Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

 • Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

  - fastställelse av resultat- och balansräkningar

  - disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

  - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

  - arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne.

  Härutöver behöver ombudet rösta i "övriga ärenden som ankommer på stämman en-ligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

  Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

  - beslut om nyemission

  - beslut om ändrad bolagsordning.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2020 att stadens hantering av covid-19-pandemin skulle utvärderas. Utvärderingen har skett i flera steg. Ett antal delrapporter har redan beslutats i kommunstyrelsen och här presenteras en summering av viktiga slutsatser och rekommendationer i en slutrapport. Det övergripande syftet med det stadsövergripande utvärderingsarbetet har varit att skapa lärande och utveckling, både för kris och för kvalitetsförbättringar i vardagen.

  För att säkra oberoende och objektivitet har de olika delutvärderingarna genomförts av externa parter, Försvarshögskolan samt managementkonsultbolaget Governo AB. För genomförandet av denna slutrapport har Governo AB upphandlats. Slutrapporten bygger på de tidigare delrapporter som tagits fram, ytterligare ett antal intervjuer samt utvärderingar som stadens förvaltningar och bolag har gjort.

  Syftet med utvärderingen har varit att skapa lärande och utveckling i stadens verksamhet. Många av de rekommendationer som tidigare presenterats i delutvärderingarna är omhändertagna på olika nivåer inom staden.

  Utifrån de slutsatser som dragits i genomförda utvärderingar och fördjupade analyser pekar Governo, i slutrapporten, slutligen på ett antal rekommendationer som skulle vara särskilt nyttiga för staden att utveckla framåt. Utöver dem finns ett stort antal rekommendationer i de tidigare genomförda utvärderingarna och fördjupande analyserna.

  För att samordna stadens utvärdering av hanteringen av covid-19-pandemin inrät-tades ett särskilt utvärderingssekretariat av stadsdirektören Utvärderingssekretariatet har i ett PM redogjort för sekretariatets synpunkter och reflektioner på rapporten, bilaga 1.

  Bilagor

 • Exploateringsnämnden har hemställt två ärenden, Överenskommelser om exploatering (KS 2021/1256) och Genomförandebeslut (KS 2021/1712), som avser genomförandet av exploateringsprojektet Stångholmsbacken. Båda dessa ärenden Båda dessa ärenden hanteras i detta samlade utlåtande.

  Projektet avser genomförandet av Detaljplan för område vid Stångholmsbacken och Falkholmsgränd (Stångholmen 1, Krokholmen 1 m.fl.). Planområdet ligger i norra Vårberg och nordvästra Skärholmen. Planområdet utgörs till stor del av befintliga tomträtter som förtätas med ytterligare bostadsbebyggelse. Förslaget till detaljplan möjliggör cirka 495 bostäder, en förskola och lokaler för centrumändamål i bottenvåning. Marken som tas i anspråk består av parkeringsytor, garageanläggningar eller annan befintlig bebyggelse. Den parkmark som tas i anspråk planeras att ersättas genom utveckling av två nya parkområden. En befintlig förskola rivs för att möjliggöra en större förskola.

  Mark för bostadsändamål samt förskola har åren 2017 till 2019 anvisats till sammanlagt sju byggaktörer som samtliga är befintliga tomträttsinnehavare inom planområdet. En bostadsutvecklare har beslutat att inte gå vidare med projektet. Denna del av planområdet har därför utgått.

  Exploateringsnämnden har tillsammans med byggaktörerna tagit fram sammanlagt tio överenskommelser om exploatering. Fyra av dessa avser överlåtelse av mark och är villkorade av godkännande i kommunfullmäktige senast den 30 juni 2022. Överenskommelsen med Stångholmens Fastigheter AB beräknas innebära en försäljningsinkomst om 24,6 miljoner kronor. Överenskommelsen med Aktiebolaget Grundstenen 200677 under ändring till M2 Gruppen Lillholmen 7 AB beräknas innebära en försäljningsinkomst om 14,7 miljoner kronor. Överenskommelsen med Anders Ivarsson Holding AB beräknas innebära en försäljningsinkomst om 10,4 miljoner kronor. Överenskommelsen med Aktiebolaget Grundstenen 200678 under ändring till M2 Gruppen Västra Vårholmsbackarna 1 AB beräknas innebära en försäljningsinkomst om 48,1 miljoner kronor. Försäljningsinkomsterna är angivna i prisläge maj 2017. Uppräknat till prisläge september 2021 beräknas den sammanlagda försäljningsinkomsten uppgå till 115,5 miljoner kronor.

  Exploateringsnämndens investeringar avser främst ombyggnation av gator och ledningsomläggningar samt utveckling av parkmark. Utgifterna beräknas uppgå till cirka 215,1 miljoner kronor. Investeringsinkomsterna beräknas uppgå till 55,7 miljoner kronor. Lönsamhetskalkylen redovisar ett negativt nettonuvärde om minus 41 miljon kronor. Projektets täckningsgrad beräknas uppgå till 79 procent. Enligt den redovisade skuggkalkylen som inkluderar stadens utgifter för den planerade förskolan uppgår nettonuvärdet till minus 111 miljoner kronor inklusive redan nedlagda utgifter och inkomster.

  Projektet Stångholmsbacken är en del av Fokus Skärholmen som omfattar sammanlagt 16 projekt, där de mer lönsamma projekten ska bära de mindre lönsamma projekten, inom de ekonomiska ramar som beslutats i samband med gällande inriktningsbeslut. I ärendet beskrivs att helhetsekonomin har setts över, med slutsatsen att lönsamheten förbättrats, vilket till stor del förklaras av ökade markpriser.

  Bilagor

 • Exploateringsnämnden beslutade den 16 december 2021 att anvisa mark inom fastigheten Örby 4:1 med flera i Bandhagen, Stureby och Örby för bostäder till AB Familjebostäder, Aprilstaden Fastigheter AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Ikano Bostadsutveckling AB, JM AB, Järntorget Byggrätts AB, K2A Hyresbostäder AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB.

  Exploateringsnämnden godkände också för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering inom Örby 4:1 med flera upp till 100 miljoner kronor, inriktningsbeslut för projekt Örbyleden.

  Ärendet har hemställts till kommunfullmäktige för beslut, då utredningskostnaden beräknas överstiga 50 miljoner kronor och investeringsutgifterna beräknas överstiga 300 miljoner kronor.

   

   

   

 • I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde och Slakthusområdet kommer det under kommande år byggas cirka 4 000 nya bostäder. De nya bostäderna innebär ett ökat behov av grundskoleplatser. I Slakthusområdets närhet planeras ytterligare fyra grundskolor, tre på Årstafältet och en i Årstastråket (Steningeparken). Dessa fyra skolor bedöms inte kunna tillgodose behoven i själva Slakthusområdet och därför planeras det för en ny grundskola i området och utbildningsnämnden föreslår därför att Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) etablerar en ny grundskola i Slakthusområdet.

  Projektets mål är att den nya grundskolan ska kunna inrymma totalt 900 grundskoleelever, fördelade på tre paralleller, mellan förskoleklass och årskurs 9. Skolan planerar att vara färdig och kunna starta sin verksamhet till höstterminen 2029.

  Inriktningsbeslut och förslagshandling för projektet krävs tidigare än normalt, då projektet behöver samordnas med det parkeringshus som Stockholm Stads Parkerings AB ska bygga under den planerade grundskolan.

  Investeringsutgiften bedöms till 486,4 mnkr vilket motsvarar 44, 2 tkr per kvm. Nivån bedöms som hög men inte orimlig i jämförelse med andra projekt. Hyran för skolan det första verksamhetsåret beräknas till 23,4 mnkr, vilket motsvarar ca 28,6 tkr per plats, eller 35,3 tkr per plats beräknad med kalkylberäkningsprocent.

  Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att förslaget, trots en hög investeringskostnad ger staden det bidrag av grundskoleplatser som behövs på platsen utifrån stadens höga tillväxttakt av nya bostäder.

  Bilagor

 • Slakthusområdet står inför stora förändringar och en kraftig utveckling. De kommande åren ska en omvandling ske från ett industriområde till en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser, handel och samhällsservice. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har tecknat ett intentionsavtal med Atrium Ljungberg AB (ALAB) gällande inhyrning av gymnasieskola i Slakthusområdet. Projektet omfattar en gymnasieskola om en totalarea på 7 140 kvm BRA med plats för 800 elevplatser med planerad inflyttning och verksamhetsstart höstterminen 2026.

  Upplägget är att skolan kommer att ägas av ALAB som sedan hyr ut i första hand till SISAB, vilka därefter hyr ut i andra hand till utbildningsnämnden. Projekteringen och byggentreprenaden av skolbyggnaden ska föregås av upphandling i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).  I nuläget pågår hyresförhandling med ALAB samtidigt som detaljplanearbetet pågår. Detaljplanen bedöms kunna antas i stadsbyggnadsnämnden under Q3 2022. Inriktningsbeslut avseende inhyrningen fattades på utbildningsnämndens sammanträden den 27 januari 2022 och på SISAB:s styrelsemöte den 9 februari 2022.

  Bilagor

 • Jan Valeskog m.fl. (alla S) har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att ingen elev ska nekas särskilt stöd på grund av otillräcklig budget. Skribenterna menar att de elever som behöver mest stöd i skolan har drabbats av besparingar och att Stockholms stads skolor är kraftigt underfinaniserade. Skribenterna föreslår därför att staden skyndsamt utreder hur många barn totalt i staden som har nekats särskilt stöd med hänvisning till budget samt att staden inför en anmälningsplikt för grundskolan och gymnasiet för när man inte förmår att ge eleven undervisning i enlighet med skollagen med hänvisning till budget.

  Bilagor

 • I den kontakt som Länsstyrelsen Stockholm har med länets kommuner i frågor som rör den fysiska planeringen har det efterfrågats vägledning i hur jordbruksmarken ska hanteras. Mot den bakgrunden har länsstyrelsen remitterat förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län bland

  annat till Stockholms stad för yttrande.

  Vägledningen som länsstyrelsen har tagit fram är rådgivande och ska vara ett stöd samt underlätta för kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i den kommunala planeringen. Genom förtydliganden och kunskapshöjning ska vägledningen bidra till att hållbara och väl avvägda beslut fattas för jordbruksmarken i den kommunala planeringen.Vägledningen ska ge kommunerna förutsättningar till bättre och mer transparenta avvägningar och bidra till en strukturerad diskussion om avvägningar vid målkonflikter när det föreligger förslag att exploatera jordbruksmark.

  Vägledningen är uppdelad i två delar. Den första delen fungerar som en vägledning i den lagstiftning och de vägledande regionala ställningstaganden och förhållningssätt som berör jordbruksmarken i den fysiska planeringen. Den andra delen är ett kunskapsunderlag över jordbruksmarken och jordbrukets förutsättningar. I denna del redovisas jordbruksmark globalt, nationellt och regionalt och kopplingen till relevanta mål. Till vägledningen hör också ett kartunderlag samt ett digitalt verktyg för att användas vid värdering av jordbruksmark.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har sett ett behov av att revidera riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid med anledning av att organisationen av omsorg på obekväm arbetstid har förändrats. Riktlinjerna har också förtydligats på flera områden för att underlätta tillämpningen av riktlinjerna för vårdnadshavare, beslutsfattare och utförare. Nedan redovisas de viktigaste förändringarna.

  Förtydligande av när omsorg ges i lokal och när det finns möjlighet till omsorg i hemmet.

  Att omsorg på obekväm arbetstid kan sökas per kalenderår istället för per termin.

  Att utbildningsnämnden ges möjlighet att, vid misstanke om överutnyttjande av omsorg, ändra ett beslut om omsorg på obekväm arbetstid.

  Riktlinjerna för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor har reviderats med anledning av att Stockholms stads webbplats har omstrukturerats sedan riktlinjerna beslutades i kommunfullmäktige. Riktlinjerna behöver därför uppdateras med korrekta länkar till stöddokument på Stockholms stads webbplatser. I riktlinjerna har även ett avsnitt om åtgärder vid värmebölja tillförts.

 • I föreliggande ärende, som har initierats av stadsledningskontoret, föreslås en färdplan för äldreomsorgens utveckling i Stockholms stad. Färdplanen ska ses som ett ramverk för pågående och kommande utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden, som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll oavsett driftform eller utförare.

  Kommunstyrelsen har under året även haft i uppdrag att tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Personal- och kompetensförsörjning utgör en central komponent i det strategiska utvecklingsarbetet och bilagd rapport med tillhörande handlingsplan utgör ett komplement till färdplanen.

  Handlingsplan för legitimerad personal, framställan från äldrenämnden med dnr KS 2020/1542, sambehandlas med detta ärende.

 • Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (båda Fi) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen föreslås att egenavgiften för skyddat boende tas bort. Avgiften skapar enligt motionärerna en onödig stress för den kvinna som redan befinner sig i en utsatt situation. Avgiften är enligt författarna 70-156 kronor per dygn beroende på om mat ingår på boendet eller om den enskilde står för maten själv, och ska betalas från första dagen på boendet. Författarna skriver att det kan bli en stor summa för den som vistas en längre tid på skyddat boende, inte minst om den enskilde också har barn att försörja.

  Vidare skriver de att våldsutsatta kvinnor ofta drabbas av långsiktiga ekonomiska konsekvenser av våldet och att de också kan ha blivit utsatta för ekonomiskt våld i form av skuldsättning mot sin vilja. Författarna framhåller att dessa kvinnor ofta redan är i en ekonomiskt ansträngd situation, och att kommunen då inte bör utsätta dem för ytterligare ekonomisk press genom att kräva egenavgift. Enligt författarna är det många kvinnor som ansöker om ekonomiskt bistånd för att betala egenavgiften och då är det ändå staden som står för kostnaden.

  Bilagor

 • Beslut gällande serveringstillstånd hanteras av tillståndsenheten på socialförvaltningen och omfattar både ansökningar och anmälningar om nya tillstånd, förändringar i redan befintliga tillstånd samt tillsyn av serveringsställen. Tillståndsenheten är en resultatenhet och storlek på avgifterna för ansökningar, anmälningar och tillsyn är fastslagna av kommunfullmäktige. Avgifterna överstiger inte självkostnaden. Avgifterna täcker tillståndsenhetens arbete med tillståndsgivning och tillsyn.

  En kommun har ingen skyldighet att ta ut en avgift för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd, det vill säga att verksamheten kan skattefinansieras, men alkohollagen och kommunallagen ger en möjlighet att ta ut avgift enligt självkostnad (motsvarande kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller).

  Alla verksamheter med serveringstillstånd i Stockholms stad har i samband med den pågående pandemin blivit hårt drabbade i sina möjligheter att utöva sin verksamhet. Branschen rapporterar om stora intäktsbortfall och ekonomiska svårigheter som följd.

  Socialnämnden föreslår att staden inte tar ut några avgifter för serveringstillstånd under 2022 och att de avgifter som redan fakturerats återbetalas.

  Tillståndsenheten är en resultatenhet och helt intäktsfinansierad. Beslut om att inte ta ut några avgifter för serveringstillstånd under 2022 och att de avgifter som redan fakturerats ska återbetalas. Beslutet innebär ett intäktsbortfall för tillståndsenheten på cirka 22,8 mnkr och en stor ekonomisk påverkan för nämnden totalt. Socialnämnden kommer att ha behov av central finansiering för att täcka intäktsbortfallet och återkommer med ansökan om medel hos kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 2.

 •   15

  Valärenden i kommunfullmäktige 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.