociala målsättningen med tjänsten och leder till budgetmässig effektivitet.

  Utredningen föreslår även dels en ändring av LOV så det framgår att EU-rättens grundläggande principer inte ska tillämpas på valfrihetssystem som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse, dels att det införs en bestämmelse i LOV som gör det möjligt att reservera rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna aktörer, under förutsättning att det föreligger särskilda skäl.

  Bilagor

 • Clara Lindblom (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen framförs att de senaste årens ökande bostadsbrist har inneburit att allt fler oseriösa fastighetsvärdar sett chansen att tjäna snabba pengar på att tillhandahålla bostäder som inte når upp till den säkerhet och kvalitet som hyresgäster har rätt att vänta sig. Stockholms stad bör uppvakta regeringen om att återinföra förvärvslagen som ger kommunen rätt att förhindra oseriösa fastighetsvärdar att skaffa sig fler fastigheter.

  Vidare framförs i motionen att staden bör se över sina nuvarande möjligheter att kraftfullt ingripa mot oseriösa fastighetsvärdar och se över markanvisningspolicyn för att tydligt visa att staden inte accepterar att hyresgästernas säkerhet och välmående sätts på spel.

  Slutligen föreslås i motionen att ett stadsövergripande register för alla tillsynsärenden av fastigheter ska sammanställas i syfte att skapa en tydlig bild av problemens omfattning. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att:

  i samarbete med berörda nämnder ta fram förslag om ett stadsövergripande register för alla tillsynsärenden av fastigheter

  i samarbete med berörda nämnder se över nuvarande möjligheter att ingripa mot oseriösa fastighetsvärdar och vid behov initiera förslag om nya riktlinjer

  i samarbete med exploateringsnämnden ta fram en process för kvalitetssäkring av varje förvaltare innan markanvisning ges

  ta fram förslag till en reviderad markanvisningspolicy som tydligt anger att oseriösa fastighetsförvaltare inte erbjuds nya markanvisningar uppvakta regeringen med krav på skärpt lagstiftning som ger större möjligheter att ingripa mot oseriös fastighetsförvaltning, såsom exempelvis den tidigare förvärvslagen

 • I en motion av Clara Lindblom (V) till kommunfullmäktige framförs att de allmännyttiga bostadsbolagen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att leva upp till bostadsförsörjningsansvaret. Antalet bostäder i markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen skulle behöva vara högre för att staden ska komma till rätta med den akuta bostadsbristen och säkerställa en jämn nivå på byggandet även när högkonjunkturen nu ser ut att mattas av. Det låga antalet markanvisningar till allmännyttan riskerar att hämma bolagens nyproduktion i flera år framöver, samtidigt som Stockholm lider av en akut bostadsbrist.

  I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt exploateringsnämnden att markanvisa minst 4 000 bostäder per år till de allmännyttiga bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Hälften av dessa markanvisningar ska öronmärkas för Stockholmshus, Snabba hus och andra innovativa lösningar för att pressa hyrorna i nyproduktionen.

 • AB Stockholmshem föreslår, som ett led i arbetet att uppfylla stadens bostadsmål och ägardirektiv, att bygga hyreslägenheter och nytt huvudkontor i Skärholmens centrum. I detta projekt tillförs bostäder i ett väletablerat och uppskattat område med god tillgång till både service och allmänna kommunikationsmedel.

  Det aktuella beslutet omfattar 102 lägenheter samt nya kontorslokaler till en total investeringsutgift om 470 miljoner kronor.

  Den nya byggnaden kommer att uppföras på Bredholmstorget. Där finns både bostadsbebyggelse, torg- och centrumhandel samt en regional kollektivtrafiknod med tunnelbanestation och bussterminal. Förslaget innebär att en ny byggnad om 23 våningsplan uppförs innehållande fyra våningar kontors- och verksamhetslokaler och två våningar teknikutrymmen. De översta 17 våningsplanen inrymmer bostäder.

  AB Stockholmshem erhöll markanvisning för projektet under 2017 och start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i november 2015. I december 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området, vilken också vann laga kraft i januari 2020. På fastigheten finns idag en befintlig byggnad innehållande lokaler för fordonsteknisk utbildning. Verksamheten har redan flyttat ut och byggnaden ska rivas.

  Bilagor

 • AB Stockholmshems vilande dotterbolag Västertorp Energi AB har tidigare haft som föremål att producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt idka därmed förenlig verksamhet. För att vara en del i hanteringen av moderbolaget AB Stockholmshems framtida omlokalisering till Skärholmen behöver föremålet anpassas till den nya verksamhet som ska bedrivas i Skärholmen.

  AB Stockholmshem har inkommit till Stockholms Stadshus AB med ett förslag på att ändra bolagsordningen för bolagets helägda dotterbolag Västertorp Energi AB då föremålet för bolagets verksamhet behöver justeras. Justeringen i bolagsordningen innebär att dess föremål (enligt tredje paragrafen i bolagsordningen) anpassas till den nya verksamhet som ska bedrivas i Skärholmen. Ändring av en bolagsordning måste beslutas av kommunfullmäktige.

  Västertorp Energi AB föreslås även byta namn till Stockholmshem i Skärholmen AB.

 • Haninge kommuns minoritetspolitiska program har tagits fram i samverkan med förvaltningar och företrädare för de nationella minoriteterna. Det har tre fokusområden: rätten till information, rätten till kultur och språk samt rätten till inflytande och delaktighet. Fokusområdena följer således de bestämmelser som föreskrivs i minoritetslagstiftningen. Varje fokusområde i programmet följs av en precisering av fokusområdet samt ett eller flera mål som är tidsbestämda. Programmet beskriver också att kommunstyrelsen ansvarar för och följer upp det minoritetspolitiska arbetet samt att det en gång per mandatperiod ska genomföras en utvärdering av det minoritetspolitiska arbetet. Haninge kommun har remitterat programmet till staden för yttrande.

  Bilagor

 • Fastigheten Hästen 21 är belägen vid korsningen av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Fastigheten ägs av Hasten 21 AB (Pembroke) och är idag bebyggd med ett kontorshus med handel i bottenvåningen. Ett förslag till ny detaljplan skickades ut på granskning under tiden 20 juni – 29 augusti 2018.

  Planförslagets syfte är att möjliggöra utveckling av fastigheten genom att tillåta en ny större byggnad för kontor, centrumändamål och parkering samt att tillskapa nya bostäder.

  Stadsbyggnadsnämnden antog det aktuella planförslaget den 22 november 2018, men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Besvären avsåg bland annat att planen borde antagits av kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen upphävde den 30 januari 2020 nämndens antagandebeslut med motiveringen att antagande i stadsbyggnadsnämnden strider mot 5 kap. 27 § första stycket plan- och bygglagen. Planen skulle rätteligen ha antagits av kommunfullmäktige.

  Domen föranleder ingen ändring av planförslaget och innebär inte att planprocessen i övrigt varit felaktig. Ingen förändring har skett avseende sakägare eller materialet i övrigt.

  Stadsbyggnadskontoret hänvisar till tidigare tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2018 inför stadsbyggnadsnämndens antagande den 22 november 2018. Utlåtandet biläggs. Det innehåller beskrivning av planförslaget och en sammanfattning av de synpunkter som framförts vid granskning. Granskningsutlåtande och samrådsredogörelse biläggs.

  Översiktsbild som visar planområdets läge med röd streckad linje.

 • Karin Wanngård (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen framförs att Stockholm behöver göra mer för att bryta den negativa utvecklingen på dagens bostadsmarknad och att rätten till bostad ska vara en självklarhet.

  Motionären föreslår därför att Stockholms stad ska ansluta sig till det globala FN-initiativet The Shift och genom detta visa på ambitionen att förverkliga bostaden som en rättighet för stadens invånare.

  Genom att ansluta sig till The Shift, kan Stockholms stad enligt motionären, skapa nya lösningar och idéer samtidigt som det främjar utbytet med andra städer som står inför liknande utmaningar. Vidare framförs att städer som New York, London, Berlin och Paris har skrivit under åtagandet.

 •   20

  Ombyggnad av södra Götgatan

 •   22

  Effekter och resultat av insatser för att bredda deltagandet i Kulturskolan samt förslag om nytt kursavgiftsystem

 •   23

  Valärenden i kommunstyrelsen

 •   24

  Valärenden i kommunfullmäktige

 • Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 15 april och publiceras senast med protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.